Wednesday, 22 March 2006

Tabharfar onóir do dhaltaí ó bhunscoileanna ar leith i gCathair na Gaillimhe a bhí rannpháirteach i gclár 'Sport for Success' OÉ Gaillimh, clár a ceapadh le daltaí i gceantair faoi mhíbhuntáiste a spreagadh le cloí lena gcuid oideachais go dtí an tríú leibhéal. Déardaoin, 23 Márta 2006, ag searmanas speisialta i dTéatar Uí Fhlaitheartaigh, Foirgneamh na nDán/na hEolaíochta ag 7.30pm bronnfaidh John O'Donoghue, TD, an tAire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, teastais ar dhaltaí as Scoil Bhuachaillí Naomh Micheál, Muirbheach, as Scoil Chailíní na Tríonóide Naofa, Muirbheach agus as Scoil Bhríde, Seantalamh, atá i ndiaidh an cúrsa a chríochnú. Is tionscnamh ina nasctar an spórt agus obair bhaile é 'Sport for Success,' atá ina chuid de Chlár Rochtana OÉ Gaillimh ó 2002, agus cuireann sé an t-oideachas tríú leibhéal agus luach an oideachais ann féin chun cinn, mar aon le teicnící agus scileanna spóirt a fheabhsú. Tagann daltaí ó rang 4, 5 agus 6 isteach san Ollscoil tráthnóna amháin sa tseachtain i rith théarma an earraigh agus cuireann mic léinn Rochtana agus fochéimithe Rochtana na hollscoile cuidiú agus treoir ar fáil dóibh lena gcuid obair bhaile. Nuair a bhíonn an tasc sin críochnaithe acu bíonn na daltaí ábalta sult a bhaint as uair an chloig de na cluichí a bhfuil an-tóir orthu ar nós an tsacair agus na cispheile. Foghlaimíonn siad spóirt nua ar nós haca, dreapadh sa tobar dreapadóireachta, Tai-Bo, casadh agus lámhchleasaíocht. Dar le hImelda Byrne, Oifigeach Rochtana OÉ Gaillimh: Tacaíonn an clár 'Sport for Success' le Misean Rochtana ginearálta an choláiste arb é is cuspóir dó comhionannas deiseanna níos fearr a chothú do mhic léinn ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste. Is deis iontach é le taithí a thabhairt do pháistí, dá dtuismitheoirí agus don phobal go ginearálta, rud atá an-tábhachtach, ar an Ollscoil atá tiomanta do sheans a thabhairt do rannpháirtithe tús a chur lena dturas mar fhoghlaimeoirí fadsaoil." Críoch

Wednesday, 22 March 2006

Pupils from a number of selected Galway City primary schools are to be honoured for their participation in the 'Sport for Success' programme in NUI Galway, designed to encourage pupils in disadvantaged areas to continue their education right up to and including third level. Mr John O'Donoghue, TD, Minister for Arts, Sport and Tourism, will present certificates to pupils from St. Michael's Boys School, Mervue; Holy Trinity Girls School, Mervue; and Scoil Bhríde, Shantalla, who have completed the programme, during a special ceremony at the Ó Flaherty Theatre, Arts/Science Building on Thursday, 23rd March, 2006, at 7.30pm. 'Sport for Success,' part of NUI Galway's Access programme since 2002, is a combined sport and homework initiative that promotes third level education and the value of education itself, as well as improving sporting techniques and skills. On one afternoon each week over the spring term, pupils from 4th, 5th and 6th class come into the University where Access students and Access university under-graduates provide help and guidance with homework. On completion of that task, the pupils can then enjoy an hour of popular sports such as soccer and basketball. They learn new sports such as uni-hockey, climbing on the climbing well, Tai-Bo, spinning and juggling. According to Imelda Byrne, NUI Galway's Access Officer: "The 'Sport for Success' programme contributes to the overall Access Mission of the University which is to support greater equality of opportunity for students from disadvantaged backgrounds. It is an excellent opportunity to introduce children and also, very importantly, their parents and the wider community to the University, which is committed to offering participants a chance to spread their wings in their journey as life-long learners." Professor Ger Hurley, Vice President for Strategic Initiatives and External Affairs said: "The University has demonstrated its commitment to advancing the educational, social, economic and cultural needs of the Western region through outreach initiatives such as "Sports for Success". The children are learning the importance of links between health and fitness, of teamwork through sport, and of the importance of good nutritional practices. Most importantly, the children are making connections to the University and are gaining the motivation to continue these activities and their education into adult life."

Tuesday, 21 March 2006

NUI Galway is pleased to announce that Mr Michael D. Higgins, TD, Labour Party President and Galway West TD, has been appointed as Adjunct Professor at the Irish Centre for Human Rights. Announcing the appointment, NUI Galway President Dr Iognáid Ó Muircheartaigh said Mr Higgins' impressive record in defense of human rights made his new role at the centre one which would further enhance his long association with the University. Professor William Schabas, Director of the IRCH, welcomed the appointment: "We are thrilled that such an important and influential personality in the area of human rights within Ireland will be working with us so closely", he said. Throughout his career, Deputy Higgins has campaigned for human rights and written extensively about conflicts in many parts of the world, including such areas as Turkey, Western Sahara, Nicaragua, Chile, Gaza, The West Bank, Peru, El Salvador, Iraq and Somalia. His human rights campaigning work was recognized internationally when he became the first recipient of the Seán MacBride Peace Prize of the International Peace Bureau in Helsinki in 1992. A graduate of National University of Ireland Galway, Michael D. Higgins received the University's AIB Alumni Award for Literature, Communications and the Arts and continues to play an active role in campus life. ENDS

Thursday, 16 March 2006

Bhronn an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) breis is €1 mhilliún ar an Institiúid um Athrú Comhshaoil, OÉ, Gaillimh ar mhaithe le mórthionscadal taighde a scrúdóidh caighdeán uisce agus an bhaint a bhíonn aige le sláinte an duine. 'Sláinte an Duine a fheabhsú trí Chaighdeán níos fearr Uisce' is teideal don chlár taighde idirdhisciplíneach a thugann le chéile eolaithe, dochtúirí agus innealtóirí ó OÉ, Gaillimh; ó Choláiste an hOllscoile, Baile Átha Cliath; agus ón Roinn Sláinte Poiblí, Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte - An tIarthar. Ag 10.30am Déardaoin, 16 Márta 2006, san Institiúid um Athrú Comhshaoil (ECI) a sheolfar an clár. Scrúdóidh an clár taighde, arb é atá ann ná sraith tionscadail idirnasctha, an bhaint atá ag soláthar an uisce óil agus infhabhtú Cripteaspóiridiam in Iarthar na hÉireann, agus tionchar cúinsí séasúracha agus comhshaoil ar chaighdeán an uisce talún. Scrúdóidh ceann amháin de na tionscadail modhanna a thabharfaidh le fios an dramhaíl ón duine nó ó ainmhithe is cúis leis an truailliú, agus tiocfaidh sé ar mhodhanna a dhéanfaidh amach cén uair is dóichí a tharlóidh truailliú i soláthairtí uisce. Scrúdóidh an clár, leis, uisce óil, uisce snámha agus uisce dramhaíola, féachaint an bhfuil iarmhair antaibheathach agus baictéir atá frithsheasmhach i gcoinne antaibheathach iontu. Dúirt an tOllamh Martin Cormican, ó Roinn na Baictéareolaíochta i Scoil Leighis OÉ, Gaillimh agus an príomhthaighdeoir, gur deis mhór é an staidéar le cur lenár dtuiscint ar an gceangal idir an úsáid, nó an mí-úsáid ar uairibh, a bhainimid as uisce agus ár sláinte. "Braithimid ar uisce sna tithe againn, sa tionsclaíocht agus san fheirmeoireacht chun nithe a ghlanadh agus dramhaíl a sciobadh leis agus d'fhéadfadh sé sin dul isteach sa chomhshaol. Ar an láimh eile, le go mbeadh saol fada sócmhar againn, ní mór dúinn tarraingt ar an uisce glan atá sábháilte le hól ón gcomhshaol céanna sin. Má táimid chun an dá thrá a fhreastal, ní mór dúinn córais a chur i bhfeidhm a chinnteoidh nach n-ólfaimid amárach an ní a chaithaimid amach inniu." Agus é ag labhairt ag an seoladh, is é a dúirt Leas-Ardstiúrthóir an EPA, an Dr Pádraic Larkin: "Is tionscadal taighde ríthábhachtach don EPA é an tionscadal seo a thugann le chéile grúpa ilghnéitheach taighdeoirí den scoth ó na heolaíochtaí comhshaoil agus sláinte le hoibriú ar an gceist fhíorthábhachtach seo d'Éirinn. Táim ag súil go mbainfear leas as torthaí an tionscadail seo amach anseo chun an caighdeán is airde uisce is féidir a chur ar fáil in Éirinn." Is é a dúirt an tOllamh Emer Colleran, Stiúrthóir an ECI: "Tá an-áthas ar an ECI gur éirigh leis an maoiniú nach beag taighde seo a fháil ón EPA – gníomhaireacht a aithníonn an buntáiste a bhaineann le saineolaithe a thabhairt le chéile ó réimsí an taighde comhshaoil agus sláinte. Tá gá le cur chuige ildisciplíneach i leith an taighde chun ár n-acmhainn uisce a chosaint agus chun soláthairtí uisce a chur ar fáil. Tabharfaidh an tionscadal seo taighdeoirí le chéile ó dhisciplíní éagsúla i dtionscadal faoi leith a bheidh dírithe ar chaighdeán an uisce in Éirinn a fheabhsú." Ó bunaíodh an ECI, d'éirigh leis an bhfoireann acadúil a bhfuil baint acu leis an taighde maoiniú os cionn €30 milliún a fháil ó fhoinsí náisiúnta agus idirnáisiúnta. I dteannta bheith ag tacú go fadtréimhseach le taighde comhshaoil in OÉ, Gaillimh, tá an ECI ag tabhairt tacaíochta do chúrsaí comhshaoil atá seanbhunaithe agus ag cuidiú le cúrsaí nua fochéime agus iarchéime a chur le chéile. CRÍOCH

