Friday, 27 June 2008

Honorary Doctorates conferred on Fionnula Flanagan, Justice Richard Goldstone, Professor Deirdre McCloskey, Eugene Murtagh, Donagh O'Donoghue, Micheál Ó hUiginn and Governor Martin O'Malley Seven outstanding individuals from the worlds of business, public service, education, justice, and the arts were conferred with honorary degrees from National University of Ireland, Galway today, Friday 27 June, 2008. Commenting, Dr. James Browne, President of NUI Galway, said, "I take pride, on behalf of the NUI Galway community, in welcoming these seven individuals to the ranks of our alumni. In becoming honorary graduates they join a global network of over 60,000 alumni. By awarding these truly outstanding people with the highest honour that the University can bestow, we pay tribute to their great achievements in such widely diverse fields." Degree of Doctor of Arts: Ms Fionnula Flanagan is an Emmy Award-winning and Tony Award-nominated Irish actress. She trained in the Abbey Theatre, Dublin and has appeared in numerous films including, The Others with Nicole Kidman, Transamerica and Waking Ned Devine, as well as television series and stage productions. She also recently guest starred in the episode "Flashes Before Your Eyes" of Lost. She came to prominence in Ireland in 1965 as a result of her role as Máire in the Teilifís Éireann production of the Irish Language play, An Triail. Ms Flanagan established herself as one of the foremost interpreters of James Joyce in the 1967 film version of Ulysses. Degree of Doctor of Laws: Justice Richard Goldstone served as a Justice of the Constitutional Court of South Africa; as the Chief Prosecutor of the United Nations International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda; and as Chancellor of the University of Witwatersrand, South Africa. He has taught at New York University, Harvard, and Fordham Law Schools. He is presently a visiting professor at Georgetown University Law Center. In 2006 Goldstone taught at the Irish Centre for Human Rights at NUI Galway. Degree of Doctor of Economic Science: Professor Deirdre McCloskey, Distinguished Professor of Economics, History, English and Communication at the University of Illinois, Chicago, is a leading economist, rhetorician, scholar and public intellectual. McCloskey has written 14 books one of the latest being The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce which is the first of a projected five-volume magnum opus. Before The Bourgeois Virtues her best known books were The Rhetoric of Economics (1985) and Crossing: A Memoir, published in 1999, which was a New York Times Notable Book. Degree of Doctor of Laws: Mr Eugene Murtagh is the founder and Chairman of Kingspan Group Plc. Since starting in the 1960s as a small family business Kingspan has grown to become one of Ireland s most successful companies. With a turnover in excess of €1.8 billion, the Group has 43 manufacturing plants in 28 countries around the world, employing over 6,500 people. Murtagh was appointed in 2000 by the Irish and British governments as a director of the International Fund for Ireland, which has invested €849 million in projects across the island of Ireland. Degree of Doctor of Laws: Mr Donagh O'Donoghue is a prominent member of the Galway business community and a member of NUI Galway Governing Authority. O'Donoghue succeeded his father as Group Managing Director of Thomas McDonagh & Sons Ltd. in 1975 and grew the company significantly over a twenty-five year period. His catalogue of directorships includes Bord na Móna, Broadcasting Commission of Ireland and Galway Airport. He has also served as board member of IBEC, Galway Chamber of Commerce and Druid Theatre Company. Degree of Doctor of Laws: Mícheál Ó hUiginn, Uas. is a member of NUI Galway s Governing Authority and director of Ó hUiginn Teoranta, Galway. He has served successive terms on Galway City Council from 1964 until his retirement in 2004. During these forty years of service to the city of Galway, Mícheál Ó hUiginn has been Mayor of Galway for three terms and has made significant contributions to all aspects of civic life and local government, particularly in the area of education. Degree of Doctor of Laws: Governor Martin O'Malley is the 61st Governor of Maryland. An American Democratic politician he previously served as Mayor of Baltimore from 1999 to 2007. During his two terms as Mayor, Baltimore became a national model for improvement in public safety, government efficiency, education and economic development. As Governor he is now applying his experience to the State of Maryland and has been described by The Washington Post as a "governor unafraid of government". In 2005 Business Week listed O'Malley as one of "Five Fresh Faces" to lead the Democratic Party. ENDS

