Tuesday, 11 February 2020

Sheol OÉ Gaillimh ionad nua taighde le gairid, an tIonad um Theangeolaíocht Fheidhmeach agus Ilteangachas (CALM). Cuirfidh an t-ionad nua, atá lonnaithe in Institiúid de Móra do Thaighde sna Daonnachtaí agus sa Léann Sóisialta, deis ar fáil do thaighde idirdhisciplíneach i réimse na teangeolaíochta feidhmí agus an ilteangachais agus cuirfidh sé le feasacht ar shaincheisteanna a bhaineann le foghlaim teanga, próiseáil teanga agus ilteangachas in OÉ Gaillimh agus sa phobal i gcoitinne.  Léiríonn téamaí taighde CALM go bhfuil níos mó ilchineálacht teanga i bpobail in Éirinn, san AE agus ar fud an domhain. Bhí Gaillimh go mór mór luaite i nDaonáireamh 2016 mar an chathair is ilchineálaí in Éirinn, ó tharla go bhfuil an céatadán is airde de dhaoine nach náisiúnaigh iad agus os cionn 60 teanga sa chathair. Tá tionchar suntasach aige seo ar oideachas agus mar thoradh air sin tá go leor leanaí ilteangacha i gcuid de scoileanna na cathrach agus an chontae. Ina theannta sin, tá céatadán ard leanaí i dteiripe urlabhra agus teanga agus i seirbhísí sláinte gaolmhara eile sa chathair agus sa chontae agus ar fud na hÉireann, agus tá líon na ndaoine fásta atá ag úsáid na seirbhísí seo ag dul i méid chomh maith. Ó tharla go bhfuil Gaillimh suite in aice le Gaeltacht Chonamara tá nasc ag OÉ Gaillimh leis an daonra is mó in Éirinn a labhraíonn Gaeilge. Tá timpeallacht dhátheangach san Ollscoil agus úsáidtear an Ghaeilge go rialta i gcúrsaí acadúla agus i gcúrsaí sóisialta ar an gcampas. Tá soláthar oideachais trí Ghaeilge i measc aidhmeanna straitéiseacha na hOllscoile. ‘Beidh taighde ar an nGaeilge i gcroílár obair CALM’, a dúirt an Dr John Walsh, Léachtóir Sinsearach Gaeilge agus comhstiúrthóir CALM. ‘Is réimsí suimiúla taighde iad an t-athrú teanga sa Ghaeltacht agus an caidreamh idir cainteoirí dúchais agus ‘nuachainteoirí’ ó thaobh an ilteangachais, na sochtheangeolaíochta, an tsealbhaithe teanga agus na teiripe urlabhra agus teanga’. ‘Is forbairt shuntasach é seoladh CALM a chuirfidh le hinfheictheacht an taighde atá á dhéanamh in OÉ Gaillimh i réimsí na teangeolaíochta feidhmí agus an ilteangachais, a mhéadaíonn comhoibriú idirdhisciplíneach agus trascholáiste agus, dá réir sin, a imríonn tionchar ar mhic léinn agus ar an bpobal i gcoitinne’, a dúirt an Dr Laura McLoughlin, Léachtóir Sinsearach le hIodáilis agus comhstiúrthóir CALM. ‘Cuireann CALM deiseanna iontacha ar fáil chun cur leis na comhpháirtíochtaí atá ann cheana idir Disciplín na Teiripe Urlabhra agus Teanga agus Scoil na dTeangacha, na Litríochtaí agus na gCultúr agus a chruthaíonn gur ionad barr feabhais i réimse an ilteangachais é OÉ Gaillimh’, a dúirt an Dr Stanislava Antonijevic-Elliott, Léachtóir Sinsearach le Teiripe Urlabhra agus Teanga agus duine de bhunaitheoirí CALM. Ag an am céanna le seoladh CALM fógraíodh MSc nua in Ilteangachas Feidhmeach atá le tosú i Meán Fómhair 2020 agus a bhfuil sé d’aidhm aige ceisteanna a bhaineann le hilchineálacht teanga in Éirinn, san AE agus ar fud an domhain a phlé. Is é an MSc an t-aon chlár dá leithéid in Éirinn agus tá sé dírithe ar mhic léinn ó chúlra éagsúla lena n-áirítear teangacha, na dána, na heolaíochtaí sóisialta agus teiripe urlabhra agus teanga. Tuilleadh eolais ag https://bit.ly/2voCxlk.   Tuilleadh eolais: www.nuigalway.ie/calm Críoch

Tuesday, 11 February 2020

NUI Galway also announce details of new MSc in Applied Multilingualism NUI Galway recently launched a new research centre, the Centre for Applied Linguistics and Multilingualism (CALM). The new centre, which is based in the Moore Institute for Research in the Humanities and Social Sciences, will provide a platform for interdisciplinary research in the area of applied linguistics and multilingualism and increase the awareness of issues related to language learning, language processing and multilingualism within NUI Galway and the wider community.  CALM’s research themes reflect increasing linguistic diversity in communities in Ireland, EU and globally. In particular, Galway was identified in the Census of 2016 as the most diverse city in Ireland, having the highest percentage of non-nationals and over 60 languages. This has significant impacts on education resulting in many multilingual children in some of the city’s and county’s schools. In addition, there is a high percentage of children and a progressively higher number of adults in speech and language therapy and other related health services in the city and county and also across Ireland. The proximity of Galway to the Connemara Gaeltacht links NUI Galway to the largest Irish-speaking population in Ireland. The University offers a bilingual environment where the Irish language is regularly used in academic and social life. The provision of education through Irish is among the University’s strategic aims. "Research on Irish will feature strongly in the work of CALM", said Dr John Walsh, Senior Lecturer in Irish and Co-Director of the Centre. "Language change in the Gaeltacht and the relationships between native and ‘new’ speakers are interesting fields for research in multilingualism, sociolinguistics, language acquisition and speech and language therapy." "The launch of CALM is a significant development that will enhance the visibility of the considerable amount of research being carried out at NUI Galway in the fields of applied linguistics and multilingualism, increase interdisciplinary and cross-college collaboration and ultimately impact both students and the wider community", said Dr Laura McLoughlin, Senior Lecturer in Italian and CALM Co-Director. "CALM offers fantastic opportunities to firmly establish NUI Galway as a centre of excellence in the field of multilingualism", said Dr Stanislava Antonijevic-Elliott, Senior Lecturer in Speech and Language Therapy and CALM founding member. The launch of CALM coincides with announcement of the new MSc in Applied Multilingualism due to start in September 2020, which is designed to cater for increasing linguistic diversity in communities in Ireland, the EU and globally. The MSc is the only course of its kind in Ireland and is aimed at students from a variety of background including languages, humanities, social sciences and speech and language therapy. For more information on the MSc in Applied Multilingualism visit https://bit.ly/2voCxlk. Further information: www.nuigalway.ie/calm -Ends-

Tuesday, 11 February 2020

Researchers from NUI Galway’s Whitaker Institute were recently commissioned to evaluate the Department of Public Expenditure and Reform’s (DPER) Executive Leadership Development programme. The report was recently launched in Dublin Castle by Robert Watt, Secretary General of the DPER, and was conducted by NUI Galway’s Professor Alma McCarthy, Dr Denise Holland and Dr Katerina Bohle Carbonell. The Executive Leadership Development is aimed at Senior Public Service (Assistance Secretary General) and Principal Officer grades across the Irish civil service and has been delivered to over 120 top civil service leaders. The programme is a senior talent development programme designed to assist participants in exploring different aspects and styles of leadership in order to reach the next level of their personal and professional development. The programme arises out of the Civil Service reform agenda.  The evaluation report completed by NUI Galway drew on data collected from programme participants, their line managers and other key stakeholders. The evaluation report found that the programme had a significant positive impact on a range of senior civil service managers’ leadership skills including the ability to empower their teams, develop their change leadership skills, enhance resilience, and develop the skills required to work across the political system.  The evaluation report also sets out a number of recommendations for the design of future executive leadership development programmes in the areas of executive coaching and post-programme networking and alumni supports to sustain and embed the learning. Speaking about the report, Professor Alma McCarthy said: “Almost 10 years ago, I completed a study on senior civil service leadership in Ireland. I am pleased to see that the recommendations of that study were instrumental in the Department of Public Expenditure and Reform designing and delivering the current executive leadership programme for its senior leaders. Our evaluation of the executive leadership programme points to the value of investment in senior leadership development across the civil service. All organisations reap the rewards of effective leadership development that results in leaders more effectively managing their people and projects to achieve Departmental and organisational goals.” The full report can be viewed at https://bit.ly/2S4TTNd. -Ends-