Thursday, 16 March 2006

The Environmental Change Institute, NUI Galway, has been awarded over €1 million in funding by the Environmental Protection Agency (EPA) for a major research project to investigate water quality and its relationship to human health. 'Enhancing Human Health through Improved Water Quality' is an interdisciplinary research programme that brings together scientists, doctors and engineers from NUI Galway, University College Dublin and the Department of Public Health, Health Services Executive-West. It will be launched by the EPA at 10.30am on Thursday 16th March 2006 at the Environmental Change Institute (ECI). The programme of research, which is a series of linked projects, will examine the relationship between drinking water supply and the occurrence of Cryptosporidium infection in the West of Ireland, and the effect of seasonal and environmental factors on ground water quality. One of the projects will investigate methods to show if contamination of water comes from human or animal waste, and determine methods to predict when contamination of water supplies is most likely to happen. The programme will also examine drinking water, bathing water and waste water for antibiotic residues and antibiotic resistant bacteria. Professor Martin Cormican, from the Department of Bacteriology at NUI Galway's Medical School and lead researcher, said the study represented a major opportunity to improve our understanding of the link between our use, or sometimes misuse, of water and our health. "We depend on water in our homes, in industry and in farming to clean and flush away waste which may end up in our environment. On the other hand, to live long and to live well, we need to draw from that same environment water that is clean and safe to drink. If we want to do both of these things with water, we need to put in place systems to make sure that we do not drink tomorrow what we flush away today." Speaking at the launch, Deputy Director General of the EPA Dr Padraic Larkin said: "This is a key research project for the EPA which brings together a diverse group of leading researchers from environment and health sciences to work on this critical issue for Ireland. I look forward to the results of this project being utilised in the future to deliver the highest possible quality of water in Ireland". Professor Emer Colleran, Director of the ECI said: "The ECI is delighted with its success in attracting this significant research funding from the EPA who recognise the benefit of bringing together experts in the fields of environmental and health research. Protection of our water bodies and provision of water supplies require a multidisciplinary research approach. The project will link together researchers from different disciplines in a unique project focused on the improvement of water quality in Ireland." Since the establishment of the ECI, academic staff associated with the research programme has attracted over €30m in additional funding from both national and international sources. In addition to the long-term support of environmental research at NUI Galway, the ECI is continuing to support existing environmental courses and is contributing to the development of new undergraduate and postgraduate courses. ENDS

Tuesday, 7 March 2006

NUI Galway's Alumni Association has announced a memorial arts award in honour of the late Jerome Hynes, one of the University's most distinguished graduates who passed away last year. The Jerome Hynes Award for Best One Act Play recognises the outstanding contribution Jerome Hynes (BA 1980, HDip in Ed 1981, LLB 1988) made to the Arts both nationally and internationally as Chief Executive of Wexford Festival Opera for 17 years and as a member of An Chomhairle Ealaion/The Arts Council. The award is presented during the University's Springtime Arts Festival, Múscailt. The inaugural Jerome Hynes Award for Best One Act Play, sponsored by the University's Alumni Association, was presented by Alma Hynes, Jerome s widow, to the cast and crew of Basin of Myself, an original play written, directed and performed entirely by NUI Galway students. The play was one of 10 performed as part of this year's Múscailt Festival. The presentation piece was created by the renowned sculptor John Coll, a former winner of the NUI Galway Alumni Award for Literature, Communication and the Arts. The University has also commissioned a larger piece by John Coll in memory of Jerome, which will be unveiled in the Bank of Ireland Theatre later this year.

Monday, 6 March 2006

Signed works by Nobel laureate Seamus Heaney, Edna O'Brien and Galway writer Ken Bruen are among the many books on sale at the inaugural NUI Galway 'Buy-a-Book Day' which takes place on Thursday 9th March, 2006,from 10.30am to 7.00pm. The general public are invited to the sale in the Aula Maxima, where an exciting and diverse range of books will be available. Other notable authors to contribute to this charitable event include Gerald Dawe, Moya Cannon, Ré Ó Laighléis and Joan McBreen. The proceeds from the event will be donated to international, national and local charities through the University's United Charities Group (UCG), with a portion of the total amount raised being used to purchase an item of interest for the Special Collections department at the James Hardiman Library. Formed in 2004, UCG consolidates the efforts of the three University based charitable committees: the Third World Appeal Committee, the IFUT Charitable Committee and Medicus Mundi. The event is one of the more novel ideas to emanate from the University's Staff Suggestion Scheme – Ursmaointe – and has been generously supported by several businesses throughout Galway. Vice President Mary O'Riordan said: "This is a wonderful initiative, coming from the staff of the University, which allows the University community to respond to the needs of the charities who will benefit." An end-of-day bargain sale will be held on the day to ensure that all stock is cleared, with any remaining stock being donated to local charity shops.

Monday, 24 April 2006

Guidelines to improve the organisation and effectiveness of Student Support Services in all Irish universities have been published by the Irish Universities Quality Board (IUQB) and launched today (Monday 24th April) by the Board's Chair, the Honourable Mrs. Justice Catherine McGuinness. With the increase in the number and diversity of students entering third level education, the role of Student Support Services has become more complex and important as it contributes to the academic, social, financial and personal well-being of students. The booklet – 'National Guidelines of Good Practice in the Organisation of Student Support Services in Irish Universities' - aimed to establish current practice, identify good practice and prepare a national code of good practice, and was the result of inter-university projects conducted by the IUQB in collaboration with the universities. It is intended that each university will take the booklet's agreed statements of good practice into consideration when planning improvements to its own relevant systems. One of a series of booklets from the IUQB, it was funded by the HEA Quality Assurance Programme under the National Development Plan 2000-2006. The IUQB was established in 2002 and was incorporated earlier this year as a non-profit making limited company, with its Board of Directors representative of all stakeholders in Irish universities, in addition to nominees from the European and North American university systems. Based at 10 Lower Mount Street, its mission is to play a leading role in developing and fostering a coherent culture of quality in all activities of the Irish universities in line with the highest international standards. Ends

Wednesday, 19 April 2006

NUI Galway Societies came out on top with three major wins at this year s Board of Irish College Societies (BICS) national society awards. Best Society went to The NUI Galway Juggling Society who had an exceptional year under the leadership of auditor Brian McGinley (Phd in Engineering). Best New Society went to the Business Society who in their first year have run a number of events and have made a significant contribution to campus life under the auditorship of David Keane (final year corporate law). Best Society Individual went to Donna Cummins (second year medical student), incoming auditor of the Literary and Debating society who had a very successful year which included hosting the Irish Times final. Donna was also instrumental in forming the new Sláinte Society which ran the Teddy Bear Hospital which saw students of medicine interact with local children. Other winners on the night are as follows. Best Event: Teddy Bear Hospital; Best Improved: GIG(Gay in Galway) Society: Best Fresher: Andrew Murphy, Young Greens Society; Best Poster: Art Soc; Best Website: Juggling Society. Riona Hughes, NUI Galway Societies Officer and Vice-chairperson of BICS described the Universities victory as "a recognition of the high standard of the societies in NUI Galway and the commitment of their very talented and generous members who add immeasurably to the life of the campus and to Galway city." Special guest for the evening was Mr. Pat Cox, former President of the European Parliament, who presented the nine awards to the winners. During his opening speech, Mr. Cox praised the members of third level societies and expressed the opinion that everyone present was a winner by virtue of engagement and that societies offered their members the opportunity to turn the knowledge they have internalsied into good for their communities. The BICS (Board of Irish College Societies) National Awards, was hosted by Cork Institute of Technology on April 13th in the Rochestown Park Hotel. Choral Society Success at International Choral Competition in Riva del Garda, Italy The NUI Galway Choral received a gold certificate for coming second in the Youth Choir section at the International Choral Festival in Riva del Garda, Italy. This entitles them to enter the Choral Olympics - 4th WORLD CHOIR GAMES 2006 Xiamen / China, which will be held in July. The winning choir was from Singapore. The NUI galway beat stiff competition from choirs from Wales, Italy, USA, Germany, Croatia and Cork. Well done to Peter Mannion (Director) and all the singers who made the trip. End