Friday, 27 June 2008

Céimeanna Oinigh bronnta ar Fionnula Flanagan, An Breitheamh Richard Goldstone, An tOllamh Deirdre McCloskey, Eugene Murtagh, Donagh O'Donoghue, Micheál Ó hUiginn agus an Gobharnóir Martin O'Malley Bronnadh céimeanna oinigh ar sheachtar den scoth – daoine ón domhan gnó, daonchairdis, ceartais, seirbhís poiblí, oideachas agus na n-ealaíon – in OÉ Gaillimh inniu, Dé hAoine, an 27 Meitheamh 2008. Dúirt an Dr James Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh gur "cúis bróid, thar ceann phobal OÉ Gaillimh, an seachtar seo a áireamh i measc alumni OÉ Gaillimh. Ach na céimeanna oinigh seo a bheith bronnta, áireofar iad i measc 60,000 alumni ar fud an domhain. Comhartha ómóis ar a bhfuil bainte amach ag na daoine seo iad céimeanna oinigh a bhronnadh orthu – an onóir is mó is féidir leis an Ollscoil a bhronnadh." Céim Dhochtúireachta sna Dána: Aisteoir Éireannach í Fionnula Flanagan a bhfuil Gradam Emmy bronnta uirthi agus ainmniúchán do Ghradam Tony faighte aici. Is in Amharclann na Mainistreach a d'fhoghlaim sí a ceird agus i measc na scannán ar ghlac sí páirt iontu tá The Others le Nicole Kidman, Transamerica agus Waking Ned Devine, mar aon le sraith teilifíse agus léiriúcháin ar stáitse. Chomh maith leis sin, ghlac sí páirt in eagrán den tsraith teilifíse Lost – eagrán dár teideal "Flashes Before Your Eyes". Thuill sí clú agus cáil in Éirinn den chéad uair sa bhliain 1965 tráth ar thug sí léargas iontach ar a cumas aisteoireachta i bpáirt Mháire i léiriú Theilfís Éireann den dráma Gaeilge – An Triail. Léirigh Fionnula Flanagan a cumas mar aisteoir a raibh sárthuiscint aici ar scríbhinní James Joyce sa scannán a rinneadh de Ulysses sa bhliain 1967. Céim Dhochtúireachta sa Dlí: D'oibrigh an Breitheamh Richard Goldstone mar Bhreitheamh ar Chúirt Bhunreachtáil na hAfraice Theas; mar Phríomh-Ionchúisitheoir ar Bhinsí Coiriúla Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe don iar-Iúgslaiv agus Ruanda; agus mar Sheansailéir ar Ollscoil Witwatersrand, An Afraic Theas. Chaith sé tamall ag teagasc i Scoileanna Dlí Ollscoil Nua-Eabhrac, Ollscoil Harvard agus Fordham. I láthair na huaire, tá sé ag feidhmiú mar ollamh ar cuairt in Ionad Dlí Ollscoil Georgetown. In 2006, chaith Goldstone seal ag teagasc san Ionad Éireannach um Chearta an Duine in OÉ Gaillimh. Céim Dhochtúireachta san Eolaíocht Síceolaíochta: Is Ollamh Oirirc le hEacnamaíocht, Stair, Béarla agus Cumarsáid in Ollscoil Illinois, Chicago í An tOllamh Deirdre McCloskey. Tá sí ar cheann de na heacnamaithe, reitricithe, scoláirí agus intleachtóirí poiblí is mó cáil sna Stáit Aontaithe. Tá 14 leabhar scríofa ag McCloskey, ina measc The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce – an chéad leabhar as magnum opus cúig imleabhar. Sular foilsíodh The Bourgeois Virtues ba iad na leabhair ba mhó cáil a scríobh sí The Rhetoric of Economics (1985) agus Crossing: A Memoir, a foilsíodh i 1999, leabhar ar tagraíodh dó sa New York Times mar Notable Book. Céim Dhochtúireachta sa Dlí: Is é an tUasal Eugene Murtagh bunaitheoir agus Cathaoirleach Kingspan Group Plc. Ó cuireadh tús le Kingspan an chéad lá riamh sna 60idí mar ghnó beag teaghlaigh tá fás agus forbairt dhochreidte tagtha ar an ngnó agus anois tá sé ar cheann de na cuideachtaí is bisiúla in Éirinn. Tá láimhdeachas de bhreis is €1.8 billiún ag an nGrúpa anois, lena n-áirítear 43 monarcha dhéantúsaíochta i 28 tír ar fud an domhain. Tá breis is 6,500 duine fostaithe ag an nGrúpa ar fud na cruinne. Cheap Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Breataine Murtagh mar stiúrthóir ar an gCiste Idirnáisiúnta d'Éirinn in 2000. Tá os cionn €849 milliún infheistithe ag an gCiste seo i dtionscadail ar fud na hÉireann. Céim Dhochtúireachta sa Dlí: Duine aitheanta i measc phobal gnó na Gaillimhe é an tUasal Donagh O'Donoghue mar aon le comhalta d'Údarás Bainistíochta OÉ Gaillimh. Tháinig O'Donoghue i gcomharba ar a athair mar Stiúrthóir Bainistíochta Grúpa Thomas McDonagh & Sons Ltd. sa bhliain 1975 agus chinntigh sé gur tháinig fás agus forbairt ar an gcuideachta thar thréimhse 20 bliain. I measc na gcuideachtaí a raibh ról stiúrthóireachta aige iontu tá Bord na Móna, Coimisiún Craolacháin na hÉireann agus Aerphort na Gaillimhe. Chomh maith leis sin, bhí sé ina chomhalta boird de IBEC, Cumann Tráchtála agus Tionscail na Gaillimhe agus Amharclann Druid. Céim Dhochtúireachta sa Dlí: Comhalta d'Údarás Bainistíochta OÉ Gaillimh agus stiúrthóir ar Ó hUiginn Teoranta, Gaillimh é an tUasal Mícheál Ó hUiginn. Bhí sé ina chomhalta de Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ó 1964 go dtí go ndeachaigh sé ar scor in 2004. Chaith sé daichead bliain ag obair ar son chathair na Gaillimhe, toghadh é mar Mhéara na Gaillimhe trí théarma éagsúla agus rinne sé an-obair ar mhaithe le cur le gach gné de shaol na cathrach agus an rialtais áitiúil, go háirithe sa réimse oideachais. Céim Dhochtúireachta sa Dlí: Is é an Gobharnóir Martin O'Malley 61ú Gobharnóir Maryland. Le linn dó a bheith ag feidhmiú mar pholaiteoir Daonlathach i Meiriceá bhí sé ina Mhéara ar Baltimore ó 1999 go dtí 2007. Le linn an dá théarma a chaith sé mar Mhéara, ainmníodh Baltimore mar shamhail náisiúnta d'fheabhas i sábháilteacht phoiblí, éifeachtacht rialtais, oideachas agus forbairt gheilleagrach. Tá sé ag feidhmiú mar Ghobharnóir anois agus ag baint leasa as an taithí atá aige chun dul chun cinn a dhéanamh i Stát Maryland. Scríobhadh in The Washington Post gur "governor unafraid of government" é Martin O'Malley. Sa Business Week in 2005, liostaíodh O'Malley mar dhuine den "Five Fresh Faces" a chinnteodh dul chun cinn an Pháirtí Dhaonlathaigh. - críoch -

Thursday, 26 June 2008

The fascinating subject of precious gemstones is proving popular among students of the Diploma in Gemmology at NUI Galway. The part-time programme, which is the only course of its kind in the country, is part of an innovative Scientific Studies Diploma Series aimed at adult learners. The Diploma provides students with a broad introduction to the study of gemstones by covering a range of laboratory based techniques used for their identification. "The emphasis of this course is on the practical side of gemmology with a scientific twist, although no previous knowledge is required," explains Course Director, Dr Martin Feely. "This is particularly useful for jewellers who want to learn more about the origin and formation of the stones they sell. The first hour of each weekly class involves a lecture while the rest of the session is devoted to the practical examination of over 200 gemstones, from diamonds to rubies, emeralds and sapphires." He added, "We also have specialist equipment available for the students to use so that they can see how gemstones are cut. Students are given an excellent background of the genesis of gemstones, and learn how the natural crystals form in the Earth's crust. On the course, students include people with degrees in geology, but also those with no previous academic qualifications, just a real interest in the subject and wish to learn." Another course in the Scientific Studies Series is the Diploma in Geology which provides an introduction to the science of geology for people interested in the landscape and the general outdoors. Subjects covered on this two-year course include Evolution of the Earth, The Human Perspective, and Hazards and the Environment. Dr. Kathryn Moore, Lecturer at the Department of Earth and Ocean Science and Course Director, says previous students of the course have revelled in the heavy emphasis placed on field trips throughout the programme. "It's a very sociable academic course for anyone that has a genuine interest in the outdoors. Past students have used the Diploma to enhance their career prospects and the course may also prove useful to geography teachers in secondary schools that now have to include geology in their teaching curriculum, or engineers looking for geological knowledge and understanding." Application forms and further information on both courses are available from the Adult and Continuing Education Office on 091 492062 or by emailing adulteducation@nuigalway.ie ENDS