Tuesday, 11 February 2020

Science on Screen, run by CÚRAM, the SFI Research Centre for Medical Devices at NUI Galway and Galway Film Centre are once again offering funding to filmmakers interested in producing a short scientific documentary focused on cancer research. Collaborating with thescheme this year are Precision Oncology Ireland (POI), a consortium aiming to develop new diagnostics and therapeutics for personalised cancer treatment, and the Patient Voice in Cancer Research, with financial supportthrough the Wellcome Institutional Strategic Support Fund at UCD and other philanthropic funds. Precision (or ‘personalised’) medicine uses data about a person’s genes (genomics), along with additional information on their cancer, to understand the unique pathways of a disease or treatment response in that person. With this new science, doctors can prescribe the right treatment in a timely fashion, saving the wasted resources and time our current ‘trial and error’ method incurs, while greatly improving response rates. The ‘Science on Screen’ scheme, a funding strand for creative documentaries set in the world of science, is now in its fifth year. The scheme will fund one 26-minute film with a budget of €35,000 that promotes the public understanding of science. The scheme forms part of CÚRAM’s public engagement programme which supports the Science Foundation Ireland objective of having the most scientifically informed and engaged public. Please note that teams who have been in receipt of Science on Screen funding previously are not eligible to apply in 2020. Science on Screen is a Galway City of Film initiative between Galway Film Centre and CÚRAM. Since 2016, five Science on Screen films have been produced. All have been broadcast on RTE and or TG4, screened at numerous international film festivals and scooped six international awards. The documentaries are used throughout the country at schools, for community screenings as well as at academic conferences and have reached an audience of over a million people to date.  The Science on Screen Information Day will take place on Wednesday 26th February 2020 at the Druid Theatre in Galway City for filmmakers and producers. Both researchers and patients will give an overview of their research and involvement, followed by a Q&A and opportunities to discuss ideas with the speakers. The schedule for the day will include: 10.30: Welcome by CÚRAM 10.45: Speaker 1 Professor Walter Kolch, Director, Precision Oncology Ireland 11:05: Speaker 2 Dr Roisin Dwyer, NUI Galway & POI Investigator 11.25: Speaker 3 Professor Maeve Lowery, Trinity College Dublin & POI Investigator 11.45: Patient/Lived Experience Panel [Perspectives from several cancer patients/family members] – chaired by Professor William Gallagher and Professor Amanda McCann 12.25: Speaker 4 Professor William Gallagher, Deputy Director, Precision Oncology Ireland 12.45: Speaker 5 Professor Amanda McCann, Chair, The Patient Voice in Cancer Research 13:05:   Galway Film Centre – Application Guidelines & Q&A 13:30:   Close For interested filmmakers, a limited number of places will also be made available to attend a separate event the evening before the Information Day, the ‘Patient Voice in Cancer Research’ Dragons Den workshop on Tuesday, 25th February from 4pm-7pm, which is being held in the Galway Bay Hotel, Salthill. For more information on this separate event, please contact Claire Riordan at CÚRAM on Claire.riordan@nuigalway.ie to book a place. What: Science on Screen Information Day When: Wednesday 26th February 2020 Time: 10:30am – 1.30pm Registration: Through Eventbrite Trailers for previously funded commissions are available here: Science on Screen 2016 ‘Feats of Modest Valour': https://vimeo.com/184564095 ‘Mending Legends': https://vimeo.com/189779551 Science on Screen 2017 ‘Bittersweet': https://vimeo.com/242714712 Science on Screen 2018 ‘A Tiny Spark’: https://vimeo.com/291731458  Science on Screen 2019 ‘The Patient Effect’: https://vimeo.com/367628357 For more information on Science on Screen see: www.galwayfilmcentre.ie  and www.curamdevices.ie ENDS

Tuesday, 4 February 2020

A study led by NUI Galway has found that on average, patients with severe and complicated obesity who were attending a weight management programme were more enthusiastic about participating in a programme to help improve their diet and physical activity than they were about having surgery if the methods of treatment had equivalent results and costs. The study of patients undergoing treatment and also using focus groups found that those with severe obesity issues wanted help and preferred lifestyle modification and drug therapies over bariatric surgery. The patients also felt they needed psychological services to be available to them as part of the treatment, indicating the need for multi-disciplinary interventions but that these were usually not readily available.  The study found there is a lack of a systematic interdisciplinary approach to treating severe obesity. Most of all the study, which invited the views of 192 patients, mostly women, showed they wanted treatment even if it was bariatric surgery as opposed to getting no treatment at all.  One in five of the group were unable to work due to health issues.   Despite obesity being a major issue in Ireland, only a tiny number receive surgery for severe obesity.  The study concluded that it is likely that patients with severe obesity receive sub-optimal treatments in Ireland. The NUI Galway study was led by Dr Michelle Queally of the J.E. Cairnes School of Business and Economics and involved the Centre for Public Health at Queen’s University Belfast.  The study of patients with severe obesity is among the first to explore preferences for bariatric surgery relative to more traditional means of weight loss. The study has provided vital information at a time when Ireland is dealing with some of the highest rates of obesity in Europe, with one in four adults now classed as obese and one in four children overweight.  In valuing interventions, the study found great store would be placed by patients in psychological supports and they were anxious to lose significant weight and avoid fatal heart attacks. Individuals who are severely obese have on average much more complex health issues and encounter very different challenges in the healthcare system than the majority of moderately obese individuals (BMI ≥ 30–35). Structured lifestyle interventions are a cornerstone of the treatment of obesity and its complications in different patient subgroups, including those with prediabetes diabetes, and cardiovascular disease. However, meaningful, sustained reductions in weight over time can be difficult to achieve with lifestyle modification alone. Dr Queally said: “Delivering effective treatment for people with severe obesity represents a challenge for our healthcare systems. The study presents novel insights into the preferences of a group of help-seeking patients who are severely obese. It demonstrates that among this group of patients, there is a preference for lifestyle modification to achieve weight loss. The findings from this study should go some way to helping policy makers understand what factors influence participation in weight loss programmes and recognise the physical and emotional needs of the people involved. Developing such services requires the input of the patients involved.” To view the full study visit https://bit.ly/3988kG4. -Ends-

Tuesday, 4 February 2020

Scientists from NUI Galway, Trinity College Dublin and Species360 have quantified what drives attendance to zoos by assessing how variations in animal collections affect footfall. Crucially, they link their findings to the contributions made to conservation efforts in situ (in the wild), and find that zoos are making significant, positive impacts on our attempts to conserve biodiversity as our planet enters its sixth mass extinction. Among the headline findings are that zoos with lots of animals, lots of different species (particularly mammals), and with large animals such as elephants, tigers and pandas attract higher numbers of visitors. It is difficult for zoos to fulfil all of these requirements simultaneously however as large animals take up a lot of space and resources meaning relatively few can be accommodated. The research found that instead of a “one size fits all” approach to a zoo collection there are several different strategies that can be used to encourage attendance, including the inclusion of unusual animals. Ultimately higher numbers of visitors led to zoos contributing more conservation activity in the wild. This research used a global data-set for 458 zoos in 58 countries, including species holdings data from the Zoological Information Management System (ZIMS) managed by Species360. More than 1,200 wildlife institutions curate and share animal data as members of Species360, contributing real-time demographic, medical, genetic, and population insights for more than 22,000 species and 10,000,000 individual animals, both living and historic. The research has been published today 04 February 2020in leading international journal, Nature Communications. Andrew Mooney, PhD Candidate in Trinity’s School of Natural Sciences,is first author on the paper. He said: “Zoos and aquariums not only breed and maintain populations of thousands of wildlife species but they also act as centres for public education, wildlife rehabilitation, scientific research and public entertainment. Zoos and aquariums attract more than 700 million people annually around the world and thus they provide an unparalleled audience for conservation education.” “Housing large, charismatic animals in zoos and aquariums is being questioned more and more from an ethical perspective, but our research concludes that these animals do not solely play an entertainment role but also serve a broader conservation purpose by indirectly increasing in situ project investment.” Key Results Larger animals are associated with greater attendance Lots of animals (rather than a few) are associated with greater attendance Zoos find it difficult to maximise both large animals and lots of them at the same time Unique collections of animals are associated with greater attendance, but not to a huge degree Zoo size (on its own) has no impact on attendance (although smaller zoos can house fewer animals, and fewer large animals…) Zoos closer to large populations of people enjoy greater attendance Greater attendance results in greater conservation contributions in the wild Zoos with more conservation-threatened animals invest more conservation projects in the wild (gold standard) Dr Kevin Healy, Lecturer at NUI Galway, said: “By looking at the make-up of various zoo and aquarium collections from around the world we were able to identify the aspects of these collections which draw in the large audiences that can help drive conservation funding.” “Interestingly, while having big charismatic animals is one way to gather an audience, having a more unusual collection of species is an alternative way to drive gate receipts and with it conservations funds.” Yvonne Buckley, Professor of Zoology at Trinity College Dublin,added: “Conserving species in the wild remains the gold standard and with multiple habitats and species coming under ever-more serious threats from a variety of angles, there is an increasing relevance and importance to the role played by the thousands of zoos and aquariums across the globe in supporting conservation in the wild.” “Our study provides global evidence to suggest that zoos don’t need to compromise their economic viability and entertainment value in order to have a significant value to conservation.” -Ends-

Tuesday, 4 February 2020

NUI Galway and Loci Orthopaedics Ltd recently initiated an Enterprise Ireland funded Innovation Partnership Programme project. The aim of this programme is to facilitate any company in accessing the latest skills and expertise from research institutes throughout Ireland. Commenting on the partnership, Dr Noel Harrison, Programme Director for the BE and ME Programmes in Mechanical Engineering at NUI Galway and Funded Investigator in the SFI centre I-Form, said: “Direct industry research engagement such as this, particularly with Galway’s Med-Tech global hub, is a critical feature of our activity in Mechanical Engineering. This project reflects the industrial relevance of 3D printing for our students and researchers. The state-of-the-art suite of printing capabilities in plastics, composites and metals in our Advanced Manufacturing Lab continues to attract multi-sector industry and academic collaborations for material and process optimisation and provides valuable experience for our students.” Dr Eimear O’Hara, NUI Galway graduate in Mechanical Engineering and Research Fellow on the project said: “I’m very excited to directly work with industry on this novel medical device project utilising the unique design freedoms of metal 3D Printing and our knowledge of the printing process and materials. It is fantastic to be able to design, manufacture and test novel orthopaedics devices in-house, thus enabling local start-up company growth.” Additive manufacturing continues to be an area of significant growth in the global healthcare technology space. The increase in the number of 3D-printed orthopaedic products along with the rise in orthopaedic complications are major growth aspects boosting the demand for 3D-printed orthopaedic implants. Declining cost differences between 3D-printed and traditionally manufactured implants are also enabling device manufacturers to expand the applications of 3D-printed in the musculoskeletal sector. In parallel to this, the number of 3D-printed medical devices cleared for clinical use by the FDA in the US has increased by 400% since 2014, indicating a tipping point has been reached in the acceptance of these implants by the regulators and the market. It is estimated that the total revenue generation associated with ‘additive orthopaedics’ in 2018 amounted to over $500M worldwide. This market is expected to grow at 6% per year. Speaking about the Innovation Partnership Programme, Loci Orthopaedics co-founder Dr Brendan Boland said: “The programme is a great opportunity to work within the Academia-Clinical-Industry model. The OsteoAnchor technology was originally developed by Dr Harrison, an international leader in the field of 3D printing for orthopaedic implants. The company now gets to work with Dr Harrison and his extensive technological knowledge to further develop this product. Loci Orthopaedics works with world-leading orthopaedic surgeons to develop evidence-based implants who can provide ongoing input into the incorporation of this technology into new implants. The company has already developed products in the area so have the expertise and extensive industry contacts that can help advance this product to market to enter into a rapidly growing and lucrative market segment.” -Ends-