Wednesday, 12 April 2006

NUI Galway students whose performance at their pre-degree examinations in 2004-05 was outstanding were honoured at a special ceremony today (Wednesday) at 11.00 in Áras na Mac Léinn. The President, Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh, conferred the title 'University Scholar', together with a cheque for €250 and a specially designed scroll, on 391 students to mark their achievement in reaching First-class Honours standard at their examinations. The occasion also marked the award of 155 other Prizes across all Faculties, including 27 NUI Scholarships and Prizes won by NUI Galway students. Dr. Ó Muircheartaigh said that the ceremony highlighted for students the remarkable number and range of opportunities provided by this University for recognition of academic performance – a total of some 546 individual awards in 2004-05. "As an institution dedicated to academic excellence", he said, "the University is happy to mark today in this way the dedication of each of you students to developing your academic potential. The public recognition accorded you by this title of University Scholar will, I hope, encourage you further in that direction without neglecting the many other opportunities for personal development offered you by the University in the social and sporting arenas." He added that they were obviously, also well capable of going on in due course to do postgraduate research here and, for that purpose, to avail of the major research funding won by NUI Galway in recent years in all Faculties. Speaking of the Prizes, he said that the number and variety of these awards were a striking testimony of the support enjoyed by the University from industry and companies and private donors, all of whom he thanked for their generosity. Ends

Wednesday, 12 April 2006

Rinneadh ceiliúradh inniu (Dé Ceadaoin) ag 11.00 in Áras na Mac Léinn ar na torthaí den scoth a bhain mic léinn Ollscoil na hÉireann, Gaillimh amach ina scrúduithe réamhchéime in 2004-05. Bronn an tUachtarán, an Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh, an teideal 'Scoláire Ollscoile', seic de €250 agus scrolla speisialta ar 391 mac léinn a bhain Céadonóracha amach ina scrúduithe. Chomh maith leis sin, rinneadh ceiliúradh ar 155 Duaiseanna eile a gnóthaíodh sna Dámha éagsúla, ina measc 27 Scoláireachtaí agus Duaiseanna de chuid Ollscoil na hÉireann a bhain mic léinn na Gaillimhe amach. Dúirt an Dr. Ó Muircheartaigh gur léirigh Lá na nGradam do mhic léinn go gcuireann an Ollscoil iliomad deiseanna ar fáil le haitheantas a thabhairt dóibh siúd a léiríonn a gcumas acadúil: i mbliana, mar shampla, iomlán de 546 Scoláireachtaí/Duaiseanna i leith 2004-05. "Mar institiúid arb í an feabhas acadúil an chéad chloch ar a paidrín", dúirt sé, "tá áthas ar an Ollscoil aitheantas a thabhairt inniu don díograis atá léirithe agaibhse go léir, a mhic léinn, i leith bhur gcumas acadúil a fhorbairt. Tá súil agam gur spreagadh díbhse iad an teideal seo Scoláire Ollscoile a bheith bronnta oraibh agus an t-aitheantas poiblí seo le coinneáil libh ar an mbóthar sin, ach ar ndóigh go dtapóidh sibh freisin na deiseanna go leor eile a thugann an Ollscoil seo díbh chun forbairt phearsanta a dhéanamh oraibh féin sna réimsí sóisialta agus spóirt." Dúirt sé freisin gur léir go raibh an cumas iontu go léir dul i mbun an taighde iarchéime amach anseo agus, chuige sin, teacht i dtír ar na deontais mhóra taighde atá bainte amach ag OÉ Gaillimh le blianta beaga anuas i ngach Dámh. Ag trácht dó ar na Duaiseanna, dúirt sé gur rí-léir ó líon agus éagsúlacht na nduaiseanna sin leibhéal na tacaíochta a tharraingíonn an Ollscoil chuici féin ón tionscal, ó chomhlachtaí agus ó dheontóirí príobháideacha, agus ghlac sé buíochas leo sin uile as a bhflaithiúlacht. Críoch

Tuesday, 11 April 2006

John Baldessari is one of the best known conceptual artists in the world and has been credited as having invented a new form of photography. The influence of his work on younger artists is far reaching and longstanding and his work may be seen in major art museums across the world. He has been a member of the Advisory Council of Burren College of Art since it opened in 1994 and has visited the college on four occasions since then. On Tuesday April 18th he will receive an Honorary Doctorate of Fine Art from the National University of Ireland, as part of the Burren College of Art/NUI Galway MFA Graduation ceremony. Professor Timothy Emlyn Jones, Dean of Burren College of Art said, "It is both an honour and a pleasure to have John Baldessari involved with the Burren College of Art. It is an honour because he is one of the most distinguished artists currently working anywhere in the world, and it is a pleasure since his work connects so well with the ideas-led, enquiry based education at Burren College of Art. He is not only an important artist but also an inspirational teacher who is warmly remembered by those of our students and teachers who have been fortunate enough to have met him. We are delighted that the National University of Ireland, Galway accepted our nomination for the award of an honorary doctorate to honour and celebrate this important artist." John Baldessari was born in National City in 1931. He attended San Diego State University and did post-graduate work at Otis Art Institute and Chouinard Art Institute and U.C. Berkeley. He taught at the California Institute of the Arts in Valencia until 1990 and is currently teaching at UCLA. He has been a major influence on several generations of artists. His art has been featured in more than 120 solo exhibitions in the U.S. and Europe and in over 300 group exhibitions. His projects include artist books, videos, films, billboards and public works. His awards include the Governors Award for Lifetime Achievement in the Visual Arts in California, the Oscar Kokoschka Prize from Austria and the Spectrum-International Award for Photography of the Foundation of Lower Saxony, Germany. Current projects include; solo shows in New York and Europe, books, films, an upcoming project at the Deutsche Guggenheim Berlin, and retrospectives at Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Vienna, Austria and the Kunsthaus, Graz, Austria, and at the Musee d Art Contemporain de Nimes, France. He has been made an honorary Doctor of Fine Arts by Otis Art Institute of Parsons School of Design of the New School of Social Research, and by San Diego State University and the California State University. END

Tuesday, 11 April 2006

1st Annual Conference on Community Responses The CESI Conference brought together contributors from the fields of science, sociology and politics with campaign advocates to discuss issues of environmentalism and secularisation, in the context of the patterns of social change which impact upon people's lives in an age of accelerated risk or shifting values. The conference included contributions from Professor Emer Colleran of the Environmental Change Institute who called for greater dialogue between the disciplines engaged with environmental research. Drawing from her experiences during the Mullaghmore dispute, Prof. Colleran emphasised the need for increased cooperation between the sometimes competing layers of the environmental lobby. Dr. Liam Leonard, NUI Galway, Chairman of the CESI, discussed the significance of environmental advocates in relation to the maintenance of a pluralistic civil society. Brendan Flynn NUI Galway presented an analysis of environmental complaints and responses amongst EU member states, while Brendan Smith looked at the issue of community engagement with local moves towards community empowerment through increased involvement in green issues such as tree planting and river bank cleanups. The second stream of the conference examined secularisation in both the Irish and international contexts. Vesna Malesevic NUI Galway presented an analysis of the linkages between religious belief and spatial location or demographic age groupings. A study of local mobilisation around secular issues in Galway in the 1970s was presented by Dr. John Cunningham NUI Galway, who included local accounts of student debates from the then UCG as part of his study. The third stream of the conference welcomed our visiting speakers, who returned to environmental themes. The writer Robert Allen gave us an insight into his latest work Ireland Unbound, where he examines themes of an environmental nature. Dr. Mark Garavan of the GMIT, Castlebar discussed the underlying themes of community and risk in relation to the Shell to Sea campaign, which he is spokesman of. Both visiting speakers allowed the conference to consider certain themes surrounding the issue of community responses to perceived intrusion due to infrastructural projects as Ireland continues on a path of accelerated growth. Ultimately, the debates around issues of community responses to change and risk are at the heart of much of what is occurring in an Ireland moving from traditional to post-modernity. The CESI conference brought together competing voices for a day, allowing for an extension of these debates which can move from contest to dialogue when minds are focused. The CESI would like to thank all who took part and contributed as speakers or within the subsequent debates. We look forward to next year's event with renewed confidence that this form of academic dialogue which is interdisciplinary while also reaching out to the wider community of activists and writers is a significant step towards a better understanding of community and environmental issues in a changing context, both nationally and globally. Ends