Monday, 23 June 2008

Scientists from the Irish Seaweed Centre at NUI Galway say Ireland could become a key player in the production of biofuel from seaweed. According to Dr. Stefan Kraan, Manager of the Irish Seaweed Centre, "With its rich, sustainable, seaweed resources, Ireland is poised to become an important player in the next generation of biofuel production." Dr. Kraan was speaking at the annual conference of the International Society for Applied Phycology opened this morning at NUI Galway, for which over 400 delegates have registered. Phycology, the scientific study of algae, will be discussed and debated at the event which has attracted engineers, manufacturers, contractors, scientists, researchers, students, economists, industry representatives and policymakers. Seaweed has long been investigated as a potential source of bioethanol, which is typically made from crops such as sugar cane and corn, but technological barriers remain to its commercial use. According to Kraan, "Algae do not have the negative image of terrestrial biomass resources, which are said to be responsible for higher food prices, impacting on water use, biodiversity and destruction of rain forest. This conference allows us to examine the current technologies available for the production of bioethanol from seaweed. We will examine the economic and social aspects of using brown seaweeds for bioethanol production, and views on the feasibility of biofuel production from macroalgae." The keynote address at the conference 'Algae and biofuels: Quo vadis?' was delivered by Professor Michael A. Borowitzka, from Murdoch University, Australia. According to Professor Borowitzka, "Compared to other bioenergy crops (e.g. rapeseed, canola, peanut, oil palm) there are a number of species of algae that have higher areal productivities, higher oil content and that can grow in saline waters. These apparently very favourable properties have generated a frenzy of interest and activities in the field of energy production using algae, both microalgae and seaweeds." He continued, "For biofuel production the algal biomass needs to be produced at a cost of around $US1 or less per kg. In order to achieve this ambitious goal there is the need for year-round reliable high productivity algal culture and all factors (e.g. algae strains, algae culture, harvesting and further downstream processing) need to be optimized and efficiently integrated." Ireland boasts 16 commercially useful seaweed species, with additional species being added as more research is carried out. Ireland's location as off Western Europe, surrounded by clean seas, is a major selling point to the world market. The current uses of seaweeds in Ireland are as foods and food supplements; fertilizers, liquid seaweed extracts, soil conditioners, animal feed supplements, raw material for seaweed polymers (alginates), cosmetics, body-care products, thalassotherapy (sea water and seaweed treatments), medical preparations, biotechnology and biomedicine. -ends-

Monday, 23 June 2008

NUI Galway's Digital Enterprise Research Institute (DERI) is to develop a new intelligent trip planner in collaboration with Irish start-up Tourist Republic Ltd. The internet tool, TripPlanr, will allow travellers to plan more complex trips than existing technology allows, such as combining multiple destinations on a fixed budget and timeline. The cost of this initiative is €200,000 and has received support funding under Enterprise Ireland s Innovation Partnership programme. TripPlanr will be aimed at the more adventurous traveller who wants more than a weekend for two in one of Paris s main hotels. The technology will combine Touristr.com's traveller recommendations with information from airlines and accommodation providers, suggesting the most perfectly-attuned trip possible. Jan Blanchard, is CEO of Tourist Republic and sees huge benefits in the partnership, "We knew that to build the intelligent trip planner which we have in mind, we needed a team to rival the in-house expertise at Google or Yahoo! Through Enterprise Ireland we have this opportunity to bring our vision to reality with DERI, which is the largest Semantic Web research institute in the world". DERI's specialised expertise in Information Mining, the Semantic Web and Web 2.0 applications will allow TripPlanr to filter data and make recommendations based on the preferences of the traveller and their social network. Building on Touristr.com s existing destination review site, the new solution is expected to increase the probability of the traveller booking the targeted option suggested. According to Dr. John Breslin, Project Leader with DERI at NUI Galway, and founder of the popular online forum boards.ie, "The pre-internet problem of information deficit has been replaced with the problem of information overload. We are faced with an overwhelming surfeit of similarly sounding destination descriptions and offers. We hope to make online trip planning much more personalised by enabling networked knowledge using the latest technologies developed here at DERI." The TripPlanr project has a skilled team in place to research and develop the application, and the project is currently recruiting for web developers to join this exciting work. TripPlanr is expected to be in beta testing by the end of the year. -ends-

Friday, 20 June 2008

Multi-culturalism is the order of the day at the Clare Education Centre in Ennis which will host a Diploma Series offered by NUI Galway s college of Arts, Social Science and Celtic Studies in conjunction with the University's Adult and Continuing Education Office. Applications for the four programmes in Irish Music Studies, French, German and the Irish language are now invited from people seeking a new challenge or from those interested in brushing up on those rusty language skills. No previous knowledge of any of the subjects is required for the diplomas, which have proven to be a popular choice among adult learners over a long tradition of part-time programmes at NUI Galway. A rising interest in the Irish language has prompted the University to restructure its Diploma in Irish which is now offered at three levels, to cater for all abilities. Bríd Seoige of Acadamh na hOllscolaíochta, which delivers the Diploma in Irish, said people who have never spoken a word of Irish before can now study the language to diploma level. "Previously some students found the diploma tough and many dropped out but now we are offering three levels of diploma, catering to those non-Irish students interested in the language, right up to competent Irish speakers who wish to strengthen their written and grammar skills," she said. While the diploma is popular with students of all capabilities, in recent years there has been increased demand for the course among mature students interested in pursuing a career in teaching. "We have had a lot of students who have taken up the diploma as a way of fulfilling the Irish requirement for primary school teaching," said Bríd. "There has also been a lot of interest in the course in the aftermath of the comedian Des Bishop s recent television series which has helped to enhance the Irish language s reputation especially among young adults." The Diploma in Irish Music Studies will strike a chord among the north Clare traditional music scene which is noted throughout the country for its historic musical culture. The course provides insights from music, dance, poetry, television and film into the ways in which Irish performers and writers have been actively involved in imagining and re-imagining Ireland from the 18th century to the present. Tim Collins, one of the course directors who will deliver the traditional Irish music and dance components of the programme, said it was suited to anyone with an interest in Irish culture. "Musical ability is not a requirement for students entering this course as the programme is mainly centred around the debate and discussion of the identity of Irish traditional music," he said. "Up to now our classes have included a diverse mix of students from doctors in Galway to musicians in Ennis so it really is a course that has broad appeal to a wide cross section of society." French and German are also popular course options for people in the region considering part-time education. Giving students the ability both to converse and comprehend a variety of everyday topics and situations in the languages, both courses also equip students with an introduction to the civilisations, cultures and societies of both countries. For further information on the Ennis Diploma Series contact the Adult and Continuing Education Office at 091 492062 or email adulteducation@nuigalway.ie. -ends-

Friday, 20 June 2008

NUI Galway's Adult and Continuing Education Office is expecting record numbers of applications this month for its Diploma series. There are over 15 two-year, part-time diplomas on offer. Usually classes are one evening a week and subjects vary from Archaeology to Women's Studies, or Italian to English Literature. One of the newer programmes available is the Diploma in Social Gerontology, which is the study of ageing. With today's population living longer, it is an area of increasing interest to both academics and society alike. Subjects covered in the diploma include the economics of ageing and public policy for dependent older people. Course director Áine Ní Léime said the programme was the first of its kind in Ireland, and that students of the current course ranged from carers and health professionals to members of active retirement groups and others interested in the area of ageing. "It's proving to be a popular course for people involved in voluntary work as well as people working within the HSE who have said it's been very useful in the course of their day-to-day work. "However, it's not just for the health worker. It is a second chance for people who may not have had third or even second level education but want to gain a qualification in something they are genuinely interested in." Among the languages available in the Diploma Series include Italian, French, German and Irish all of which cater for students interested in honing their language skills both for business and pleasure. The Diploma in German helps students develop skills to communicate effectively in the language as well as providing an insight into the intellectual, economic and cultural history of a country that is at the heart of Europe. Course director Gabi Behrens said the classes focused on communication with teaching through conversation and language exercises instead of an over-reliance on memorising text. With only one class a week, it is essential that students allocate time to the course during their own time. According to Gabi Behrens, "The students who get the most out of the course usually incorporate short but regular language practice sessions in their everyday routines, which can include listening to German tapes or keeping a diary in German." Another popular course offered is the Diploma in Irish Music Studies, which is aimed at anyone interested in Irish culture. The course provides insights from music, dance, poetry, television and film into the ways in which Irish performers and writers have been actively involved in imagining and re-imagining Ireland from the 18th century to the present. Tim Collins, one of the course directors who will deliver the traditional Irish music and dance components of the programme, said, "Musical ability is not a requirement for students entering this course as the programme is mainly centred around the debate and discussion of the identity of Irish traditional music". For further information on all courses available in the Diploma Series contact the Adult and Continuing Education Office at 091 492062 or email adulteducation@nuigalway.ie -ends-