Monday, 3 February 2020

NUI Galway’s Regenerative Medicine Institute has launched a new €7.45 million project to develop ground-breaking and innovative scientific and engineering platforms for the production of advanced cellular therapeutics for use in the treatment of osteoarthritis and other major diseases.  Funded by the EU Horizon 2020 programme the AutoCRAT project will address the critical need to develop industrially relevant, cost effective and fully automated manufacturing systems for this new area of medical treatment. Based on a strong interdisciplinary and collaborative effort, it will generate a deeper understanding of the science of stem cells and their therapeutic use as well as harnessing world-class expertise in advanced engineering and robotic systems. The project will also meet the need for development of an effective treatment for osteoarthritis and the demand for other cell-based treatments by transforming the way stem cells and their secreted therapeutic factors (mainly a novel type of biological nanoparticles, the so called extracellular vesicles (EVs)), are manufactured. Cellular therapies are being tested for a wide range of conditions including degenerative diseases, immune and inflammatory disorders and cancer. These revolutionary therapies offer great promise for patients and practitioners and may finally open the door to new and effective treatments which up to now have been unavailable. Several different types of cells may be used, (including stem cells, tissue-derived adult cells and cells of the immune system) depending on the specific treatment. The use of living cells as a medicinal product presents extraordinary challenges in terms of production and current manufacturing protocols are relatively inefficient and limited in scale.  They also require highly-skilled teams of technicians operating in a clean-room environment. As clinical trials progress and more treatments are available for patients, cost-efficient and high throughput manufacturing remains a major challenge.  The initiative is being led by NUI Galway and Fraunhofer Institute for Production Technology, Aachen. AutoCRAT arises from strong and fruitful collaborations between these partners in the recently completed AUTOSTEM project, which led to the development of a fully automated and closed advanced robotic platform for the industrial-scale manufacture of cell products. The AUTOSTEM concept will now be further developed to include enhanced technologies for a wider array of cell types and products derived from cells. The AutoCRAT system will also include automated testing protocols so that process monitoring and quality control are managed within the robotic platform.   The AutoCRAT Regenerative Medicine Factory (ARM-F) will produce chondrocytes and stem cells for arthritis treatments using robots for every manufacturing step. It will also generate products based on proteins, RNA and other materials that stem cells produce and which are now understood to be key elements of their therapeutic mechanism. Thus, AutoCRAT will enable the production of cell-based therapeutics on an industrial scale, that is more controlled and at a lower cost compared to existing technology. This will accelerate the development of the cell therapy industry and make these treatments more accessible for the benefit of patients.  The AutoCRAT project will be led by Mary Murphy, Professor of Regenerative Medicine and a Principal Investigator at the Regenerative Medicine Institute (REMEDI) at NUI Galway. Professor Murphy said: “This is an exciting interdisciplinary project that will develop new cell therapies for arthritis and provide the platform for automated, robot-enabled manufacturing of the cell products to ensure that patients will benefit in the foreseeable future.” According to Frank Barry, Professor of Cellular Therapy at REMEDI, the adoption of best in class manufacturing protocols is still the most serious obstacle facing the cell therapy industry: “We know from our experience in managing cell therapy clinical trials that the  manufacturing side is inefficient and vulnerable with an unacceptably high cost of goods. The only way the field can progress is through the widespread adoption of highly automated production and testing protocols. AutoCRAT addresses these gaps and will be a game-changing innovation.”  Other essential contributions will come from: Valitacell Ltd (VC), based in Dublin will establish automated quality control tests for the automated factory. The University of Gothenberg and Leiden University Medical Center will work with REMEDI to develop and test these new arthritis therapies. Essen University Hospital and the University of Genoa will develop methods to produce EV-containing, cell-free therapeutic products for arthritis in the automated system. Panaxea BV will determine the costs of production and delivery of the developed therapies. They will also assess the potential benefits of an effective cell therapy for osteoarthritis to patients and their families as well as the broader European and worldwide economies. Pintail Ltd will assist with the management and administration of the Project and will ensure that AutoCRAT output is disseminated effectively to our target audience. The project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 874671. The material presented and views expressed here are the responsibility of the author (s) only. The EU Commission takes no responsibility for any use made of the information set out. -Ends-

Friday, 14 February 2020

NUI Galway is exploring the designation ‘Age Friendly Campus’ through a student lead project that will see three initiatives on campus focus on welcoming members of the community to engage through a campus walk, public seminar and computer classes. NUI Galway students from second year Biomedical Science and the Older Persons Council (OPC) have worked together to organise these three events to progress a campaign for an Age Friendly University. The students have aimed to tackle three main areas: to raise awareness of the biodiversity walks on campus, to encourage participation in technology and to discuss the ‘Age Friendly Ireland’ programme. “Welcoming older people to our university is very important as it will encourage us all to engage more in wellness, cultural, social and educational opportunities” said Lorraine Tansey of NUI Galway’s Community Knowledge Initiative. “The main overall goals are to create a more diverse university campus, promoting more intergenerational engagement and helping to challenge stereotypes and combat ageism.” The World Health Organisation has identified aging populations as a major area of focus for cities, hospitals and educational institutions in proactive engagement with increasing diverse needs. The three events are free, open to all and are student-lead.  The Age Friendly Walk will be held Monday 17th of February at 11pm. Meeting point at the Cathedral. The Age Friendly Computer Classes will be held Tuesday February 18th, Tuesday March 3rd and Tuesday March 10th from 12pm-12:45pm in the ILAS building on the ground floor G007. The Age Friendly Designation for NUI galway Seminar will be held Tuesday 10th of March at 12pm in the ILAS building on the ground floor G007. The guest speaker Dr. Kieran Walsh, Professor of Ageing and Public Policy will offer an insight into the national Age Friendly initiatives. To book your place on these events please call Lorraine Tansey 091-495346.

Friday, 14 February 2020

Those who have never been in love report better healthSexual minority youth at increased risk of poor healthResponses from 15 year olds in eight European countries  A new study, led by Dr András Költőand the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Ireland team, based in the Health Promotion Research Centre at NUI Galway, linking patterns of romantic attraction with self-rated health and health symptoms, has been published in the Journal of LGBT Health. ‘Self-reported health and patterns of romantic love in adolescents from eight European countries and regions’ is the first study to examine adolescent romantic love patterns across multiple countries, and to test whether they are related to health outcomes. NUI Galway researchers Dr András Költő and Professor Saoirse Nic Gabhainn carried out the study with their colleagues from other European countries to investigate the relationship between how adolescents rated their own health and who they were in love with. Adolescents aged 15 years from eight European countries and regions (Bulgaria, England, France, French Belgium, Hungary, Iceland, North Macedonia and Switzerland) were asked if they had ever been in love and whether they had been in love with someone of the opposite gender, the same gender, both or neither. The sample (which is nationally representative for all of these countries) comprised 13,674 young people. Adolescents who had never been in love reported the best self-rated health and fewest health symptoms such as headache, stomachache, feeling low, irritability or bad tempers, difficulties getting to sleep, nervousness and feeling dizzy. The rates of opposite-gender love (heterosexual) were 52% in England and 82% in France. Proportion of same-gender love (lesbian/gay) were around 2% in both countries. Having been in love with others of both genders (bisexual) was marginally more frequent, with 3% in England and 2% in France. However, 40% of the English and 13% of the French adolescents reported never being love. Rates of same- and both-gender attracted adolescents were similar in the other countries, but proportion of those who reported opposite-gender love varied more widely. Adolescents who had been in love with people of the same gender were three times more likely to report multiple symptoms and were one and a half times more likely to report having poor health than 15-year-olds who had been in love with people from the opposite gender. Those who had been in love with both boys and girls (which may indicate being bisexual) were three times more likely to report multiple healthy symptoms and were three and a half times more likely to report having poor health than 15 year-olds who had been in love with people from the opposite gender. These patterns persisted across the eight countries studied, even when factors such as levels of family affluence and the participants’ gender were taken into account. Commenting on the findings, lead author Dr András Költő stated: “This study suggests that bisexual young people and adults are even more affected by poor health than their lesbian and gay peers of the same age, and all sexual minority youth are faring considerably worse than their heterosexual peers. This is likely to be connected to the discrimination, prejudice and high levels of stress many LGBTI+ (the abbreviation stands for lesbian, gay, bisexual, trans, intersex or belonging to other sexual or gender minority) young people experience in their everyday lives. We hope these findings will supplement Ireland’s National LGBTI+ Youth Strategy 2018-2020, the world’s first governmental strategy that aims to improve sexual and gender minority young people’s health and wellbeing.” The data does not feature Irish youths but NUI Galway plans to present findings on Irish young people in the coming months.  The article can be downloaded at: https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/lgbt.2019.0107 ENDS