Monday, 3 April 2006

The President of NUI Galway, Dr Iognáid ÓMuircheartaigh today expressed his sadness at the death of John McGahern. Mr McGahern had a very close association with the University during his lifetime. Dr ÓMuircheartaigh extended his sympathy to Mr McGahern's family making the following statement: "The entire University community at National University of Ireland, Galway is deeply saddened to learn of the death of John McGahern. On behalf of the campus community, I express our sincere sympathy to his wife, Madeline; his sisters and his extended family. For over 30 years NUI Galway is proud to have had a close association and friendship with John and Madeline McGahern. From his involvement with the University s Writing Programme in the 1970s to his appointment at Adjunct Professor in the Centre for Irish Studies in 2001, faculty and students of this University have been privileged to gain insight into the literary mind and creative process of John McGahern - a writer who is foremost among the great Irish novelists. It is a source of deep pride that John chose the University to be the repository of his literary archive and papers. In holding this valuable archive in the West of Ireland, the University holds in trust a treasure for the world of literary scholarship and for the Irish nation. On the sad occasion of his death we reflect on John McGahern s literary legacy which may be summarised as a deep understanding of the human condition tempered with a genuine care for the world of the imagination and the world of the word." ENDS

Monday, 3 April 2006

A range of postgrad courses will be offered this autumn by Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway's Irish language college, as part of its continuing development of third-level education through Irish both on the main university campus and in its centres in the Connemara Gaeltacht. The courses include a new M.Sc. research scholarship programme in information technology; an M.A. in language teaching methodologies which is aimed primarily at Irish teachers and primary teachers; an M.A. in translation studies; and Higher Diplomas in information technology, drama, and applied communications. The M.Sc. trí Thaighde sa Teicneolaíocht Faisnéise is offered by the Acadamh in conjunction with NUI Galway's IT department, and is based in Carna. This new research initiative is supported by Údarás na Gaeltachta and aims to develop a new R+D culture in IT in the Gaeltacht, in areas such as information retrieval and filtering, artificial intelligence and machine learning, multimedia, information technology and society, networks and wireless technologies, E-learning, E-commerce, and computational linguistics. The M.A. i Modheolaíochtaí do Theagasc Teangacha (An Ghaeilge) draws on the significant advances in language teaching methodologies in recent years in an effort to promote best-practice teaching of Irish. The course is offered on a fulltime basis over one year or part-time over two years and is based in An Cheathrú Rua. The M.A. i Léann an Aistriúcháin is a fulltime course over two years and is also based in An Cheathrú Rua. It is designed to capitalise on the rapid growth in the demand for translation services in the public sector following the enactment of the Official Languages Act and aims to prepare students for a career as translators or interpreters with Irish as a target language. The Ard-Dioplóma i gCumarsáid Fheidhmeach is a wide-ranging course in broadcasting and radio and television journalism with a strong emphasis on practical skills and work experience. It is a one-year fulltime course based in An Cheathrú Rua. Subjects covered during the Ard-Dioplóma sa Drámaíocht include writing for theatre, acting, criticism, puppet work and theatre-in-education. This one-year fulltime course in offered in conjuction with NUI Galway's Scoil na Gaeilge and is based in Seanscoil Sailearna in Indreabhán. The Ard-Dioplóma sna Dána (Teicneolaíocht Faisnéise) is a fulltime course over one year and covers a range of issues in information technology including software programming and design. It is a fulltime course over one year and is based in Carna. For more information contact Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway at 091 492428. Ends

Monday, 29 May 2006

Henry Glassie, Professor of Folklore and Co-Director of Turkish Studies at Indiana University, will be among the speakers at the First Galway Conference of Irish Studies, which runs from Wednesday until Saturday, 7-10 June, at NUI, Galway. The theme of the conference is 'Orality and Modern Irish Culture', and Professor Glassie will be joined by more than sixty lecturers from Ireland, Britain, Norway, America, and South Africa, including Angela Bourke, author of The Burning of Bridget Cleary, and Gearóid Ó Crualaoich, author of The Book of the Cailleach: Stories of the Wisewoman Healer. Among the topics to be discussed are 'Memory and Memoir', 'Women and Oral History', 'Orality and the Sense of Place', 'Collecting Tradition', as well as aspects of orality in modern Irish literature. Papers will be presented in Irish and in English, with a simultaneous translation facility provided for material in Irish. One of the more innovative features of the Galway conference will be the series of workshops in which Henry Glassie, Angela Bourke, and Gearóid Ó Crualaoich will provide a demonstration of their own working methods through a close reading of selected stories from the Irish oral tradition. The conference will also feature a presentation by Méabh Ní Fhuartháin and the renowned musician Joe Burke on the musical traditions of East Galway. Admission to individual sessions of the conference is free and everyone is welcome to attend. The full conference programme is available on the Centre for Irish Studies website at http://www.nuigalway.ie/centre_irish_studies/. Henry Glassie's Passing the Time in Ballymenone has been described as 'one of the most remarkable pieces of literature of the twentieth century'. His groundbreaking study of the life and work of a rural community in County Fermanagh was hailed by the New York Times Book Review as 'an extraordinarily rich and rewarding book … about the effort of one man to find for himself and us the life's breath of the people of Ballymenone'. It was later included as a notable book of the year by the New York Times. Not surprisingly, Glassie's influence on Irish scholars and writers has been considerable; his first book on Ireland, All Silver and No Brass: An Irish Christmas Mumming provided the inspiration for Vincent Woods' play At the Black Pig's Dyke. His latest book The Stars of Ballmenone revisits the community of Ballymenone at the height of the Troubles, when the people told 'their own tale at night, forgotten, while the men of power filled the newspapers and history books by sending poor boys out to be killed'. - ends – For further details, contact Samantha Williams at Samantha.williams@nuigalway.ie or telephone 091 492951.

Monday, 29 May 2006

A recent research report by NUI Galway on improving the quality of life of older people in long-stay settings in Ireland calls for improvements in both practice and policy in the sector. The study, which was funded and published by the National Council on Ageing and Older People, documents the experiences of residents, relatives and staff of public, private and voluntary long-stay facilities in Ireland. The research is the first comprehensive analysis of the factors influencing quality of life for older people in long-stay care in this country. Over 556 long-stay care facilities were surveyed and 101 older people and 48 staff were interviewed across 8 counties. Dr Kathy Murphy, Head of Nursing Studies at NUI Galway, who led the research, commented, "The report can provide the basis for major changes in the regulation of public and private long-stay care in the future. Our growing population of older people deserve a good quality of life and we need to address the issues in long-stay care which are impacting negatively on this". The results of the research suggest that there are four key domains which impact on a person's quality of life in long-stay care: 1. Physical environment and ethos of care. 2. The ability to maintain a sense of self and identity. 3. Meaningful activities. 4. Connectedness to family, friends and community. Physical environment and ethos of care The research found that physical environment, which impacts quality of life by allowing older people to live their lives with dignity and privacy, was lagging behind in the public sector. Many of the long-stay care public facilities could not provide the residents with single or double rooms and many older people still lived in 6-8 bedded wards. Differences in staffing levels and skill mix between public and private facilities were identified by the report, with public facilities having higher levels of registered nurses and higher staffing levels overall. The report showed that the ethos of care within residential care can help offset some of the negative effects of physical environment and staffing. According to Adeline Cooney, Deputy Head of the Department of Nursing, a member of the research team, "It is very simple. Where care is person-centred and homely, older people do better". The ability to maintain a sense of self and identity The report found that older people wanted to maintain their individuality. Having some personal belongings, living in an environment in which they could have some privacy and being treated as an individual, rather than one of many, was important to them. Meaningful activities Another finding of the report noted residents wanted meaningful activities and opportunities to maintain their independence. They would like to be consulted more on day to day life in the facility and want control over their day, including what time to get up or go to bed and mealtimes. Connectedness to family, friends and community Older people also valued their connectedness to family and friends. Visits from family and friends are very important to older people. Regular visits helped to maintain family bonds and keep the older person in touch with what is happening at home and in the local community. Recommendations The report made many recommendations including: Greater consultation with older people in long-stay care. Uniform national care standards. New investment in public long-stay facilities. Person-centred models of care. Enhanced training and education of staff in all types of long-stay care. Professor Eamon O Shea, Director,Irish Centre for Social Gerontology NUI, Galway, who was part of the research team, commented that, "Older people in long-stay care are more than just patients, they are individuals who deserve to be treated with dignity and respect in an environment that is empowering, enabling and connected". - ends -