Tuesday, 17 June 2008

Fógraíonn an tIonad Taighde um Chothú Sláinte in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh tuarascáil nua na hEagraíochta Domhanda Sláinte dar teideal "Health Inequalities in Young People's Health". Seo an tuarascáil idirnáisiúnta is deireanaí faoin suirbhé HBSC ar Iompraíocht Sláinte i measc Leanaí ag Aois Scoile www.euro.who.int Tá torthaí le fáil sa tuarascáil seo maidir le bearta sláinte agus leasa daoine óga i 41 tír san Eoraip agus i Meiriceá Thuaidh. Chomh maith le patrúin thrasnáisiúnta, léiríonn an tuarascáil na hathruithe sláinte ag aoiseanna áirithe agus scrúdaítear an difríocht idir buachaillí agus cailíní agus an difríocht idir leanaí ó theaghlaigh bhoichte agus shaibhre. Bailíodh an t-eolas ó bhreis agus 200,000 dalta 11, 13 agus 15 bliana d'aois. Is é an chiall is leithne atá le sláinte sa tuarascáil i.e. leas fisiciúil, sóisialta agus mothúchánach. Tá torthaí le fáil sa tuarascáil chomh maith ar chomhthéacs sóisialta na sláinte cosúil le caidreamh piaraí agus teaghlaigh, an timpeallacht scoile agus deitéarmanaint shocheacnamaíocha. Ba í an Dr. Saoirse Nic Gabhainn, ón Ionad Taighde um Chothú Sláinte san Ollscoil a bhí mar Phríomh-Imscrúdaitheoir in Éirinn agus mar chomhúdar ar an tuarascáil. Dúirt an Dr. Nic Gabhainn, "Is é seo an chéad uair a rinneadh taifead córasach ar éagothroime i sláinte daoine óga agus aois, inscne, saibhreas agus tíreolaíocht curtha san áireamh san oiread seo tíortha – cloch mhíle atá ann sa tuiscint atá againn ar shláinte daoine óga. Tá an t-aoisghrúpa atá i gceist ar tí a bheith ina n-ógánaigh, agus athruithe fisiciúla agus mothúchánacha rompu, agus cinntí tábhachtacha saoil agus gairme le déanamh acu". I gcomparáid leis na 40 tír eile san Eoraip agus i Meiriceá Thuaidh, d'éirigh go maith le leanaí na hÉireann, ó thaobh gníomhaíocht fhisiciúil (an 10 is fearr) agus bricfeasta a ithe (an 10 is fearr) agus thuairiscigh siad leibhéal sách íseal tinnis (an 10 is ísle) agus gortaithe (an 10 is ísle). Tá leanaí na hÉireann sa chúig is fearr ó thaobh dlúthchairde agus an chaoi a n-éiríonn leis na haoisghrúpaí ar fad ag an scoil. Tá leanaí bunscoile (11 bhliain d'aois), in íochtar ó thaobh iompraíocht dhiúltach cosúil le troid (37ú háit) agus bulaíocht (33ú háit) agus tá Éire sa deich dtír is fearr ó thaobh sástacht saoil. Dúirt an Dr. Saoirse Nic Gabhainn, "Dea-scéal é seo don tír seo, táimid fós chun cinn ó thaobh gníomhaíocht fhisiciúil, agus tá feabhas tagtha orainn ó thaobh milseáin a ithe agus deochanna boga a ól, chomh maith le fiacla a ní, áit nach raibh ag éirí go maith linn i suirbhéanna trasnáisiúnta an HBSC roimhe seo". Tháinig laghdú ar líon na ndaoine a chaitheann agus a ólann ó staidéir HBSC roimhe seo i 1998 agus in 2002. Ag leibhéal ar an meán atá leanaí 15 bliana na hÉireann maidir le caitheamh tobac go seachtainiúil (19%, sa 16ú háit), agus a bheith ar meisce faoi dhó, ar a laghad, (33%, sa 20ú háit), agus beagán os cionn an mheáin maidir le cannabas a chaitheamh sna 30 lá roimh an suirbhé (9%, sa 12ú háit). San Eoraip agus Éire san áireamh, is léir go bhfuil éagothroime i measc leanaí bunaithe ar inscne agus saibhreas agus caithfear díriú air seo. Inscne: Tá difríochtaí móra inscne le sonrú, go háirithe sna haoisghrúpaí níos sine. Ag 15 bliana d'aois, is mó seans go n-íosfaidh buachaillí bricfeasta ná cailíní (70% vs. 57%), go ndéanfaidh said gníomhaíocht fhisiciúil (27% vs. 13%), gur úsáid said cannabas le gairid (11% vs. 7%) agus go raibh siad ag troid (19% vs. 7%). Is mó seans a bhí ann chomh maith gur chaith buachaillí am lena gcairde sa tráthnóna (43% vs. 33%), gur gortaíodh iad (50% vs. 34%) agus gur tharraing siad go maith lena n-aithreacha (66% vs. 50%). Aois: Ag 15 bliana déag, is mó seans go ndéarfadh cailín ná buachaill go raibh ag éirí go maith léi sa scoil (71% vs. 61%), go raibh tacaíocht aici óna comhghleacaithe sa rang (65% vs. 53%), ach gur bhraith sí faoi bhrú ag obair scoile (60% vs. 47%). Tuairiscíonn cailíní nó mó fadhbanna sláinte (40% vs. 25%) agus ceapann níos mó cailíní ná buachaillí go bhfuil siad ró-ramhar (45% vs. 22%). Maidir le hiompraíocht sláinte, is mó seans go n-íosfadh cailíní torthaí gach lá (39% vs. 29%), go nífidís a gcuid fiacla gach lá (76% vs. 52%) agus go mbeidís ar aiste bia (19% vs. 8%). Saibhreas Teaghlaigh: Bíonn patrúin itheacháin níos fearr ag leanaí ó theaghlaigh níos saibhre – is mó seans atá ann go n-íosfaidh siad bricfeasta agus torthaí agus is lú seans atá ann go n-ólfaidh siad deochanna boga. Is túisce go ndeir leanaí níos saibhre go dtarraingíonn siad go maith lena n-aithreacha agus lena gcairde agus go n-éiríonn go maith leo ar scoil. Is mó seans go mbeidh leanaí ó theaghlaigh níos boichte ag caitheamh tobac, ag fanacht amuigh san oíche le cairde agus ag breathnú ar an teilifís níos faide ná 2 uair an chloig mar a mholtar. Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Aire do Chothú Sláinte agus Sábháilteacht Bia, Mary Wallace T.D., "Fearaim fáilte roimh an Tuarascáil Idirnáisiúnta ar Iompraíocht Sláinte i Measc Leanaí Scoile. Tá go leor sonraí sa Tuarascáil ar iompraíocht sláinte leanaí as 41 tír. D'éirigh go maith le leanaí na hÉireann i gcomparáid le sláinte agus leas na leanaí idirnáisiúnta. Léirítear sa staidéar go bhfuil dúshlán roimh gach tír maidir le hiompraíocht sláinte a n-ógánach ó thaobh aiste bia, caitheamh tobac, ól alcóil agus gníomhaíocht fhisiciúil. Cabhróidh na sonraí a foilsíodh inniu le beartas agus forbairt seirbhíse sna blianta beaga amach romhainn." Léiríonn na torthaí seo go bhfuil neart oibre le déanamh chun cothromaíocht a fháil do dhaoine óga in Éirinn agus san Eoraip. Beidh an t-eolas sa tuarascáil seo riachtanach don lucht déanta beartais, straitéise agsu cleachtais i sláinte na hóige. Leanfaidh an fhoireann HBSC in OÉ Gaillimh uirthi ag déanamh anailíse ar na patrúin seo ionas tuiscint a fháil orthu. - críoch -