Thursday, 30 January 2020

Science breakthroughs such as this in schizophrenia at NUI Galway will be further enhanced when the University enroll its first class of students in a new undergraduate BSc degree in Genetics and Genomics in September 2020 Scientists at NUI Galway have identified how some genes may increase the risk of schizophrenia.  In a study led by Dr Derek Morris and Professor Ciaran Morrison, recently published in the leading international journal Human Molecular Genetics, reducing the function of a known schizophrenia risk gene called SDCCAG8 was found to cause changes in brain cell behaviour. This may indicate biologically how changes in our DNA increase risk of schizophrenia, thereby providing opportunities for new therapy development.  Schizophrenia affects on average one in one hundred people but its biology is poorly understood. Schizophrenia is highly genetic, meaning that many of the risk factors for developing the illness lie in the ~20,000 genes in the human genome. Large-scale genomics studies identified SDCCAG8 as a gene involved in schizophrenia. To explore how SDCCAG8 may be involved in illness, Irish Research Council-funded PhD student Mairéad Flynn used CRISPR-Cas9 genome editing to remove SDCCAG8 from cultured brain cells.  This resulted in the cells struggling to migrate and to change into more specialized brain cells. The team also found that the functions of hundreds of other genes were also affected in these cells, which potentially disrupts normal brain development and function and puts individuals at risk of developing mental illness.   Professor Ciaran Morrison, Head of NUI Galway’s School of Natural Sciences, explains: “Our analyses indicate that genes influenced by SDCCAG8 are important for different brain functions and this presents us with a model for how other genes may contribute to the biology of schizophrenia. This can be exploited to help understand the biology of schizophrenia in greater detail and open up opportunities for new drug development, which is badly needed for this mental illness.” In parallel with this research NUI Galway will enrol its first class of students in a new undergraduate BSc degree in Genetics and Genomics in September 2020. The new course offers students the opportunity to learn about the scientific advances that allow the identification and analysis of such disease genes. For more information on the BSc in Genetics and Genomics visit https://www.nuigalway.ie/gy321 According to Programme Director of the new BSc in Genetics and Genomics, Dr Derek Morris: “Advances in genome editing and sequencing over the last 15 years have revolutionised many areas of biology and biomedical science such as the study of common illnesses, as exemplified in our schizophrenia research. We want to teach students who are interested in biology and mathematics about the different applications of genetics and genomics in areas such as medicine, agriculture, evolution, the environment and biotechnology, and for them to critically evaluate the emerging ethical issues.” The study in Human Molecular Genetics can be viewed at  https://academic.oup.com/hmg/advance-article/doi/10.1093/hmg/ddz292/5683666 -Ends-

Wednesday, 29 January 2020

Despite recommendations to intensify treatment in recent blood pressure guidelines, as many as 150,000 Irish patients may NOT need to increase blood pressure medication Embargo to 00.01 GMT on Wednesday, 29 January, 2020: A major research study from NUI Galway has interrogated the implications for patients of new, lower, blood pressure thresholds recommended in recently released American and European medical guidelines for the treatment of high blood pressure (also termed hypertension).  The findings from this NUI Galway study indicate that up to 150,000 Irish adults who are newly eligible for treatment to a lower than previously recommended blood pressure target, may in fact not benefit from increases in their doses or number of blood pressure medications. This may have knock on implications for the national drugs bill. The NUI Galway investigation, led by Professor Bill McEvoy, was conducted in collaboration with US investigators and is now published in a leading international medical journal, the Journal of the American Medical Association (JAMA). The investigators looked specifically at the new American diastolic blood pressure threshold of 80 for the diagnosis of hypertension.  This new diastolic blood pressure threshold of 80 was a reduction from prior guideline recommendations that advised doctors to use a diastolic blood pressure of 90 or more to make a diagnosis. Diastolic blood pressure is the lower of two readings reported when describing blood pressure values, the other, top, number is called systolic blood pressure. High blood pressure can be diagnosed when either the systolic or diastolic (or in some cases both) numbers are above the threshold value. The NUI Galway investigation looked at a type of high blood pressure or hypertension, termed isolated diastolic hypertension. This occurs when the systolic (top) number is normal (i.e., below 130 according to new guidelines) but in contrast the diastolic (bottom) number is high (i.e., greater than or equal to 80 according to new guidelines).  Professor McEvoy and coauthors report that, when applying the new guidelines, approximately 5% of the US adult population will be newly diagnosed with high blood pressure (or hypertension) based on this pattern of isolated diastolic hypertension. That translates into approximately 12 million adults in the US being newly diagnosed with this condition. The corresponding Irish figure would be 100,000 new cases. Though there are differences between American and European guidelines in how high blood pressure is defined, both sets of guidelines recommend that a target blood pressure of 130/80 be achieved for the majority of adults who are receiving treatment to lower their blood pressure. Therefore, the findings from this NUI Galway study have implications for Irish adults in that approximately 600,000 are already on treatment for high blood pressure and up to 150,000 of these may now be newly eligible for increases in their treatment doses or number of medications just to get the diastolic (lower) number to less than 80 despite having a normal systolic (top) blood pressure of below 130. However, the research from McEvoy and collaborators suggests that increases in blood pressure drug therapy may not benefit adults with this pattern of isolated diastolic hypertension. Specifically, they found that as long as the systolic (or top) blood pressure was below 130, there was no increase in risk for adverse health outcomes among adults with a diastolic blood pressure over 80, compared to adults with lower diastolic blood pressure values. Professor McEvoy said: “Guidelines in both America and Europe advise that doctors treat blood pressure down to a level of 130/80 in the majority of patients. There is little doubt that treating the systolic (or top) blood pressure value down to 130 is beneficial and reduces heart disease and stroke. This is important to stress. However, the recommendation to also treat the diastolic (lower) value down to 80 is more controversial and our results would suggest that the more traditional target for diastolic blood pressure of 90 is also safe as long as the top number is controlled below 130. By focusing on good control of the top number and by relaxing drug treatment goals for adults with isolated increases in the bottom diastolic blood pressure number, we may be able to avoid potential overtreatment of a lot of people and instead focus on healthy diet and lifestyle.” -Ends-

Wednesday, 29 January 2020

Nicholas Canny, Professor of History Emeritus at NUI Galway, former President of the Royal Irish Academy, and founding Director of NUI Galway’s Moore Institute, has been awarded the RIA’s highest honour, the Cunningham Medal, for distinction in research and for furthering the aims of the Academy. The medal will be presented to Professor Canny at a special ceremony at the RIA last night The Cunningham Medal was first awarded by the Academy in 1796, following a bequest from Timothy Cunningham, a legal scholar and Member of the Inner Temple. Distinguished past recipients include the mathematician William Rowan Hamilton, the physician, traveller and antiquarian Sir William Wilde, the historian David Beers Quinn, the poet Seamus Heaney, and most recently the chemist Dervilla M.X. Donnelly. Professor Canny, the foremost historian of early modern Ireland, has also made leading contributions to Atlantic history. He took his undergraduate degree at University College Galway and his PhD at the University of Pennsylvania. His numerous books, articles and edited collections have explored the Elizabethan conquest of Ireland; colonial identity in the Atlantic World; and Making Ireland British, 1580–1650. He is currently completing a major study entitled Imagining Ireland’s Pasts; Early Modern Ireland through the Centuries. Nicholas Canny first became a Member of the RIA in 1981, was elected Member of the Academia Europaea in 1995, became a Corresponding Fellow of the British Academy in 2005, was elected to the American Philosophical Society in 2007, and to the Real Academia de la Historia (Madrid) in 2011. He served as Dean of the Faculty of Arts, 1982-85 and was Vice President for Research at NUI Galway, 2005-2008. He was elected President of the RIA 2008-11 and was appointed by the European Commission to be a member of the Scientific Council of the European Research Council 2011-16, the only person from Ireland, so far, to have been given this responsibility. Professor Daniel Carey, MRIA, Director of the Moore Institute, said: “This is a major honour to one of the university’s most distinguished graduates, with an international reputation as an historian and leader in research policy and administration. His career has been an inspiration to colleagues in the humanities at NUI Galway and across the country.” -Ends-

Tuesday, 28 January 2020

Researchers from NUI Galway’s School of Geography, Archaeology and Irish Studies, together with Forbairt Pobail Maigh Cuilinn (Moycullen Community Development Association), have developed a people powered plan for the future development of the village. The Moycullen 2030 Village Plan project was funded by the Irish Research Council. The village of Moycullen is set for change with a number of key infrastructural investments are due. A bypass of the village is set to commence in 2020, a new primary school will be built by 2022 and a dedicated cycleway in the form of the Connemara Greenway is due for completion in the same year. In all, 300 housing units have been granted permission within the village boundaries, and longer term infrastructural investments such as the planned ring road around Galway city will also have very real effects of the village. Conservative estimates would place these changes as at least doubling the population of the village by 2030. Principal Investigator Dr Patrick Collins, Discipline of Geography at NUI Galway, said: “With funding from the Irish Research Council we were keen to test our methodology for people powered planning. Today’s publication is essentially the culmination of the wishes of a community, a document that was collectively authored by the people of a place.”  The project acted as an effort to plan from the bottom up rather than the top down. It also sought to identify a sustainable future for a village in the context of a rapidly urbanising Ireland.  Local Councillor Noel Thomas said: “The people of Moycullen were given a unique opportunity to develop a community based plan for their village, a plan that should play a very important role in the development of the upcoming Local Area Plan for Moycullen. The results are very impressive and clearly show that the residents of Moycullen want to see the village develop into the future, in a progressive and sustainable manner.”   The project commenced in June of 2019, over the course of six months it far exceeded initial targets and today’s publication reflected the wishes of close to half the population of the village (820 people). Key concerns from schooling and infrastructure to a climate resilient village were expressed.   “Ensuring the best possible representation was key. We employed a number of new methods such as the development of the Village Plan App. This augmented reality App helped people appreciate broad considerations from the environmental to the social and the commercial in planning for future development”, Dr Collins continued.  Interviews, face-to-face surveys, focus groups, online engagement and a public event enabled the most comprehensive public engagement ever undertaken in the village. Over the past two months Dr Collins and colleagues have been sifting through the results.  Dr Collins said: “What we have ended up with is an extremely coherent and well thought out plan. This plan not only reflects the desires of the people of a place, but abides by key issues facing us all. It is climate aware, it recognises the key principles of design-led planning and abides by county level and national planning documents.”  The Moycullen Village Plan 2030 forsees future development of the village that is guided by the three following principles:  Community - universally recognised as a defining trait of the village, all development needs to be cognisant that any new building ensures the successful continuation into the future.  Connectivity - future development of the village requires better connections. Moycullen needs to be better connected to the city and to its outstanding natural environs. Of importance is a growing village that connects its people in better ways.  Collaboration - to achieve its full potential the future development of Moycullen must occur in an open, transparent and informed way. A community centred village requires community at the centre of its development.  Reflecting on the work, Peadar Mac Fhlannchadha of the Moycullen Community Development Association commented: “We are delighted to be involved with this innovative community study, we would hope that the community inputs will help in preserving Moycullen’s unique identity as it develops towards 2030. The facets of Community, Connectivity and Collaboration identified by the study need to be progressed ahead of the expected development of Moycullen, and we would look to the local authority and government agencies to recognise and action the Communities inputs.” Key recommendations set forth include: The purchase of a derelict building in the village to act as a cultural/community hub. The development of a public park in the village that will accommodate the successful farmers market and also act as a new village centre. Bus connections and the completion of the Connemara Greenway are seen as important for the village to develop in an environmentally sustainable manner. Further recommendations include the branding of the village as the gateway to the environment and activity pursuits and a new forms of local governance for the village and its people.  -Ends-