Monday, 29 May 2006

The second Annual Summer School on Disability Discrimination law will take place in the National University of Ireland, Galway, from 6-16 June 2006. It is the only such disability event in Europe and is partnered by a similar Summer School on racial discrimination in the University of Maastricht. It is hosted by the Faculty of Law at the National University of Ireland, Galway, and co-financed by the European Commission. Last year it attracted participants from over a dozen countries. The main focus of the Summer School is the European Union Framework Directive on Employment which prohibits discrimination against persons with disabilities (among others) in the broad employment sphere. The Summer School appeals to lawyers and legal advisers to non governmental organisations (NGOs) interested in crafting test case strategies under the Directive on the ground of disability. It also makes the information accessible to non-legal audiences and has been successful in attracting NGOs interested in using the law to advance the rights of persons with disabilities. The Director of the Programme, Professor Gerard Quinn of the National University of Ireland, Galway, said, "The issues are interesting and varied and include topics such as medical testing and the law, the interaction of health & safety law with non-discrimination law and the vexed notion of reasonable accommodation." He added that, "The field is likely to grow as there is pressure on Brussels to adopt a much broader Directive covering fields such as housing and education. Indeed, the Directive has already provided the model for drafting the United Nations treaty on the rights of persons with disabilities which should be adopted by the United Nations later this year." The course itself will be taught by leading practitioners in disability law who have experience in litigating the issues before a variety of courts including the US Supreme Court (Professor Peter Blanck, Syracuse University), the House of Lords (Robin Allen, Queen's Counsel), the Canadian Courts (Patricia Bregman, Attorney), the European Court of Justice (Professor Marc De Vos, Ghent University) and the European Court of Human Rights (Professor Olivier De Schutter, Catholic University of Louvain). A highlight of the course is a moot court competition organised around practical issues that are likely to confront the European Court of Justice when dealing with disability discrimination issues. Further information is available from the Summer School website at: www.eusummerschool.info - ends - For further information contact Rachel Stevens, Faculty of Law, NUI Galway, Tel: + 353 (0)91 492085 Email: disability@eusummerschool.info

Monday, 29 May 2006

June 8th – 9th, 2006 The topic of NUI Galway's 4th Annual Conference on Teaching & Learning in Higher Education is 'The Challenge of Diversity: Teaching, Support & Student Learning'., Speakers from around the world will focus on the key issue of student diversity and how approaches to teaching, learning and assessment can take into account an increasingly varied student population. The emphasis will be on practical, real world solutions and include an examination of international experience and best practice. The conference is being hosted by the Centre for Excellence in Learning & Teaching (CELT), NUI Galway. "The needs of non-traditional students are different to those of the traditional student body and teaching methods must adapt to provide the best level of education possible," according to CELT's Director, Dr. Iain MacLabhrainn. He added, "There is an increasing emphasis on widening participation in third level education and we must prepare for the new challenges that presents". Non-traditional learners include socio-economically disadvantaged students, mature students, students with a disability, part-time students, students who are members of the Traveller community or other minority ethnic groups, and international students. This conference brings together the leading minds and practitioners in the field of third-level education to share knowledge, experience and methods. "The time has come to extend the focus from widening access towards the facilitation of full participation, engagement and success in higher education of all students. This requires an examination and reconceptualisation of teaching, learning, assessment and student support practices, and our conference will address these key issues", added Elaine Keane, the Conference Organiser and CELT's Researcher in this area. Keynote speakers will include: Dr. Mary-Liz Trant, the Head of National Office for Equity of Access to Higher Education; Dr. Liz Thomas, Senior Adviser for Widening Participation at the Higher Education Academy (UK); Dr. Kerri-Lee Krause from the Centre for the Study of Higher Education (University of Melbourne, Australia); Professor Alan Hurst (University of Central Lancashire), Professor Dai Hounsell ( University of Edinburgh) and Dr. Janette Ryan ( Monash University, Australia). The conference has proved to be extremely popular and is over-subscribed, with over 250 individuals registered from educational institutions in countries including South Africa, England, Scotland, the USA, Belgium, New Zealand, Australia, Norway, and, of course, Ireland. The conference is in association with the National University of Ireland, Maynooth and the Dublin Institute of Technology. For further information contact Elaine Keane, Conference Organiser at 091 493621 or elaine.keane@nuigalway.ie - ends -

Tuesday, 23 May 2006

Senator Feargal Quinn, Adjunct Professor of Marketing at NUI Galway, launched the new part-time Bachelor of Commerce, at NUI Galway on Monday, 22 May. This programme was developed by the Faculty of Commerce and has run in successive cycles for over twenty years. The programme has dramatically changed and will now be delivered using 'blended learning' techniques to accommodate mature students with work and family commitments. The new part-time Bachelor of Commerce aims to provide an educational experience in the key areas of business, leading to an internationally recognized qualification. Blended learning is a combination of face-to-face classroom lectures/tutorials, self-instructional learning materials, online discussions and activities, e-mail and telephone support. Participants will have access to course details and content at all times, from any location in Ireland. "Throughout my business career I have always argued that success comes from carefully listening to our customers and adapting what we offer them to their changing needs and preferences. The new programme we are launching here this evening is an excellent example of this principle in action. Through careful listening to its customers and to the business community, the Faculty of Commerce has identified emerging needs which it is now responding to. The result is a new format for the part-time Bachelor of Commerce degree." commented Senator Feargal Quinn, Adjunct Professor at NUI Galway. According to Éilis O'Regan, Programme Co-ordinator, Blended Learning NUI Galway, "Using the tools of blending learning we have tailored this programme to meet the needs of mature students. Students will attend six weekend workshops per year. In between workshops students will use their study packs and online support to progress through programme material. With the high level of off-campus support and the reduced time on campus, we hope to encourage students from all over Ireland to participate". The closing date for applications is June 23rd 2006, and the course will commence in September 2006. Prospective students are invited to attend a further information evening on 30 May, at 6.30pm in the Arts Millennium Building, NUI Galway. Please email eilis.oregan@nuigalway.ie or call 091 493104 for further details. - ends -

Tuesday, 23 May 2006

A unique book of short stories and poems by the Salthill/Knocknacarra Active Retirement Writers Group has just been published by the Adult and Continuing Education Centre, NUI Galway. 21 – An Anthology is edited by well-known Irish author Michael Gorman and contains the work of twenty-one senior writers from all over Ireland who have lived, worked in or retired to Galway. "The book encapsulates, in their own words, the vivid memories and experiences of a talented group of writers now in their senior years. It has been a precious opportunity to retrieve a rich written heritage from this talented group. The stories and poems are of a high quality, yet retain an authenticity and rawness in style which will delight readers," commented Michael Gorman, a Programme Director at NUI Galway's International Summer School for Writers, who facilitated and compiled the book. 21 – An Anthology has originality and range which is unusual for a publication of this kind as the group of writers originate from all over Ireland and have lived all over the world. NUI Galway's Adult and Continuing Education Centre has been involved in working with and supporting Active Retirement groups in Galway city and county for the past ten years. Under the tuition of writer Márie Holmes, the Salthill/Knocknacarra Active Retirement Writers Group developed their writing skills over the course of many years. The culmination of these efforts has been the publication of 21 – An Anthology. Seamus O'Grady, Director of the Adult and Continuing Education Centre, commented on the book, "This anthology is a wonderful and tangible example of the talent among older people that NUI Galway has been working with and developing. The poignant part is that some of the authors have passed away since the time of writing and the book is dedicated to their memory. 21 – An Anthology therefore becomes an even more and precious collection of work". 21- Anthology is published by NUI Galway and can be purchased in local Galway bookshops and at Áras Fáilte, NUI Galway, for €10. - ends -

Monday, 22 May 2006

Galway, 22nd May 2006 – NUI Galway will host its first International Advisory Board meeting for the Community Knowledge Initiative around the area of civic engagement in universities and society on 25th and 26th May 2006. This will be a joining of high profile academics and people who are committed to the vision of change in society, as well as an opportunity for the CKI to take recommendations for the future of the project. The role of active participation is being entrusted to less people and the area around the ability to identify and understand social and public policy in order to increase active engagement will be discussed. Amongst the high profile people that will be at this meeting will be Professor Ahmed Bawa, Academic Deputy Vice-Chancellor at the University of KwaZulu Natal, and Sister Stanislaus Kennedy, founder of Focus Ireland. Professor Bawa went from being a President's Awardee to the Ford Foundation and today works with the University of KwaZulu Natal around policy and the role of education in changing society. He contributes to the change of society of South Africa and beyond and takes a special interest in social responsibility. Sister Stanislaus was the first religious Sister to be appointed by the State as a member of a Health Board. She was a founder member of the National Federation of Youth Clubs, chaired what is now the Combat Poverty Agency, and founded Social Innovations Ireland to identify new and emerging needs. She is also an author of several books and has written a wide range of articles, as well as lectures on social policy issues. She has a vision of change in Irish society and works daily to contribute to that vision. Additionally attending will be Reverend Bill Lies, University of Notre Dame, Dr. Dean McGovern, Campus Compact, Professor J.M. Monaghan, Mechanical & Manufacturing Engineering, Trinity College Dublin, Ms. Moira Swinbank, TimeBank, UK, and Ms. Elena Saraceno, The Unit of Consistency of Rural Development in the Directorate General of Agriculture and Rural Development, European Commission. The CKI is a venture at NUI Galway that promotes partnership with communities and instils in students a sense of civic engagement and active citizenship. Through a volunteering project entitled ALIVE and community based/service learning modules in academic programmes, the CKI hopes to connect the students on a deeper level with their community, underpinning each person's civic responsibility. - ends – For further information, please contact Lorraine McIlrath, CKI Project Coordinator at 091 495234 or email lorraine.mcilrath@nuigalway.ie.