Tuesday, 17 June 2008

Almost 200 students will graduate from NUI Galway today during the Summer Conferring of Degrees and Diplomas. For these students, their academic efforts will culminate at the conferring ceremony today as they receive their parchments from Dr. Jim Browne, NUI Galway President. All Colleges of the University are represented at the ceremony, with graduands from the College of Medicine, Nursing and Health Sciences; College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies, Faculty of Commerce; College of Engineering and Informatics: Faculty of Law; and College of Science. The largest cohorts of students to graduate today will be eighty-eight Honours Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, and Bachelor of Obstetrics (MB, BCh, BAO) students. Speaking ahead of the ceremony, Dr. Jim Browne, NUI Galway President, said, "The University congratulates our graduands and issues a warm welcome to their parents and families. Since it opened its doors in 1849, over 77,000 graduates have benefited from a higher education in this University, the quality of which is attested to by the eminent positions they held, and continue to hold, not only in Ireland but across the globe." Students from across Ireland will receive Diplomas, Degrees, Masters, and PhDs. These include twin brothers James and John McDonald from Ballylongford, Kerry, who will each receive a Doctor of Philosophy (PhD) from the College of Science. International students are also well represented, with the College of Medicine, Nursing and Health Sciences welcoming graduates from, among other countries, Malaysia and Kuwait. The next conferring to take place at NUI Galway will be the conferring of Honorary Degrees on Friday, 27 June, 2008. -ends-

Tuesday, 17 June 2008

On Thursday, 19 June, NUI Galway will hold a symposium to celebrate the 50th anniversary of its Mace Head Atmospheric Research Station, located on the west coast near Carna, Co. Galway. Beginning within the modest confines of a refurbished World War II coastal look-out post in 1958, Mace Head has grown to become one of the most important sites for atmospheric research in the Northern hemisphere. Data from Mace Head is used by climatologists and modellers around the world to predict global climate change. As Mace Head is the globally acknowledged western European station for clean air data, it provides key baseline input for inter-comparison with levels elsewhere in Europe. Since 1994, Mace Head has been a baseline station for the Global Atmosphere Watch of the World Meteorological Organization (an agency of the UN). One of the first scientists to collect data at Mace Head in 1958, Dr. Thomas O Connor of the University's School of Physics, is very familiar with the development of the station. "Fifty years ago, global warming was not a household phrase. However, with Mace Head we were already following a scientific path which would put us centre stage when environmental change became a globally acknowledged issue. Mace Head has not only given us a unique legacy of data spanning half a century, but the station is poised to play a critical role over the next 50 years in understanding and tackling climate change". Mace Head station is widely used for numerous national and international projects and has served scientists from over 100 universities and institutions in 20 countries over the years. Mace Head also contributes, through ongoing climatic monitoring, to meeting Ireland's environmental commitments under international treaties. Data such as wind speed, wind direction, pressure, temperature, relative humidity, solar radiation, rainfall as well as aerosol particulate parameters are continuously recorded and webcast in real time. Professor Gerard Jennings of NUI Galway's Environmental Change Institute, believes the station is very special, "Mace Head is unique in European atmospheric research. Air masses arrive via the 'clean sector' spanning 110 degrees are ideal for carrying out background aerosol and trace gas measurements. The station has been the perfect setting for a series of scientific projects over the years, such as measuring chlorofluorocarbons (CFCs) when their impact on the earth's ozone came to the fore in the 1980s. Now, Mace Head is involved in tackling the much greater challenge of global environmental change." At the symposium on 19 June, which takes place in the Cairnes Theatre at NUI Galway from 9am-6pm, principal leaders of scientific projects at Mace Head will outline the achievements of the work there and the importance of these results for policy makers in the area of global climate change, air quality and other environmental conditions in Ireland. The jubilee celebrations will continue on Friday, 20 June with an Open Day at the station. Operated by staff from the Department of Physics at NUI Galway, Mace Head is the main location of experimental research carried out by the University's Centre for Climate & Air Pollution Studies – a centre within NUI Galway's Environmental Change Institute. Led by one of Ireland's foremost environmental physics scientists, Dr. Colin O'Dowd, the group concentrates on the physical and chemical properties of aerosols, clouds, and gaseous species in the marine environment and their ultimate role in global climate change. According to Dr. O'Dowd, "Mace Head complements hugely to the strategic geographic importance of Ireland and our coupled atmosphere-marine environment in studying the dynamics of the impacts of climate change. It is a world class infrastructure research facility which is available to support Irish research groups in winning leading roles in high profile international research projects". For further information on the Mace Head visit on June 20th: www.macehead.org -ends-