Tuesday, 28 January 2020

The National University of Ireland Galway (NUI Galway) has announced that it will continue its partnership with O’Donovan Rossa Club as club sponsors, promoting both sport and education within the region. Attending the event were NUI Galway’s Registrar and Deputy President, Professor Pól Ó Dochartaigh, Mayor of Belfast Daniel Baker and representatives from O'Donovan Rossa under-16 hurling, camogie and football teams who tried on their new kit. Speaking at today’s announcement, Registrar and Deputy President, Professor Pól Ó Dochartaigh said: “Investing in young sporting talent is extremely important to us. Not only does it improve outcomes on the pitch, but dedication to sport is later reflected in a commitment to education and developing a career by applying skills such as determination, resilience, team work and communication.” Jane Adams, one of Ulster’s most decorated camogie stars and a Rossa legend, said: “I’m delighted that NUI Galway are renewing their sponsorship of Rossa under 16 and minor teams. I’m absolutely thrilled that their sponsorship is going to be extended to include girl footballers and the camogie teams.” Sport at NUI Galway recognises the relationship between academic performance, health and well-being. The Sport and Recreation Unit has a mission to promote participation in sport and physical activities by all students and staff, and to support higher standards of performance in sport for elite athletes and teams within NUI Galway. Over 6,000 students in NUI Galway are participating in weekly sporting activities, and 43% of these students are competing in a new sport for the very first time. Margaret Flynn, Chairperson of Rossa GAC, commented: “Renewing and developing our strong links with a world-renowned university like NUI Galway will help our underage teams to continue to improve. We believe that the majority of our young players will be going to university in the near future and it is tremendous that O’Donovan Rossa has such a close connection with a university like NUI Galway.” The announcement comes at a time when universities in the Republic are becoming more accessible to students from the North. Professor Ó Dochartaigh said: “The recent introduction of new, fairer A Level equivalences in the system in the Republic mean almost all courses are now within the reach of students with three A-Levels, and all are within reach if you have an AS as well. Every year, NUI Galway welcomes a strong cohort of students from across the North to study on our 71 undergraduate degrees. Low fees, the relatively affordable cost of living and its sheer proximity, NUI Galway is becoming an option for students in Northern Ireland to consider.” In October 2019, NUI Galway confirmed that in 2020 and beyond students who have been resident in Northern Ireland and have UK/EU/EEA/Swiss citizenship will be treated as EU students for the purposes of fees for the duration of their courses. The decision was taken by the University to provide certainty to A Level students as they make their college choices over the coming months. The fee status decision also extends to postgraduate students enrolling in 2020. For further information on applying to NUI Galway and Free Fees Initiative eligibility http://www.nuigalway.ie/undergrad-admissions/faqs/ -Ends-

Monday, 27 January 2020

“What we have developed is like a living Velcro that removes and traps pathogens” Nature-inspired wipes and masks which could capture and trap the Wuhan Coronavirus (2019-nCoV) are being developed by scientists at the Irish company Aquila Bioscience. This technology can be used by front-line personnel and civilians under risk of exposure as prophylactic measure to reduce viral transmission in places of contact such as hospitals and transportation hubs. The start-up, based at NUI Galway, has developed a chemical-free strategy that effectively removes bacteria, viruses, fungi and biological toxins from surfaces. Positive results have been achieved against a number of pathogens in a laboratory setting. The wipes have been under development for almost two years with the specific aim of not only removing pathogens from surfaces but also ‘trapping’ them within the material so prevent them spreading and so help effective disposal. In addition, the solution is non-toxic so can be used on human skin, mucosal surfaces and wounds. The development of this technology was funded by the European Defence Agency and was conducted in collaboration with the Irish Defence Forces and the Czech University of Defence.  “What we have developed is like a living Velcro at nanoscale. All cells are coated with proteins and complex carbohydrates. Every cell-to-cell relationship is ruled by interactions between these carbohydrates and proteins. We are tapping into this interaction by infusing our wipes with specific proteins and carbohydrates to which the pathogens bind – and stick,” explains Professor Lokesh Joshi, co-founder and director of Aquila Bioscience, and Vice-President for Research and Innovation at NUI Galway. Nature has been experimenting for millions of years to find solutions against infectious diseases, explains Professor Joshi who is also Director of the Glycoscience Research Group at NUI Galway. “There is an ingenious manner by which nature protects us from infectious microbes and most biological toxins which have carbohydrates and proteins on their surfaces. In nature, humans and animals produce, milk, urine and saliva/mucus full of specific proteins and carbohydrates that bind to the pathogens to protect us from most of the pathogens we encounter on a daily basis.” Currently all of the available decontamination strategies include artificial chemicals for example bleach, calcium hypochlorite and hydrogen peroxide. These strategies destroy biological agents, but are toxic, harmful to human beings and not safe for use on human surfaces (i.e skin). In addition, the use of conventional decontamination solutions can lead to recurrent infection and can interfere with forensic evidence due to their destructive nature and cannot be used for routine use as prophylactic purpose. Aquila Bioscience technology can deliver safe and effective decontamination that can be routinely used on sensitive areas like skin, nose, eyes and mucosa, where other methods are either not safe or cause skin reactions. It is also totally non-toxic and composed of biodegradable materials in contrast to the damaging environmental impact of chemically based solutions and the major problems caused by non-recyclable wipes in the environment.  Aquila Bioscience continues to collaborate with the Irish Defence Forces, with their needs to be prepared against biothreat agents. This collaboration has also brought the technology to the attention of other national and international security and humanitarian agencies who have expressed strong interest in using the technology to protect first-responders and affected people. “Our true hope it that this may indeed be an effective, safe and environmentally safe method to protect people from the potentially deadly pathogens they might encounter,” concluded Professor Joshi. -ends-

Thursday, 23 January 2020

UNESCO Chair Professor Pat Dolan and actor Cillian Murphy today (Thursday, 23 January) launched a new initiative to introduce Empathy education for secondary school students in Ireland. The programme, Activating Social Empathy, is part of a suite of work undertaken by a team of researchers at NUI Galway that has developed a concrete basis for understanding empathy education among adolescents. A major focus of the UNESCO Chair’s work both nationally and internationally, is the role of empathy in the development of social understanding and its potential to enable young people to foster better social responsibility, civic behaviour and critically, action.  UNESCO Chair and Director of the UNESCO Child and Family Research Centre at NUI Galway, Professor Pat Dolan said: “Within schools, empathy education initiatives like the one we launch today equip young people with vital skills in social emotional learning as well as offering them opportunities to engage in active citizenship and more compassionate caring towards others. Empathy education is urgently needed in schools to curb hate speech aggression and racial and other forms of negative profiling – it is imperative that the new incoming Minister for Education and Skills adopts empathy education in the same way as maths or other stem subjects.” Earlier work by the UNESCO Child and Family Research Centre (UCFRC) research team conducted with adolescents identified a need for greater focus on the promotion of empathy related skills and social values in Irish secondary schools.  In response, researchers at the Centre have developed Activating Social Empathy, an interactive, social and emotional learning programme to teach empathy skills and foster positive peer relations among secondary students. The programme is designed to form part of the Junior Cycle Wellbeing Programme and targets students’ learning and skill building around four key principles: Understanding Empathy, Practicing Empathy, Overcoming Barriers to Empathy, and Putting Empathy into Action.   Professor Dolan continued: “The Activating Social Empathy programme was piloted in seven schools from September 2017 to June 2018. Overall, feedback on the programme was positive, with students and teachers typically reporting that the programme had a positive impact on students' empathy and personal development. Due to this initial positive feedback, we are now preparing to begin the next evaluation phase.” Following a two-year feasibility testing phase, the programme is being launched as part of an evaluation study using a randomised-control design, in 25 schools nationwide involving over 2000 students. The evaluation will assess the impact of the programme on students’ empathic attitudes, social values, and interpersonal behaviours. The evaluation is being carried out by the UNESCO Child & Family Research Centre (Prof. Pat Dolan & Dr Charlotte Silke) and the School of Education (Dr Niamh Flynn & Emer Davitt) at NUI Galway. The full, evaluated programme will be available as a free resource to schools in Ireland from September 2020.           The launch, which was also attended by youth advocates for empathy education, provided an opportunity to showcase the Youth as Researchers Video Resource Library for Schools and Community Groups, developed in collaboration with Foróige, narrated by Cillian Murphy. The event is part of a broad focus of the UNESCO Chair in extending the broader ethical education of youth in national and international settings in collaboration with UNESCO.        Commenting on the event, actor and Centre Patron Cillian Murphy said: “You can’t really be an actor without employing empathy as a very important tool in your arsenal. In supporting this education programme which we are launching today, my hope is that it will help young people see that everyone has a different story and everyone’s story is valuable.” -Ends-