Monday, 15 May 2006

An absence of regulation in the Irish housing market means there is a severe lack of protection for consumers, according to Dr. Padraic Kenna, a lecturer in law at NUI Galway and author of the newly published Housing Law and Policy in Ireland. "The massive imbalance in power between producers and consumers in Irish housing is breathtaking. Indeed, Irish State approval is symbolised by the lack of support for any consumer organisation devoted to housing, or representing house-buyers, private or social housing tenants. In this era of participation, partnership and inclusion, it is truly remarkable that the organised lobby of producers and suppliers largely influences legislation, policy and subsidy schemes. The Irish consumer is faced with a housing market that lacks effective competition, consumer protection or regulation - widely accepted controls on any properly functioning market system," comments Dr. Padraic Kenna. He continues, "Many Irish housing laws are rooted in centuries old legal principles. It is vital that concepts of property law are modernised to suit the needs of a global economy, but also to encompass consumer rights and indeed human rights. Effective legislation could ensure proper consumer protection, real competition, truthful descriptions, high standards and speedy, inexpensive remedies for defects." Dr. Kenna points out that, despite recommendations from the Law Reform Commission and others, consumers remain vulnerable to unfair contract terms and price fluctuations in the pre-contract stage of purchasing a new home. Further down the line, should individual consumers discover defects in their properties – walls which resonate with neighbours music, leaks, and other general defects, remedies can only be effectively pursued through lengthy and expensive court action. A more recent illustration of the weak position of consumers is the imposition of compulsory management agreements covering grass cutting, lighting etc., often with no limits on the exorbitant contributions payable". "There is now a growing culture and legal progression of housing rights across the world. In market economies where new housing is largely provided through the market, however, these housing rights standards often incorporate many consumer rights. Issues of equality in access, exploitation of vulnerable people, affordability, facilities for children, lack of segregation etc., are powerfully linked with consumer rights issues. Clearly, advocates could advance consumer rights as part of the promotion of housing rights. We need to re-examine the role of law in the housing arena. Is it enough for law to remain particularly supply-side oriented, (although solicitors remain the primary individual housing consumer rights champions)? Law provides the enforceable framework for the housing and mortgage market to operate. However, in modern societies it can also advance equality, consumer protection, competition and social inclusion within that same market system. In researching this book all the evidence shows that traditional housing law and policy approaches, based on simple property law concepts are being transcended by people-centred approaches. Strengthening the power of housing consumers would be an obvious move in this direction", added Dr. Kenna. Housing Law and Policy in Ireland, the first book on housing law and policy for the Irish market, offers a timely and important contribution to this hotly debated issue in Ireland today. Drawing on legislative, case law, policy and human rights norms, it offers a clear description of the origin and current status of Irish housing law and policy. Property rights, mortgages, planning, building standards, regulation, rural housing, private renting, State housing supports and subsidies are explained and analysed. Indirect measures which impact on housing law and policy, such as consumer rights, human rights, family and equality law and other developments are revealed, along with the emerging European dimension to all aspects of Irish housing law and policy. Housing Law and Policy in Ireland is published by Clarus Press and is available online www.claruspress.ie or by telephone order on 0567790 052 or 014150 439. The official launch of the book is taking place at NUI Galway on Thursday 18 May. - ends - For further information please contact Dr. Padraic Kenna, Faculty of Law, NUI Galway, Tel: 091 493230.

Monday, 8 May 2006

Research carried out by NUI Galway's Department of General Practice has highlighted the importance of the provision of preventative care to cardiac patients in Ireland. The study, "Cross sectional study of secondary cardiac care in general practice: impact of personal practice characteristics", was recently published in the prestigious Family Practice international journal. Medical and demographic data was gathered from the charts of 1611 eligible patients from 35 randomly selected practices. This is the first time that such research has been completed from a random sample of patients, with already established heart disease, in Ireland. The research has significant implications for the Department of Health and the HSE as it considers the future of the Heartwatch programme. Heartwatch is a pilot programme involving 20 percent of Irish general practices, to deliver appropriate preventive care to patients with already established heart disease. Appropriate care includes issues such as: lowering cholesterol and blood pressure levels providing aspirin and lipid lowering drugs stopping smoking increasing exercise decreasing fat within the diet. According to Professor Andrew W. Murphy, NUI Galway, "This study is the first study taken from a random group of Irish cardiac patients. It reveals that the preventive care which they receive is similar to that in other countries such as Australia, the US and the UK. However, these countries are committed to providing chronic disease management systems to improve care and Ireland should do likewise." A key focus of the research was how patient or practice variables impact on the provision of preventive cardiac care. Interestingly, gender or socio economic status did not appear to have any impact. The practice size or location had relatively little impact on secondary cardiac care. The most consistent significant personal characteristics finding was that patients with a diagnosis of angina only were significantly less likely to receive aspirin, statins or ACE inhibitors and more likely to have more missed opportunities for secondary cardiac care. The research was conducted by the departments of General Practice and Psychology at NUI, Galway and the department of Public Health and Epidemiology at University College Dublin. The study, titled "Cross sectional study of secondary cardiac care in general practice: impact of personal practice characteristics", was authored by Molly Byrne, Andrew W Murphy, James C Walsh, Eithne Shryane, Mary McGroarty and Cecily C Kelleher. - ends - For further information please contact Professor Andrew W Murphy at 091 750470 or Dr Molly Byrne at 091 495182.