Tuesday, 17 June 2008

The Health Promotion Research Centre, National University of Ireland, Galway announce the publication of a new World Health Organisation report "Health Inequalities in Young People's Health". This is the latest international report of the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) survey: www.euro.who.int This report presents findings on key health and well-being measures in young people in 41 countries across Europe and North America. As well as cross-national patterns, it highlights transitions in health at certain ages and examines differences between boys and girls and between children from more and less affluent families. Information is presented from more than 200,000 students aged 11, 13 and 15 years. Health is considered in its broadest sense, as physical, social and emotional well-being. Findings on the social context of health such as peer and family relationships, the school environment and socio-economic determinants of health are also included in the report. Dr. Saoirse Nic Gabhainn, from NUI Galway's Health Promotion Research Centre, was Principal Investigator for Ireland and co-author of the report. According to Dr. Nic Gabhainn, "This is the first time that inequalities in youth health have been systematically documented by age, gender, affluence and geography across so many countries – it is a landmark in our understanding of the health of young people. The age groups involved represent the onset of adolescence, a time when young people face the challenges of physical and emotional changes, and the years when important life and career decisions are beginning to be made". In comparison to the other 40 countries across Europe and North America, Irish children rank highly on many positive health indicators, including physical activity (top 10) and breakfast eating (top 10) and report relatively low levels of health complaints (bottom 10) and medically attended injuries (bottom 10). We are also in the top five for number of close friends and for perceived school performance in all age groups. Children in primary school (11 year olds) are near the bottom of the league, with relatively low levels for some negative behaviours such as fighting (37th) and being bullied (33rd) and are also in the top ten countries for reported high life satisfaction. Dr. Saoirse Nic Gabhainn says "This is good news for Ireland, we have held on to our position near the top of the physical activity league, and have improved on sweets and soft drink consumption, as well as tooth brushing, where we had performed poorly in previous cross-national HBSC surveys". Irish rates of smoking and drinking have decreased since previous HBSC studies in 1998 and 2002. Irish 15 year olds are average for smoking tobacco at least weekly (19%, rank 16th), and having been drunk at least twice (33%, rank 20th), and just above average for cannabis use in the last 30 days (9%, rank 12th). Across Europe, including Ireland, consistent inequalities between children based on gender and family affluence are evident and will require further attention. Gender: There are important gender differences, particularly in the older age groups. At age 15, boys are more likely than girls to eat breakfast (70% vs. 57%), undertake physical activity (27% vs. 13%), to have used cannabis recently (11% vs. 7%) and to have been fighting (19% vs. 7%). Boys are also more likely to spend time with friends in the evening (43% vs.33%), to have been injured (50% vs. 34%) and to get on well with their fathers (66% vs. 50%). Age: At age 15, girls are more likely than boys to report that they're doing well in school (71% vs. 61%), to feel supported by their classmates (65% vs. 53%), but to feel pressured by their schoolwork (60% vs. 47%). Girls report more health complaints (40% vs. 25%) and are more likely to think they are too fat (45% vs. 22%). In terms of health behaviours, girls are more likely than boys to eat fruit every day (39% vs. 29%), to brush their teeth at least daily (76% vs. 52%) and to diet (19% vs. 8%). Family Affluence: children from more affluent families have more positive eating patterns – they are more likely to eat breakfast, to eat fruit and less likely to consume soft drinks. More affluent children also report better relationships with their fathers and their friends and get on better in school. Those from less affluent families are more likely to smoke cigarettes, spend more time out at night with friends and watch more than the recommended 2 hours of television per day. Minister for Health Promotion and Food Safety, Ms Mary Wallace T.D. said "I welcome the publication of the International Report on the Health Behaviours of School-Aged Children (HBSC) Survey. The International Report contains a wealth of data on the health behaviours of children across 41 countries. The health and well-being of Irish children compares very favourably internationally. The study shows that all countries face challenges in relation to the health behaviours of their young population in such areas as diet, smoking, drinking alcohol and physical activity. The data published today will continue to inform policy and service development in the coming years." These findings illustrate that there is much work to be done in creating a level playing field for young people in Ireland and across Europe. The information in this report will prove vital to those developing policy, strategy and practice in the area of youth health. The HBSC team in NUI Galway will continue to work on analysing and understanding these patterns. - ends -

Monday, 16 June 2008

A leading Irish health promotion expert has today called for a significant investment in the training and education of health promotion practitioners, and other health workers. Professor Margaret Barry, Director of the Health Promotion Research Centre at NUI Galway, was speaking at the opening of the first Consensus Meeting of international leaders from health promotion and population health, which takes place this week at NUI Galway. Professor Barry said, "Health promotion is a complex and challenging field. We need to make sure our professionals have the required competencies and skills to address complex health issues within rapidly changing social and political contexts. Government investment, international co-operation and consensus will be required to improve population health worldwide." The meeting's focus is the development of professional standards and accreditation for health promotion professionals globally. Participants include representatives from the International Union for Health Promotion and Education (IUHPE); the Society for Public Health Education, (SOPHE), USA; the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), USA; American Association for Health Education; Council on Education for Public Health, USA; National Commission for Health Education Credentialing, USA; and the Royal Society for the Promotion of Health, UK. The outcome of the Consensus Meeting will be discussed at the 12th annual Health Promotion Conference which takes place later this week at NUI Galway, from 19-20 June 2008. The event, entitled "Capacity Building for the Future: Health Promotion Competencies and Professional Standards", will be opened by Minister Mary Wallace T.D., Minister for Health Promotion and Food Safety. Speaking about the upcoming conference, Professor Barry said, "Capacity building to support the development and implementation of policy and best practice is key to the future growth and development of health promotion globally and nationally. Workforce development is critical to building capacity for the effective improvement of population health." Speakers at the conference include Professor David McQueen (CDC & IUHPE President), who will highlight the sense of urgency in the need for global capacity building for health promotion and Professor Maurice Mittelmark (University of Bergen & IUHPE Vice President for Communications), who will consider what we have and what we lack in infrastructural supports for the development of health promotion. Professor Margaret Barry, NUI Galway, is also presenting at the conference. The event will provide a unique opportunity for delegates to discuss and debate how the ideas from the consensus report can be used to strengthen health promotion practice and training in Ireland. Participants will include practitioners, managers, policy makers, academics and researchers from the fields of health promotion and population health. -ends-

Monday, 16 June 2008

The International Criminal Court Summer School takes place at the Irish Centre for Human Rights, NUI Galway, from 21-26 June. Now in its ninth year, the summer school has established itself as one of the premier intensive courses offered internationally on the important subject of the International Criminal Court (ICC). The ICC is aimed at combating impunity for atrocities and it is at the forefront of a broader movement of achieving accountability. During the five days of lectures, delivered by leading specialists in the field, students are provided with a detailed knowledge of the establishment of the Court, its applicable law, its structures and its operations. Lectures will also address related issues in international criminal law, including universal jurisdiction and immunities. A host of key international experts in criminal law, including Judge Nsereko of the ICC, will address the International Criminal Court Summer School. Other prominent speakers include Professor David Scheffer who served as the first United States Ambassador-at-Large for War Crimes Issues, and Judge Richard Goldstone who served as the chief prosecutor of the United Nations International Tribunal for former Yugoslavia and Rwanda from 1994-1996. Commenting on the summer school, Dr. Ray Murphy, of the Irish Centre for Human Rights, said, "The ICC is arguably one of the most important international institutions after the creation of the United Nations. This year the Summer School welcomes a number of the most well-respected experts in this field and we look forward to discussing some of the continuing challenges facing the ICC in countries including Uganda, Democratic Republic of the Congo, Sudan, and Central African Republic". Professor William Schabas, Director of the Irish Centre for Human Rights, will also address the school. The Summer School culminates in a simulated trial before the ICC. -ends-