Thursday, 23 January 2020

The new board of the Galway University Foundation met for the first time today. The Foundation is dedicated to raising philanthropic support for the development of NUI Galway. The new board is chaired by Professor Ruth Curtis, Professor Emeritus of Psychology, NUI Galway. Ruth was also the first female Vice President of NUI Galway in 1996. Additional members of the board are as follows: Brendan Jennings – BComm graduate 1981 and former Managing Partner, Deloitte. Deirdre Courtney – BA 1986 and LLB 1988 graduate. Partner in Ivor Fitzpatrick & Co Solicitors Eamonn Gilmore - BA 1976, Honorary Doctorate 2016, and former President of the Students Union. EU Special Representative for Human Rights, EU Special Envoy for the Peace Process in Colombia, and Former Tánaiste of the Government of Ireland. Professor Ciarán Ó hÓgartaigh, B Comm 1988, President of NUI Galway is an ex officio member of the board. The board thanked the previous board members for their work in helping to raise over €155 million towards the development of the University, and also reviewed the recommendations of the recent report by the Charities Regulator into the Foundation, and noted that all recommendations have now been implemented. Following the inaugural meeting of the new Foundation Board, Chairman Professor Curtis, noted that: “It is an exciting time for the University as it reaches the milestone of 175 years. The new NUI Galway strategy- ‘Shared Vision Shaped by Values’ sets out an ambitious programme of development, and the new Board of the Foundation looks forward to working closely with the President and his team in the years ahead to deliver on this new and exciting agenda for the University.” -Ends-

Wednesday, 22 January 2020

Next Monday night (27th January) Claire Byrne will host the biggest Election 2020 leaders debate of the campaign so far. For the very first time RTÉ will broadcast a special leaders debate live from NUI Galway.  The seven political parties leaders joining Claire on stage for the major two hour live debate will be: Mary Lou McDonald (Sinn Féin), Leo Varadkar (Fine Gael), Brendan Howlin (Labour), Micheál Martin (Fianna Fáil), Richard Boyd Barrett (Solidarity / People Before Profit), Eamon Ryan (Green Party) and Roísín Shortall (Social Democrats).   The leaders will also face questions from an audience of over 300 people independently selected by RED C Research polling company.  Speaking ahead of the huge broadcast, presenter Claire Byrne said: "I am really looking forward to bringing the national debate to Galway. I want voters to get a clear picture of what each party is offering. We'll be teasing out the key policies with the seven leaders with the sole aim of giving voters the information they need before they head to the polling booth on February 8th." This is the second time a major leaders debate has been broadcast outside of Dublin, following RTÉ's successful debate at the University of Limerick in 2016.  Welcoming the broadcast from Galway, President of NUI Galway Ciarán Ó hÓgartaigh said: “NUI Galway is for the public good, belonging to the people and for society.  We’re delighted to partner with RTÉ to bring this important debate to Galway. The University is 175 this year, and our city is European Capital of Culture, so it’s fitting that the leaders of our country’s parties will meet here to outline their visions for the future of the nation.  We look forward to welcoming them to the West at this important moment of decision-making in our nation’s history.” The programme will be available to watch live on RTÉ One, RTÉ News Now and worldwide on the RTÉ Player. Claire Byrne Live Leaders Debate, Monday 27th January at 9.35pm - Ends - 

Tuesday, 21 January 2020

NUI Galway will host a CAO information evening for students, parents, guardians and guidance counsellors in the Radisson Hotel in Athlone, Co. Westmeath, on Thursday, 30 January, from 7-9pm.   The evening will begin with short talks about NUI Galway and the undergraduate courses it offers. Afterwards, current students and NUI Galway staff will be on hand to answer any individual questions in relation to courses and practical issues like accommodation, fees and scholarships, and the wide range of support services available to our students. The ever-increasing popularity of NUI Galway is in-part due to its innovative programmes developed in response to the changing needs of the employment market. NUI Galway is launching four new degrees for 2020 entry responding to the needs and the demands of the job market - Law and Taxation; Law, Criminology and Criminal Justice; BSc Genetics and Genomics; and a BSc Geography and Geosystems. Information on these new degrees will be available at the information evening. There will be a representative from across the University’s five colleges available to answer questions about the programmes on offer, entry requirements, and placement and employment opportunities. Members of the Accommodation Office will be on hand to answer any queries about on-campus or off-campus options, including the new Goldcrest on-campus development, which brings the total of on-campus beds to 1,193. Sarah Geraghty, Student Recruitment and Outreach Manager at NUI Galway, said: “Students choose NUI Galway as they want to study with the best academic and research minds in their field. They want to study in our new state-of-the-art facilities, such as the new Human Biology Building for medicine students and in Ireland’s largest engineering school, the Alice Perry Engineering Building. The location of our campus in the heart of Galway city appeals to students who want to live in a vibrant and creative city and who want to find a new home away from home. We look forward to meeting Leaving Cert students and their parents to explore if NUI Galway is the right fit for their third level studies.” For more information contact Caroline, Duggan School Liaison Officer on caroline.duggan@nuigalway.ie or 087-2391219. -Ends-

Tuesday, 21 January 2020

NUI Galway will host the Spring Postgraduate Open Day on Tuesday, 4 February, from 12-3pm in the Bailey Allen Hall, Áras na Mac Léinn. The Open Day will showcase all of NUI Galway’s full-time and part-time postgraduate programmes, including taught and research masters, as well as doctoral research options. The Open Day will have a strong focus on how to make postgraduate studies affordable and the multiple funding and scholarship opportunities that future students should explore when considering investing in their education and career. There will be a number of talks including a panel discussion on career pathways post-graduation, grant opportunities, postgraduate funding and the application process. The panel will be joined by Hugh Hamrock, Bank Manager, Bank of Ireland, NUI Galway branch, who will advise on banking services to support postgraduate studies. The talks will also include a presentation on the Hardiman PhD Scholarship scheme and a Personal Statement Workshop by the Career Development Centre. All EU postgraduate students presenting a first class honours in their undergraduate degree are eligible for a €1,500 scholarship towards their taught Masters at NUI Galway. Current postgraduate student, Sinead Shaughnessy, is a recipient of one of NUI Galway’s Excellence Scholarships. According to Sinead: “The postgraduate scholarship allowed me to further my studies and enhance my future career prospects. It incentivised me to work hard throughout my undergraduate degree to achieve First Class Honours. I am currently studying a MSc in Human Resource Management which will give me a distinct edge in the industry when applying for jobs.” Valerie Leahy, Postgraduate Recruitment Officer at NUI Galway, said: “We especially encourage visitors considering a return to university studies to attend our Postgraduate Open Day. Almost half of those applying to our postgrad courses are not recent graduates, they are returning to study or upskill for their current job. Support is offered to those who have been out of the education system for some time and our research shows that students from industry or the home returning to education flourish academically.” NUI Galway have launched a range of new postgraduate programmes in 2019 and 2020, including MA Global Media and Communication, MA Rural Futures Planning and Innovation, MA Sports Journalism and Communication, MSc Applied Multilingualism, MSc Computer Science – Artificial Intelligence, and MA Creative Arts: Producing and Curation. Information on all new programmes, along with NUI Galway’s 170 other postgraduate programmes will be available at the exhibition in the Bailey Allen Hall. To view NUI Galway’s new and unique postgraduate programmes and to book a place at the Open Day visit http://www.nuigalway.ie/postgraduate-open-day/ or visit on the day. -Ends-

Tuesday, 21 January 2020

Tá sraith léachtaí ar siúil ag Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Díríonn an tsraith seo ar Ollúna nua-cheaptha an Choláiste agus leanfar di le léacht ón Ollamh Pearsanta leis an Léann Éireannach, an tOllamh Louis de Paor, Déardaoin, an 30 Eanáir ag 5pm, in Institiúid de Móra, OÉ Gaillimh (GO10). Ina chuid cainte dar teideal ‘Níos Gaelaí ná an Ghaeilge. Flann O’Brien: More Irish than Irish?’, roinnfidh an tOllamh de Paor torthaí a chuid taighde ceannródaíoch faoi shaothar Flann O’Brien, ag díriú go háirithe ar an ngné Ghaeilge i saothar O’Brien. Ceapadh an tOllamh de Paor ina Stiúrthóir ar Ionad an Léinn Éireannaigh in OÉ Gaillimh sa bhliain 2000 agus i measc a shaothair foilsithe áirítear monagraf ar shaothar Mháirtín Uí Chadhain, Faoin mblaoisc bheag sin: an aigneolaíocht i scéalta Mháirtín Uí Chadhain (1991), díolaim filíochta i nGaeilge ón bhfichiú haois, Coiscéim na haoise seo (1991), a cuireadh in eagar in éineacht le Seán Ó Tuama, eagrán dátheangach de rogha dánta de chuid Máire Mhac an tSaoi, An paróiste míorúilteach/The miraculous parish (2011) mar aon le heagrán criticiúil de rogha dánta Liam S Gógan, Míorúilt an chleite chaoin (2012). Bhain sé duais Jefferson Smurfit in Ollscoil St Louis-Missouri sa bhliain 2002 agus fuair sé bonn Charles Fanning ó Ollscoil Southern Illinois in Carbondale sa bhliain 2009. Bhí sé ina Chomhalta Fulbright ar Cuairt in New York University agus UC Berkeley in 2013-14 agus ina Scoláire Burns in Boston College in 2016. I measc a chuid foilseacháin is deireanaí tá Leabhar na hAthghabhála/Poems of Repossession: Twentieth-century Poetry in Irish (2016), agus Ag Caint leis an Simné?: Dúshlán an Traidisiúin agus Nualitríocht na Gaeilge (2018). Bhí an méid a leanas le rá ag an Dr Seán Crosson, Leas-Déan Taighde i gColáiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta & an Léinn Cheiltigh: “Tá an-áthas orainn leanúint leis an tsraith léachtaí seo a thugann deis iontach don Ollscoil an pobal i gcoitinne a chur ar an eolas faoin taighde agus faoin gcleachtas nuálaíoch den scoth atá ar bun sa choláiste. Is é seo an naoú cainteoir sa tsraith a chuimsíonn go dtí seo réimsí a bhaineann le beartas sóisialta, oideachas, smaoineamh polaitíochta, teiripí ar líne, seachadadh teanga, traidisiúin na n-amhrán tíre i nGaeilge, taighde stairiúil, agus síceolaíocht iompraíochta. Is mór an onóir dúinn anois an tOllamh de Paor a bheith páirteach sa tsraith agus de bharr a chuid taighde, foilseacháin, agus cleachtais, tá tuiscint níos doimhne ag léitheoirí, lucht éisteachta in Éirinn agus go hidirnáisiúnta ar ábharthacht agus tábhacht leanúnach litríocht na Gaeilge sa lá atá inniu ann” -Críoch-