Tuesday, 27 June 2006

Céimeanna Oinigh bronnta ar Fionnula Flanagan, An Breitheamh Richard Goldstone, An tOllamh Deirdre McCloskey, Eugene Murtagh, Donagh O'Donoghue, Micheál Ó hUiginn agus an Gobharnóir Martin O'Malley Bronnadh céimeanna oinigh ar sheachtar den scoth – daoine ón domhan gnó, daonchairdis, ceartais, seirbhís poiblí, oideachas agus na n-ealaíon – in OÉ Gaillimh inniu, Dé hAoine, an 27 Meitheamh 2008. Dúirt an Dr James Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh gur "cúis bróid, thar ceann phobal OÉ Gaillimh, an seachtar seo a áireamh i measc alumni OÉ Gaillimh. Ach na céimeanna oinigh seo a bheith bronnta, áireofar iad i measc 60,000 alumni ar fud an domhain. Comhartha ómóis ar a bhfuil bainte amach ag na daoine seo iad céimeanna oinigh a bhronnadh orthu – an onóir is mó is féidir leis an Ollscoil a bhronnadh." Aisteoir Éireannach í Fionnula Flanagan a bhfuil Gradam Emmy bronnta uirthi agus ainmniúchán do Ghradam Tony faighte aici. Is in Amharclann na Mainistreach a d'fhoghlaim sí a ceird agus i measc na scannán ar ghlac sí páirt iontu tá The Others le Nicole Kidman, Transamerica agus Waking Ned Devine, mar aon le sraith teilifíse agus léiriúcháin ar stáitse. Chomh maith leis sin, ghlac sí páirt in eagrán den tsraith teilifíse Lost – eagrán dár teideal "Flashes Before Your Eyes". Thuill sí clú agus cáil in Éirinn den chéad uair sa bhliain 1965 tráth ar thug sí léargas iontach ar a cumas aisteoireachta i bpáirt Mháire i léiriú Theilfís Éireann den dráma Gaeilge – An Triail. Léirigh Fionnula Flanagan a cumas mar aisteoir a raibh sárthuiscint aici ar scríbhinní James Joyce sa scannán a rinneadh de Ulysses sa bhliain 1967. D'oibrigh an Breitheamh Richard Goldstone mar Bhreitheamh ar Chúirt Bhunreachtáil na hAfraice Theas; mar Phríomh-Ionchúisitheoir ar Bhinsí Coiriúla Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe don iar-Iúgslaiv agus Ruanda; agus mar Sheansailéir ar Ollscoil Witwatersrand, An Afraic Theas. Chaith sé tamall ag teagasc i Scoileanna Dlí Ollscoil Nua-Eabhrac, Ollscoil Harvard agus Fordham. I láthair na huaire, tá sé ag feidhmiú mar ollamh ar cuairt in Ionad Dlí Ollscoil Georgetown. In 2006, chaith Goldstone seal ag teagasc san Ionad Éireannach um Chearta an Duine in OÉ Gaillimh. Is Ollamh Oirirc le hEacnamaíocht, Stair, Béarla agus Cumarsáid in Ollscoil Illinois, Chicago í An tOllamh Deirdre McCloskey. Tá sí ar cheann de na heacnamaithe, reitricithe, scoláirí agus intleachtóirí poiblí is mó cáil sna Stáit Aontaithe. Tá 14 leabhar scríofa ag McCloskey, ina measc The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce – an chéad leabhar as magnum opus cúig imleabhar. Sular foilsíodh The Bourgeois Virtues ba iad na leabhair ba mhó cáil a scríobh sí The Rhetoric of Economics (1985) agus Crossing: A Memoir, a foilsíodh i 1999, leabhar ar tagraíodh dó sa New York Times mar Notable Book. Is é an tUasal Eugene Murtagh bunaitheoir agus Cathaoirleach Kingspan Group Plc. Ó cuireadh tús le Kingspan an chéad lá riamh sna 60idí mar ghnó beag teaghlaigh tá fás agus forbairt dhochreidte tagtha ar an ngnó agus anois tá sé ar cheann de na cuideachtaí is bisiúla in Éirinn. Tá láimhdeachas de bhreis is €1.8 billiún ag an nGrúpa anois, lena n-áirítear 43 monarcha dhéantúsaíochta i 28 tír ar fud an domhain. Tá breis is 6,500 duine fostaithe ag an nGrúpa ar fud na cruinne. Cheap Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Breataine Murtagh mar stiúrthóir ar an gCiste Idirnáisiúnta d'Éirinn in 2000. Tá os cionn €849 milliún infheistithe ag an gCiste seo i dtionscadail ar fud na hÉireann. Duine aitheanta i measc phobal gnó na Gaillimhe é an tUasal Donagh O'Donoghue mar aon le comhalta d'Údarás Bainistíochta OÉ Gaillimh. Tháinig O'Donoghue i gcomharba ar a athair mar Stiúrthóir Bainistíochta Grúpa Thomas McDonagh & Sons Ltd. sa bhliain 1975 agus chinntigh sé gur tháinig fás agus forbairt ar an gcuideachta thar thréimhse 20 bliain. I measc na gcuideachtaí a raibh ról stiúrthóireachta aige iontu tá Bord na Móna, Coimisiún Craolacháin na hÉireann agus Aerphort na Gaillimhe. Chomh maith leis sin, bhí sé ina chomhalta boird de IBEC, Cumann Tráchtála agus Tionscail na Gaillimhe agus Amharclann Druid. Comhalta d'Údarás Bainistíochta OÉ Gaillimh agus stiúrthóir ar Ó hUiginn Teoranta, Gaillimh é an tUasal Mícheál Ó hUiginn. Bhí sé ina chomhalta de Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ó 1964 go dtí go ndeachaigh sé ar scor in 2004. Chaith sé daichead bliain ag obair ar son chathair na Gaillimhe, toghadh é mar Mhéara na Gaillimhe trí théarma éagsúla agus rinne sé an-obair ar mhaithe le cur le gach gné de shaol na cathrach agus an rialtais áitiúil, go háirithe sa réimse oideachais. Is é an Gobharnóir Martin O'Malley 61ú Gobharnóir Maryland. Le linn dó a bheith ag feidhmiú mar pholaiteoir Daonlathach i Meiriceá bhí sé ina Mhéara ar Baltimore ó 1999 go dtí 2007. Le linn an dá théarma a chaith sé mar Mhéara, ainmníodh Baltimore mar shamhail náisiúnta d'fheabhas i sábháilteacht phoiblí, éifeachtacht rialtais, oideachas agus forbairt gheilleagrach. Tá sé ag feidhmiú mar Ghobharnóir anois agus ag baint leasa as an taithí atá aige chun dul chun cinn a dhéanamh i Stát Maryland. Scríobhadh in The Washington Post gur "governor unafraid of government" é Martin O'Malley. Sa Business Week in 2005, liostaíodh O'Malley mar dhuine den "Five Fresh Faces" a chinnteodh dul chun cinn an Pháirtí Dhaonlathaigh. Le linn don Dr James J. Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh, a bheith ag trácht ar ócáid na bliana seo dúirt sé go bhfuil "an-áthas ar OÉ Gaillimh céimeanna oinigh a bhronnadh ar sheachtar den scoth: Fionnula Flanagan, An Breitheamh Richard Goldstone, An tOllamh Deirdre McCloskey, Eugene Murtagh, Donagh O'Donoghue, Mícheál Ó hUiginn agus an Gobharnóir Martin O'Malley. Tá an t-ádh ar an Ollscoil seo go bhfuil an oiread sin céimeanna oinigh bronnta ar chéimithe den scoth le blianta fada anuas, agus is cinnte gur grúpa ar leith iad an seachtar atá roghnaithe i mbliana. Tá an t-uafás oibre déanta acu san iliomad réimse – gnó, na healaíona, seirbhís phoiblí, oideachas agus ceartas – agus cúis áthais dúinn anseo in OÉ Gaillimh aitheantas a thabhairt don sárobair atá déanta ag na daoine seo." - críoch -

Monday, 26 June 2006

NUI Galway is to be the venue for the 56th British Universities Industrial Relations Association Conference, from 28-30 June. This is the first time that the full conference programme has been held outside the UK and many of the world's most eminent industrial relations and human resource management scholars, trade unionists and policy makers from around the world are to convene on Galway city. BUIRA is being hosted by the Department of Management in the Cairnes Graduate School of Business & Public Policy at NUI Galway, which is headed by Dr. Tony Royle, who commented, "Not only are we to welcome the BUIRA conference this year, but we are also hosting the annual Countess Markievicz Lecture on 29 June. This is the first time the lecture is being held outside Dublin and we look forward to hearing from Kieran Mulvey, Chair of the Labour Relations Commission." The conference will also be the focus for two special issues of the international journals: the Industrial Relations Journal and Equal Opportunities International. Guest speakers include Ron Oswald, General Secretary of the Global Union Federation the IUF, Professor Bill Roche from UCD, Helen Russell of the Economic and Social Research Institute, Dublin and Professor Charles Woolfson Marie Curie Professor University of Latvia and University of Glasgow. NUI Galway's President, Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh, will be giving a welcome speech at the opening of the conference on the 28 June. More information about the conference can be found at www.buira.org.uk The conference is supported by the Irish Association of Industrial Relations, People Management Magazine (UK), CIPD-Ireland, CIPD UK, NUI Galway's Registrar's Office and Departmental MBS programme, CISC and Bord Fáilte. -ends- Notes to editors BUIRA started in 1950 and now has over 650 members. Its membership encompasses academics and doctoral students working in such fields as industrial relations, labour law, labour economics, human resource (or personnel) management, industrial sociology, occupational psychology, trade union studies and labour history. BUIRA is affiliated to and active within the International Industrial Relations Association and is also a member of the Academy of Learned Societies in the Social Sciences (ALSISS), which exists to encourage the advancement of social science. More information about the conference can be found at www.buira.org.