Friday, 13 June 2008

NUI Galway's Adult and Continuing Education Office has issued a final reminder to members of the public interested in undertaking part-time degree programmes in the autumn. Application deadlines for some degree programmes are at the end of June. Conscious of the many demands placed on adult learners from a work and family perspective, all new courses are developed on a modular basis. This provides students with manageable, bite-sized chunks of learning, enabling them to combine their work and family commitments with the demands of a programme of study. Most courses are taught using blended learning which combines classroom and online study. Some newer courses are also flexible in terms of payment, such as the modular BSc in Science and Technology Studies, delivered via blended learning by the Atlantic University Alliance (AUA) member universities, NUI Galway and University of Limerick. Payment for the course is per module on a semester by semester basis, making it an affordable option to anyone considering further education. Niamh Nolan, Programme Co-ordinator of the modular BSc in Science and Technology Studies at NUI Galway, says the course could prove very beneficial to people already employed but who had hit a glass ceiling in terms of their career progression. "With the economic forecast growing gloomier, employment security is important and upskilling is paramount. The flexibility offered by these new programmes allows professionals to combine work with part-time education". NUI Galway also offers a Bachelor of Arts programme including subjects such as English, History, French and Information Technology. The programme is available over four years with students attending class up to three evenings per week. Students who have previously undertaken a certificate or diploma programme at NUI Galway or another third-level institution may also be eligible for exemptions on the programme. Students are encouraged to contact the programme co-ordinator for further details. Other new part-time degree courses this year include a BA in Social Care, which builds on the existing Diploma in Social Care. The University's BA in Community and Family Studies continues to prove popular as does the BSc in Rural Development. Students should note that later closing dates apply to these programmes. Nuala McGuinn, of NUI Galway's Adult and Continuing Education Office, comments, "September may seem like a long time away, but the application deadlines are upon us. We try to be as accommodating as possible with our applicants, but there is such a wide variety of courses and varying deadlines, so we want to encourage people to make up their minds as soon as they can". The full list of part-time degree programmes, some of which are also offered at diploma level, include: Blended learning programmes: Bachelor of Science in Science and Technology Studies Bachelor of Arts Social Care Bachelor of Arts in Community and Family Studies Bachelor of Science in Rural Development Bachelor of Arts in Training and Education Classroom-based programmes Bachelor of Arts (classroom-based) For those not necessarily interested in pursuing a course to degree level, there is a wide range of courses available at certificate and diploma level at NUI Galway. These include English Literature, History, French, German, Italian, Social Gerontology, Gemmology, Women's Studies, Irish Music Studies, Gaeilge and Geology and many others. For more information on all programmes visit http://www.nuigalway.ie/adulteducation/ or email adulteducation@nuigalway.ie -ends-

Friday, 13 June 2008

An expert on EU Law has said that the Irish may well have condemned the Lisbon Treaty to the dustbin of history and that the Government must carefully consider the various options now open to it. Dr. Laurent Pech, a Lecturer in European Union Law at NUI Galway, was speaking as the referendum count for Galway West was being tallied. According to Dr. Pech, author of The European Union and its Constitution - From Rome to Lisbon, "18 Member States have ratified the Treaty. However, from a legal perspective, the rules governing the entry into force of the Lisbon Treaty are clear-cut: unanimous ratification is required. No matter how practically absurd in a Union of 27 Member States, such unanimity has regularly led to ratification crises in some Member States. As the main points raised by the No side had nothing do to with the Treaty or misrepresented its actual contents, it may well be impossible to renegotiate the Treaty. Indeed, not only did the Lisbon Treaty accommodate Irish concerns and special interests, the No groups actually offered contradictory arguments. Accordingly, it will be almost impossible to take all these arguments into account." Dr. Pech suggests that there are various options for both the Irish Government and the European Union. "The EU can certainly continue to work on the basis of the Nice Treaty and seek to implement the most consensual provisions of the Lisbon Treaty on an ad hoc basis. Furthermore, if some Member States are willing to deepen European integration in certain areas, they may rely upon the provisions governing "enhanced cooperation" (Art. 43 of the Treaty on European Union). Another option is to let the ratification process follows its path. This is the worst scenario for Ireland as it may lead to its political marginalisation." He continued, "More realistically, the Irish government could seek to negotiate special arrangements and/or a new protocol which clearly states that Lisbon does not pose any threat to its neutrality, taxation regime, etc. This protocol would only restate the obvious but it might make it easier to convince Irish people to revote on the Treaty. In my view, it is also imperative that we, in Europe, agree that two new indispensable conditions should govern the ratification of any new European Treaty: Member States must accept its ratification on a super-majority basis rather than unanimity; and The new text must clearly articulate what would happen to the Member State(s) which will be unable to ratify it." -ends-

Friday, 13 June 2008

Over one hundred Electronic Engineering researchers from academia and industry will convene in Galway next week for the 16th IET Irish Signals and Systems Conference (ISSC 2008). The conference, which takes place from 18-19 June, will focus on the latest developments in the fields of Digital Signal Processing, Control, and Communications. The field of Signals and Systems research develops methods of understanding and manipulating complicated patterns of signals, sensed from the environment. It also develops methods for designing practical embedded electronic and computing systems to perform tasks such as Biomedical, Audio and Image Signal Processing, Cryptography, Wireless Communications and Control Engineering. The annual ISSC conference makes an important contribution to the advancement of related ideas and research, bringing together Irish and international researchers from industry and universities. Presenters at the ISSC 2008 conference will highlight methods developed to use integrated circuit technology advances, along with efficient signal processing, to more effectively perform engineering tasks. Dr. Fearghal Morgan of NUI Galway's Electronic Engineering Department and Conference Chair, "Ireland has a very successful, 25 year track record in the microelectronics industry and has a well established research infrastructure. Most of the world's top microelectronics design companies, including Intel, Cypress Semiconductor, Analog Devices and Xilinx, are located in Ireland. World-wide semiconductor revenue in 2007 was $257bn. This is predicted to rise to $321bn by 2010. Ireland has an expanding number of related start-up companies with global ambitions. Importantly, post-graduate research funding for Electronic Engineering and ISSC-related topics has never been better". ISSC 2008 will be hosted by the Department of Electronic Engineering and co-sponsored by the National Centre for Biomedical Engineering Science (NCBES). Conference proceedings are published by co-sponsor The Institute of Engineering and Technology (The IET). ISSC 2008 is also supported by MIDAS Ireland, Intel, Cypress Semiconductor, Analog Devices, Xilinx, Starlight Solutions and the IEEE Computational Intelligence Society. Dr. Morgan concludes, "We look forward to a successful ISSC 2008 conference, which will be a very important gathering in Galway for the network of Electronic design and research professionals. Hosting ISSC 2008 in Galway also gives us an opportunity to showcase the new NUI Galway Engineering building, which is due for completion in 2010. Planning permission has recently been obtained for this exciting €60m building project which will accommodate all of the NUI Galway Engineering departments." For further information on the ISSC 2008 conference, visit the website at www.issc.ie -ends-