Monday, 20 January 2020

NUI Galway’s Irish Centre for Human Rights and An Cumann Staire/History Society will host a Holocaust Memorial Event for 2020 with Tomi Reichental, a survivor of the Bergen-Belsen concentration camp, and Ben Barkow, former Director of London's Wiener Library. The talk will take place on Wednesday, 29 January, at 6pm in Human Biology Building on campus.  Tomi Reichental was born in 1935 in Piestany Slovakia. In 1944 at age nine, he was captured by the Gestapo in Bratislava and deported to Bergen Belsen concentration camp with his mother, grandmother, brother, aunt and cousin. When he was liberated in April 1945, he discovered that 35 members of his extended family had been murdered. His grandparents, uncles, aunts and cousins all died in the Holocaust. Recounting the sights and smells at the concentration camp Tomi said: “Typhoid and diphtheria were the biggest killers, but people were dying of starvation and cold in their hundreds. First the bodies were removed and burned, but later they were just piling up in front of our barracks, there were piles of decomposing bodies. The soldiers who liberated Belsen in April 1945 said they could smell the stench for two miles before they reached the camp. In the camp I could not play like a normal child, we didn’t laugh and we didn’t cry. If you stepped out of line, you could be beaten up even beaten to death. I saw it all with my own eyes.” According to Professor Ray Murphy of NUI Galway’s Irish Centre for Human Rights: ‘Tomi’s message of tolerance and forgiveness is more important today than even. He reminds us of our common humanity and the need for human solidarity.” Ben Barkow recently retired from London's Wiener Library - the world's oldest institution created for the documentation of the Holocaust - where he had worked for 32 years. He is chair of the Academic Advisory Board of the UK Holocaust Memorial Foundation, which is creating Britain's national Holocaust memorial next to the houses of Parliament. He is also on the advisory board of the Imperial War Museum's planned new permanent Holocaust exhibition and is a trustee of a number of a number of Holocaust-related charities.  The discussion at NUI Galway will be followed by a Q&A session. Admission is free but early arrival is advised. -Ends-

Monday, 20 January 2020

NUI Galway has announced a new partnership with leading enterprise Robotic Process Automation (RPA) software firm UiPath, making it the University the first in Ireland to offer robotic process automation content to accounting and finance students. At postgraduate level, the partnership will feature as part of an innovative ‘Disruptive Technologies in Accounting and Finance’ Summer School offered to students on the Master of Accounting, MSc in International Accounting and Analytics, and MSc in Corporate Finance programmes. Students will develop practical skills in RPA, mapping of workflow processes, Data preparation and Data Analytics, and Artificial Intelligence (AI). The summer schools are designed for two cohorts of students - those about to commence their accounting/finance careers and early/mid-career professionals wanting to upskill and prepare for a transformed workplace. At undergraduate level, RPA awareness training will also be incorporated into a redesigned first year module offered to all accounting students. Siobhan Ryan, Sales Director, UiPath, said: “Through the Academic Alliance partnership, NUI Galway becomes the first Irish institution of Higher Education to join the programme. This is a timely occasion for Irish students to gather automation skills that are very much needed in the market. We are honoured to have a prestigious institution such as NUI Galway pledge towards aligning their curricula to the industry’s needs and thus include RPA into their accounting and finance curriculum. Within the next short years, both private and public companies will seek new talents, especially in the Finance and Accounting departments and embracing these new technologies will enable students to bring much value to the workplace.” Professor Breda Sweeney, Head of Accountancy and Finance Discipline, J.E. Cairnes School of Business and Economics, NUI Galway, said: “Through our expanding suite of postgraduate summer schools and redesign of undergraduate modules, we are equipping students with cutting-edge skills in RPA and analytics. This will undoubtedly enable them to be at the forefront in meeting the needs of an accounting and finance world that is undergoing radical and rapid transformation.” The summer school will be led by Sharon Cotter, NUI Galway, who has 27 years of experience working in finance functions in industry. The summer school incorporates guest lectures from leading companies in Ireland on their experiences of RPA and practical hands-on workshops in using UiPath software. Sharon Cotter, Lecturer, Accountancy and Finance Discipline, J.E. Cairnes School of Business and Economics, NUI Galway, said: “I am delighted that UI Path are partnering with us and that our students will acquire important learning in accounting and finance, but not as we know it, through the opportunity to engage with the technologies which are disrupting the traditional work of accounting and finance professionals.” For more information about the MSc programmes email accounting@nuigalway.ie or visit http://www.nuigalway.ie/accountancy-finance/. -Ends-

Monday, 20 January 2020

Researchers at NUI Galway recently hosted the 13th Irish Human-Computer Interaction (HCI) Conference, the second time the University has been chosen to host Ireland’s flagship conference in the field.  The conference was jointly organised by the University’s School of Computer Science, School of Business and Economics, School of Education, and the Data Science Institute. HCI focuses on the human design aspects of new computer apps, devices and interfaces. With the increasing ubiquity of computers in society and people’s lives, particularly since the emergence of personal computing in the 1980s, HCI has grown as a field of research, and emphasizes the importance of human factors and users’ needs and requirements in the development of novel digital technology. Karen Young, NUI Galway’s School of Computer Science and Conference Chair, said: “The HCI is the main conference in Ireland for researchers and practitioners in user-centred design, where the focus is on building our community in this important discipline that ensures users’ needs and human design issues are researched and addressed in the development of innovative technology.” The conference included research presentations and papers from all application domains relevant to HCI, including: AI/Hybrid systems, Living Environments, Gaming, Education, Interaction Design / UX, Health and Aging, and Digital Health and Wellness. The conference also featured keynotes by leading figures in HCI in Europe and internationally including: Professor Matt Jones, Swansea University, on ‘The Robots are Coming - Be Afraid!; Professor Stephen Brewster, University of Glasgow on ‘Designing New Interfaces for Cars’; and a closing keynote by Rachel O’Donnell, Genesys, on the industry perspective on HCI and user experience design. The conference website, including presentations and highlights of the event, is available online at https://sites.google.com/view/ihci-2019/home. -Ends-

Monday, 20 January 2020

The Health Research Board is funding a pilot project to design and develop the infrastructure needed to share and link data securely. The project will be led by the Irish Centre for High-End Computing (ICHEC), which is hosted by NUI Galway  A pilot project funded by the Health Research Board (HRB) to design and develop the infrastructure needed to share and link data securely, is being led by the Irish Centre for High-End Computing (ICHEC) hosted by NUI Galway. It will design and test the major infrastructural elements for safe use and linkage of these different data sets using synthetic data, such as fake data that resembles the characteristics of real health datasets Data is one of our most valuable national assets. However, we don’t use it to its full potential because we don’t have the right infrastructure or services in place to share, store or link data safely for research and studies that benefit society. In the Irish health and research ecosystem we routinely collect hospital data, disease registry data, data from longitudinal studies and surveys, census data, administrative data – but currently little can be done beyond their collection and stated use without being in breach of data protection legislation or ethical guidelines. According to Darrin Morrissey, Chief Executive at the HRB:“Gathering robust sets of health data can be expensive and time-consuming, so it makes sense to use them to their full potential. The fundamental question is; how can we ensure data is used or shared safely, ethically and legally? This Proof of Concept initiative will create the blueprints for a future infrastructure in Ireland that will ensure safe access to health data and develop ways to share or link existing data responsibly for the benefit of people’s health and patient care.” The pilot project will build on a model developed by the HRB called ‘DASSL’ (data access, storage, sharing and linkage) which outlines the infrastructure and services to ensure: Safe projects (valid research purpose) Safe people (trusted researchers) Safe data and data governance (people’s data protected) Safe setting (security controls) Safe outputs (disclosure control of outputs) The project represents the first steps to establish a DASSL infrastructure that facilitates the linking of multiple sensitive datasets in a safe environment to harness new insights from existing data. This will greatly enhance the ability to support health service planning and delivery and provide evidence for policy. Similar infrastructures and services are already in place and widely used across Europe, Canada and Australia, but each country would have its own unique requirements and environments. “If upscaled and launched nationally, this infrastructure has the capacity to join the dots between the different datasets to improve people’s health and patient care at an individual and at a population level. It will vastly increase the value that can be derived from individual datasets,” says Dr Morrissey. The two-year project will design and build a prototype technical infrastructure to demonstrate how secure, controlled access for researchers to routinely collected health and social care datasets can be implemented in a safe environment for new types of data analyses that have been intractable in the past. The goal is to lay the foundations for a national infrastructure for data access, sharing, storage and linkage of sensitive health, social care and related data in line with legal and ethical requirements and provide guidelines for the upscaling of the model. A key aspect of the project is to engage with a wide range of stakeholders including patient groups to ensure broad awareness and consultation, to build confidence in the approach and to leverage support for the infrastructure at a national level. Dr Simon Wong who leads the projects at ICHEC and hosted by NUI Galway, said:“This project is a major step in addressing a real gap for the use of health data for research purposes in Ireland. We will be working with a wide range of partners nationally and internationally to ensure that what we build will not just be to the highest standard, but the design incorporates feedback from the Irish health ecosystem, the general public and the research community to ensure trust in the infrastructure.” Professor Lokesh Joshi, Vice President for Research at NUI Galway, said: “ICHEC’s reputation as an internationally recognised centre of excellence in high-performance computing continues to grow. This project strongly demonstrates its focus on the economic and societal benefit which can be had from collaboration and innovative approaches.” ICHEC at NUI Galway, will work with researchers at the Royal College of Surgeons in Ireland, Trinity College Dublin and the Health Service Executive. Working with other national and international collaborators will also be crucial, including those based at the FutureNeuro Research Centre. The DASSL model was first described in a discussion document published by the HRB in 2016 - Proposals for an Enabling Data Environment for Health and Related Research in Ireland. The document voiced the particular challenges in health research where policy relevant studies were abandoned or inordinately delayed, and where the use of routine health data that are collected and maintained at great cost is under-utilised in health services planning, clinical practice and evidence for policy. -Ends-