Monday, 26 June 2006

D'iarr comhdháil idirnáisiúnta thrítheangach (Gaeilge, Béarla agus Fraincis) a reáchtáil Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge i gcomhar leis an Ionad Éireannach um Chearta an Duine, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus eagraithe ag an Acadamh Idirnáisiúnta ar Dhlí Teanga i nGaillimh ar an 16 Meitheamh, ar UNESCO cosaint a thabhairt do theangacha an domhain. Toscairí ó níos mó ná 20 tír a d'iarr ar UNESCO cosaint a thabhairt d'ilghnéitheacht theangacha an domhain. An dr. Joseph Turi, Rúnaí Ginearálta an IALL/AIDL (International Academy of Linguistic Law/Académie internationale de Droit linguistique) a mhol an Ráiteas. "Is céim an-tábhachtach í seo. Nuair a shocrós UNESCO ar chosaint a thabhairt don ilghnéitheacht teangacha, beidh ar na tíortha éagsúla tacaíocht a thabhairt do na pobail teanga a bhfuil cónaí orthu laistigh dá gcuid teorainneacha náisiúnta. Ní féidir cosaint a thabhairt do chultúir faoi leith gan cosaint a thabhairt do na teanga a bhaineann leo", a dúirt Seosamh Mac Donnacha, an Comhordaitheoir Acadúil in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Dúirt an dr Conchúr Ó Giollagáin, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, gur éigeandáil idirnáisiúnta atá i gceist. "Tá suas le 90% de theangeacha an domhain i mbaol a mbáis roimh dheireadh an chéid seo. Seo uair na cinniúna." Glacadh le Ráiteas na Gaillimhe d'aon ghuth. Ba é téama na Comhdhála 'Na Dúshláin a Bhaineann le hAchtú agus le Cur i bhFeidhm Dlí agus Cearta Teanga'. Ba í an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta a rinne urraíocht ar an gComhdháil. I measc na n-aoíchainteoirí bhí Séan Ó Cuirreáin, an Coimisinéir Teanga Philip Blair, stiúrthóir, Directorate of Cooperation for Local and Regional Democracy, Comhdháil na hEorpa Dzenana Hadziomerovic, comhairleoir dlí ag an Ard-Coimisinéir ar Mhionlaigh Náisiúnta Fernand de Varennes, saineolaí Astrálach Tuilleadh eolais ar: http://www.conference.ie/Conferences/index.asp?Conference=24 -críoch-

Monday, 26 June 2006

The international, trilingual (English, French and Irish) conference in NUI Galway, organised by Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge and the Irish Centre for Human Rights, called for the protection of language diversity around the world at its plenary session on 16 June in Galway. The 'Galway Declaration' was passed unanimously by the attendees. Delegates from over 20 countries supported the call to UNESCO to protect the world's linguistic diversity. Dr Joseph Turi, Secretary General of IALL/IADL (International Academy of Linguistic Law/Académie Internationale de Droit linguistique) proposed the call. Seosamh Mac Donnacha, Academic Coordinator of Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge said, "This is a very important step. Once UNESCO calls for the protection of linguistic diversity, the countries of the world will have to focus on supporting languages and their speakers within their borders. Linguistic diversity ensures cultural diversity." Dr Conchúr Ó Giollagáin of Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge said, "This is now an international crisis. Up to 90% of the world's languages are in danger of dying out in less than one hundred years. Now is the time to act." The theme of the conference was 'Language Law and Language Rights: The Challenges of Enactment and Implementation', and was supported by the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs. Keynote speakers included: Séan Ó Cuirreáin, an Coimisinéir Teanga/The Language Commissioner Philip Blair, Director, Directorate of Cooperation for Local and Regional Democracy, Council of Europe Dzenana Hadziomerovic, Legal Advisor to the High Commissioner for National Minorities Fernand de Varennes, Australian expert on linguistics For more information, see http://www.conference.ie/Conferences/index.asp?Conference=24 -ends-

Monday, 26 June 2006

The Centre for Irish Studies at NUI Galway has announced details of a new Diploma in Irish Music Studies that will trace the progress of Irish music from the kitchens of rural Ireland to concert halls and festivals worldwide, from Madagascar to Mali, from Miltown Malbay to Memphis. The course will look at the journey of Irish music to the West Indies and on to the Ozark and Appalachian regions of North America, and its connections with black-face minstrelsy, old-time, bluegrass and country music before tracking its journey home again, disguised as country and western, rockabilly, folk, and rock and roll. The diploma will also investigate the connection between music and poetry in Ireland from the eighteenth century through to the work of contemporary poets such as Thomas Kinsella, Seamus Heaney, Nuala Ní Dhomhnaill and Cathal Ó Searcaigh. The course will be taught by renowned author, broadcaster, and music historian, PJ Curtis, by Méabh Ní Fhuartháin, who has previously taught at Brown University, Boston College, and UCC, and Seán Crosson, who has recently completed a groundbreaking study of the relationship between Irish poetry and traditional music. The Diploma in Irish Music Studies is specially designed for mature students and would be suitable for anyone considering further studies in modern Irish music, literature and culture and for those seeking employment in cultural tourism and the heritage industry. This is a two-year, part-time programme, with classes to be held one evening per week during term time. Closing date for applications is 1st August 2006. For further details, contact Samantha Williams at 091 492051 or email irishstudies@nuigalway.ie -ends

Friday, 23 June 2006

-Honorary Doctorates to be conferred on International Golfers Christy O'Connor Sr and Jr; Irish Entrepreneurs Senator Feargal Quinn, Dr. Ronan Lambe and Hugh Green; Irish Philosopher John Moriarty; Contemporary Irish Artist James Coleman and Distinguished Italian Algebraist Professor Francesco de Giovanni- NUI Galway today (Friday) recognised the achievements of eight outstanding individuals who have excelled in their chosen fields. Those chosen to receive the honour include individuals from the worlds of business, sport, art, philosophy and mathematics. Following on from the recent launch at NUI Galway of the JE Cairnes Graduate School of Business and Public Policy, the University has reflected its commitment to promoting entrepreneurship and nurturing Ireland's future business leaders by honouring individuals who have excelled in the field of business including Senator Feargal Quinn, Hugh Green and Dr. Ronan Lambe. Honorary degrees will also be conferred on renowned golfers Christy O'Connor Senior and Junior; Irish Philosopher John Moriarty; Irish Artist James Coleman and distinguished Algebraist Professor Francesco de Giovanni. Commenting on the honorary conferrings, Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh President of NUI Galway said, "It is a great honour for NUI Galway to recognise the exceptional achievements of each of these individuals. This is a significant year in Ireland to honour the achievements of our golfers as we play host to the Ryder Cup. Equally, we have brought together a number of individuals from the worlds of business, philosophy and the arts who have each touched society in their own way both in Ireland and across the globe." The Honorary Conferring Ceremony took place in the presence of the Chancellor of the National University of Ireland and former Taoiseach, Dr. Garret FitzGerald. Note to Editors: Christy O'Connor, Sr and Christy O'Connor, Jr are natives of Galway and two of Ireland's most well-known professional golfers. The uncle and nephew team have both represented Ireland on the Ryder Cup team and are among Ireland's most distinguished golfers. Christy Sr won the first £1,000 prize in European golf, then the world's biggest prize. He also won the Canada Cup (World Cup) with Harry Bradshaw, was a regular high finisher in the British Open and played on the Ryder Cup team ten times between 1955 and 1973. Christy Jr claimed the British Open twice and in a famous Ryder Cup moment, hit a three iron to the eighteenth at The Belfry in 1989 beating Fred Couples and leading Europe to a memorable Ryder Cup victory. John Moriarty, a native of Co. Kerry has gained a reputation as a distinguished Irish philosopher and writer. Having spent time lecturing in Canada in the 1960s, he returned to Ireland to pursue a life of reflection and the exploration of a fundamental agenda of philosophical and cultural issues. He has published a wide body of work to critical acclaim; his 2001 autobiographical work Nostos explores many of his previously articulated ideas interrogating and re-contextualising the Western philosophical and cultural paradigm. Senator Feargal Quinn has been a well-known name on the Irish business landscape for many years. Best known as President of the supermarket chain, Superquinn, which he founded in 1960, he has made many other contributions to Irish life including serving as chairman of An Post for a decade and chairing a steering committee on reform of the Irish education system. He was appointed as an independent member of Seanad Éireann in 1993 and received a Papal knighthood in 1994. Senator Quinn has recently been appointed Adjunct Professor at NUI Galway's Department of Marketing. Hugh Green, a native Donegal man who emigrated to Australia in the 1950s is now a leading figure in the Irish community in New Zealand and has been an active philanthropist in New Zealand for many years. Under his leadership, the Hugh Green Group has become one of the most professionally managed and commercially successful businesses in New Zealand today. Dr. Ronan Lambe, originally a scientist at the Institute of Clinical Pharmacology, Dr. Lambe achieved success when he co-founded ICON with Dr. John Climax in 1990. ICON provides pharmaceutical and biotechnology industries with clinical research and biometric services and was floated on the NASDAQ in 1998. It now boasts twenty-seven offices in sixteen countries with over 2,200 employees worldwide. James Coleman is among the most distinguished Irish visual artists currently practising, although he is better known abroad than in Ireland. A native of Ballaghderreen in County Roscommon, he has emerged in recent years as one of the most important artists of visual postmodernism. His work has transformed critical debates about the status of image in contemporary culture and influenced an entire generation of younger artists. He has been made a member of Aosdána and three of his paintings have recently been purchased by the Irish Museum of Modern Art. Professor Francesco de Giovannian internationally acclaimed algebraist with an outstanding research record. He ranks among the youngest ever professors appointed by the Universitá Federico II di Napoli. He is supervisor and director at one of the most prestigious graduate schools in Italy and through his efforts and cooperation, mutually beneficial exchange links were forged between Universitá Federico II di Napoli and NUI Galway. -ends-