Thursday, 16 January 2020

For the 15th year running NUI Galway opened its doors for its award winning Teddy Bear Hospital, organised by the University’s students. The two-day event will see over 1,200 sick teddy bears admitted to the hospital, accompanied by their minders, 1,200 primary school children. The event is organised by the Sláinte Society, NUI Galway’s health promotion society that focuses on promoting all aspects of physical and mental health. Up to 200 medical, healthcare and science students will diagnose and treat the teddy bears. In the process, they hope to help children, ranging in age from 4-8 years, feel more comfortable around doctors and hospitals. Clodagh Ryan, a third year Medical student at NUI Galway and co-auditor of Sláinte Society, said: “Every year, we strive to treat as many sick teddies from as many different schools as possible and we can’t wait to do it all over again this year! We hope to provide a fun, relaxed atmosphere so that both children and teddies can feel more comfortable around doctors and hospitals.” Over the years, children have come along with teddy bears suffering from an imaginative range of sore ears, sick tummies and all kinds of other weird and wonderful ailments. This year, 29 local primary schools are participating in the event, equating to over 1,200 children. On arrival at the Teddy Bear Hospital on campus, the children each have an individual consultation with one of the teddy doctors on call. The ‘patients’ will be examined by the doctors and will receive a ‘pawscription’ and referral to surgery or x-ray. The students will have specially designed X-ray and MRI machines on hand, should the teddy bears need them. Recuperating teddy bears can avail of medical supplies from the Teddy Bear Pharmacy, stocked with healthy fruit from Total Produce and Fyffes, along with medical supplies sponsored by Matt O’Flaherty Chemist After all this excitement the children can enjoy a bouncy castle and face painting. Sponsorship for the event comes from the Medical Protection Society. Ríona Hughes, NUI Galway’s Societies Officer, said: “The award winning Teddy Bear Hospital is always a joy when students welcome local school children and their teddies onto campus. I would like to congratulate the Sláinte Society and their many volunteers who organise this very popular event each year.” -Ends-

Thursday, 16 January 2020

Don 15ú bliain as a chéile, d’oscail OÉ Gaillimh Ospidéal na mBéiríní, eagraithe ag mic léinn na hOllscoile. Tiocfaidh breis is 1,200 páiste bunscoile chuig an ospidéal lena mbéiríní tinne le go gcuirfí cóir leighis orthu thar an dá lá. Is é Cumann Sláinte OÉ Gaillimh atá i mbun an ócáid a eagrú. Díríonn an cumann ar gach gné den tsláinte fhisiciúil agus den mheabhairshláinte a chur chun cinn. Beidh suas le 200 mac léinn leighis, cúraim sláinte agus eolaíochta i láthair chun na béiríní a dhiagnóisiú agus a leigheas. Tá súil acu go gcuideoidh an ócáid le páistí idir 4-8 mbliana d’aois a bheith ar a suaimhneas le dochtúirí nó i dtimpeallacht ospidéil. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Clodagh Ryan, mac léinn leighis sa tríú bliain in OÉ Gaillimh agus comh-iniúchóir an Chumainn Sláinte: “Gach bliain, déanaimid ár ndícheall cóireáil a chur ar an oiread béiríní breoite ón oiread scoileanna agus is féidir agus is fada linn é arís i mbliana! Tá súil againn atmaisféar spraíúil, suaimhneach a chruthú ionas gur féidir le páistí agus le béiríní a bheith níos compordaí timpeall ar dhochtúirí agus ar ospidéil.” Tá béiríní tugtha chuig an ospidéal ag páistí i gcaitheamh na mblianta agus iad ag samhlú go raibh réimse leathan tinnis ag gabháil dóibh, leithéidí cluasa tinne, boilg bhreoite agus gach cineál easláinte eile faoin spéir. Tá 29 bunscoil áitiúil agus breis is 1,200 páiste ag glacadh páirte san ócáid i mbliana. Gabhfaidh na páistí i gcomhairle le duine de na dochtúirí béiríní tar éis dóibh a theacht i láthair ag Ospidéal na mBéiríní ar an gcampas. Déanfaidh na dochtúirí scrúdú ar na ‘hothair’ agus tabharfar oideas dóibh, agus cuirfear ar atreo ansin iad le haghaidh obráide nó x-gha. Beidh meaisíní speisialta x-gha agus MRI ag na mic léinn ar fhaitíos go mbeidís ag teastáil ó na béiríní.  Beidh na béiríní atá ag teacht chucu féin in ann ábhair leighis a fháil i gCógaslann na mBéiríní, áit a mbeidh torthaí sláintiúla le fáil a bhuíochas le Total Fruit agus Fyffes, mar aon le hábhair leighis urraithe ag Cógaslann Matt O’Flaherty. Nuair a bheidh an méid sin curtha díobh acu féadfaidh na páistí am a chaitheamh ar phreabchaisleán agus a n-aghaidh a phéinteáil. Is iad Medical Protection Society a dhéanann urraíocht ar an ócáid. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Ríona Hughes, Oifigeach na gCumann in OÉ Gaillimh: “Is mór an spórt Ospidéal na mBéiríní nuair a chuireann mic léinn fáilte mhór roimh pháistí scoile áitiúla agus a gcuid béiríní ar an gcampas. Ba mhaith liom tréaslú leis an gCumann Sláinte agus lena n-oibrithe deonacha a eagraíonn an ócáid seo a bhfuil an-tóir uirthi gach bliain.” -Críoch-

Tuesday, 14 January 2020

Light shed on ‘dark side’ of fitness app engagement Warning re implications of apps in employee wellness programmes A study carried out by the J.E. Cairnes School of Business and Economics at NUI Galway has examined how fitness apps can affect the wellbeing of the user.  The research specifically focused on identifying how the social features of fitness apps predict the type of passion (harmonious and obsessive) one has for physical exercise, and what the resulting positive and negative implications are for the person’s wellbeing. To motivate people to exercise, modern physical fitness apps, such as Strava, Nike+, MyFitnessPal, RunKeeper, and Fitocracy, are gamified to provide a variety of rewards to users based on the tracking and analysis of their digital trace data e.g. the number of steps walked per day, calories burned, or average speed of a cycle or run. The market for fitness apps has exploded in recent years as people turn to self-tracking and gamification to motivate and sustain physical activity.  For instance, in the United States alone, 92 million people use fitness apps contributing to a market volume of US$602.0m in 2019 (Statista 2019). The research found that fitness apps can lead to both positive and negative wellbeing outcomes, depending on the person’s social motivation for using the app.  People who use fitness apps for reciprocation (i.e. giving support and encouragement to other exercisers), are more likely to have a harmonious passion for their exercise, and ultimately lower life stress.  In contrast, people who use the app for social recognition (i.e. to receive praise and public endorsements for their exercise activities) are more likely to develop an obsessive passion for physical exercise, and suffer higher life stress in the long run. Lead author of the study, Dr Eoin Whelan, Senior Lecturer in Business Information Systems, J.E. Cairnes School of Business and Economics at NUI Galway, said: “The majority of exercisers are now using digital technology to track and share their workout data in order to support their fitness goals.  But these fitness apps can be a double-edged sword.  Our study suggests fitness sharing apps can certainly help seed and sustain exercise routines, but there is a danger that some users may develop obsessive tendencies, which need to be avoided.  Fitness app social features which promote self-recognition, such as posting only positive workout data or photos, can be linked to maladaptive perceptions of exercise and burnout in the long run.  In contrast, fitness app social features which promote reciprocation, such as giving support and commenting on colleagues’ activities, are likely to lead to adaptive outcomes.”  The study also flags to employers the risks and responsibilities of giving employees free fitness apps and incorporating fitness apps as part of employee wellness programmes.  “Our results shed light on the dark side of fitness app engagement in that they may indirectly lead to greater burnout.  If the organisation supports fitness app use among employees, they should also be responsible for ensuring the employee maintains control over their exercise patterns.  One possible solution could be for the organisation to monitor the exercise log files of employees and assess these for signals of exercise obsession,” says Dr Whelan. A copy of the full study, published in the journal Information Technology & People, is available on request.  The research was based on 272 people involved in cardio-intense physical activity.  It was authored by Dr Whelan with Trevor Clohessy, Department of Business Information Systems, Galway-Mayo Institute of Technology. -Ends-

Tuesday, 14 January 2020

Researchers from NUI Galway are currently recruiting participants aged 18 years or over to take part in a new nine-week Cognitive Occupation-Based Programme for People with Multiple Sclerosis (COB-MS). Approximately 50-60% of the 9,000 people in Ireland living with MS have difficulties with cognition, which has a large impact on their quality of life. The new COB-MS program based in NUI Galway was developed to address the wide-ranging symptoms and functional difficulties, associated with cognition, that present in MS. The program emphasises the ability to maintain employment, social activities, managing the home and self-care; and is focused on rehabilitation through an individualised cognitive intervention that is measured by and taught through an occupational participation perspective. The research program aims to assess: the preliminary efficacy, the acceptability and feasibility of the program; the outcome measures and procedures used within the program; the barriers and facilitators to using COB-MS; and to determine the appropriateness of progression to a definitive trial through gathering and assessing key trial information. According to the primary investigator on this research program, NUI Galway’s Dr Sinéad Hynes said: “Past research suggests that cognitive intervention and rehabilitation can enhance daily functioning in people with MS. A lot of work has gone into the development of the COB-MS program to ensure that it targets such cognitive activities applied in real-world settings. As a result, we're hopeful that the program will benefit people living with MS on wide-ranging outcomes.” To participate in the programme or for more information email cobms@nuigalway.ie or call 087 449 1154. -Ends-