Thursday, 12 June 2008

The Irish Centre for Human Rights at NUI Galway will host its 8th annual 'Minority Rights, Indigenous People and Human Rights Law Summer School' from 15-20 June, 2008. Almost 50 attendees will travel to Galway for the summer school from 15 countries to receive an overview of the legal, political and philosophical issues pertaining to international human rights law. Relationships between those issues, minority rights, and the rights of indigenous peoples, will then be explored and debated during the course of the five days. Attendees of the school will be addressed by a host of notable speakers led by Professor Joshua Castellino, Professor of Law and Head of the Law Department at London's Middlesex University, and Adjunct Professor of Law at the Irish Centre for Human Rights. Professor Patrick Thornberry, a member of the United Nations Committee for the Elimination of Racial Discrimination, will also teach at the school. Commenting on the upcoming event, Dr. Ray Murphy, of the Irish Centre for Human Rights said, "This summer school has grown in reputation over the years to become an important annual event for those interested in global affairs and human rights. This year we look forward to learning from each others experiences, whether it's that of Travellers in Ireland, aboriginal Canadians, or indigenous peoples in Chile." Other prominent lecturers include Martin Collins, who is a member of the Irish Human Rights Committee and a founding member and current Assistant Director of Pavee Point Travellers Centre. Two speakers will travel from South America specifically to join the faculty of the summer school, Dr. César Rodríguez Garavito from Colombia, and Dr. Nicolas Espejo from Chile, both of whose participation is being funded by the Latin American European American Human Rights Network (LAEHR). The Irish Centre of Human Rights at NUI Galway supports the study and promotion of human rights and humanitarian law at undergraduate, postgraduate and postdoctoral level. Since its establishment in January 2000, the Centre has developed a global reputation for excellence in the field of human rights teaching, research and advocacy. -ends-

Thursday, 12 June 2008

The Alumni Association Board is pleased to announce New England as the winner of the inaugural 2008 Alumni Club Award. The Award provides recognition and financial support to alumni groups who are considered to have best represented NUI Galway in alumni club activity. The presentation to New England was made in Boston by Vice-President for Strategic Initiatives and External Affairs, Professor Gerard Hurley, and announced during the recent Alumni Reunion 2008 in Galway. Three alumni clubs were short listed for the 2008 Alumni Club Award: Arts-Media (Dublin), Beijing and New England. The Award aims to encourage new ideas from NUI Galway alumni to create positive change for the University and its constituents. It also seeks to encourage existing NUI Galway alumni groups to increase the scale of their activities and supports the University's strategic priorities through increased alumni participation Alumni Clubs reflect regional, faculty and special interest groups within the graduate population and affords individuals the opportunity to stay connected with fellow graduates and the University. Clubs are the heart of the Association, bringing together communities of graduates throughout Ireland and the world. Active Regional Clubs are currently located in the USA (New England and the Tri-State area), Ireland, Japan, Korea, London and in China. Affinity Clubs in Ireland include: (Arts & Media – Dublin Club, and the Law Club - Dublin).

Wednesday, 11 June 2008

John Gormley, T.D., Minister for the Environment, Heritage and Local Government, has announced the appointment of Conor Newman as Chairman of the Heritage Council. Conor is a lecturer with NUI Galway's Archaeology Department and will continue to teach there while undertaking the new chairing role. The Heritage Council is an advisory body to the Minister for the Environment, Heritage and Local Government. Minister Gormley congratulated Conor Newman, commenting that he has a "very considerable wealth of heritage experience and expertise which will greatly benefit the State in the role of Chairman of the Heritage Council". Newman's research interests include the archaeology of the 4th-6th century transition from Pagan to Christian Ireland and later prehistoric 'royal' centres, in particular the archaeology and landscape of Tara. He was director of the Discovery Programme Tara Survey and his work has been extensively published. According to Professor John Waddell, Head of NUI Galway's Department of Archaeology, "Conor Newman is a strong advocate of best practice and a dedicated professional archaeologist. His appointment to this important position is an acknowledgement of his undoubted expertise in heritage matters and is also recognition of the principled stand he and others took in opposing the present route of the M3 motorway and its incalculable damage to the landscape of Tara." Along with NUI Galway's Dr Mark Stansbury, Conor Newman is co-Director of a research project 'Columbanus: Life and Legacy'. Funded under the Programme for Research in Third Level Institutions (PRTLI-4), this project is investigating the textual and visual evidence of the life and work of the medieval Irish missionary Columbanus, whose striking impact on European culture is still insufficiently documented and understood. The project will result, among other things, in the creation of new digital editions and archaeological surveys. Newman has pursued postgraduate research in Britain, France and Italy and was visiting professor of Celtic Archaeology at the University of Toronto. He is currently the editor of the Journal of Irish Archaeology. Conor Newman teaches late prehistoric and early medieval archaeology at NUI Galway. At the University, archaeology is offered as an option to undergraduate Bachelor of Arts students, covering theoretical aspects and including field trips and practical learning. Four postgraduate study programmes are available, as well as part-time diplomas for adult learners, taught in Galway and Roscommon. -ends-

Tuesday, 10 June 2008

NUI Galway's Department of Surgery will hold an inaugural International Breast Cancer Conference on 19–21 June. The main theme of the conference is multidisciplinary breast cancer care, which will be of interest to all professionals involved in breast cancer management including Surgeons, Medical Oncologists, Radiation Oncologists, Radiologists, Pathologists and Breast Care Nurses. Several of the key speakers are well-known internationally and include Professor Joe Ragaz, from McGill University in Canada, and Professor Carsten Rose, from Lund University Hospital in Sweden. From the UK, speakers include Professor Carlos Caldas, University of Cambridge; Mike Dixon, Western General Hospital, Edinburgh; and Professor Ian Ellis, NHS Trust City Hospital, Nottingham. Professor Roger Blamey, Emeritus Professor (Surgery) and Consultant Surgeon, Nottingham University Hospitals NHS Trust, will deliver a keynote lecture entitled 'Lifetime Experience of Breast Cancer Management: Changing Times'. According to Professor Michael Kerin, Professor of Surgery, NUI Galway and Conference Convener, "Breast cancer therapy is entering into a new era of individualised, patient-centered care. Each cancer has particular characteristics requiring individual approaches to therapy whether it is local surgery, radiotherapy, or newer biological targeted treatment. Some particular cancers pose major difficulties for diagnosis and some occur in patients who have a genetic predisposition or family history." Professor Kerin continued, "All of these issues will be discussed at the conference and we will also have an overview of changes in therapy from Roger Blamey and Joe Ragaz, two well established international experts. The University is proud to be associated with this meeting and is delighted that this prestigious international conference of this magnitude is bringing so much expertise to the city." National delegates and speakers features a 'Who's Who' of Irish Breast Cancer Management including Professor John Crown, St. Vincent's University Hospital; Dr. Ann O'Doherty, BreastCheck; Dr Fidelma Flanagan, Mater Hospital; Professor Tom Gorey, Mater Hospital; Dr. John Kennedy, St James's Hospital; and Professor Paul Redmond, Cork University Hospital. Local Galway contributors, apart from Professor Kerin, include Dr. Irene Sweeney, Dr. Maccon Keane, Mr Ray McLaughlin, Dr. Maeve Pomeroy, Mr Karl Sweeney and Professor Grace Callagy. The conference is being held in conjunction with the Nottingham series of meetings which take place on alternate years. For 20 years, the Nottingham meeting has been the best attended and most influential breast cancer meeting on these islands and the Galway meeting aims to ensure that these meetings are now annual events. The three-day conference takes place in the Arts Millennium Building on the NUI Galway campus. For further information on the International Breast Cancer Conference, please contact Grace Clarke at 091-524390 or grace.clarke@nuigalway.ie -ends-

Tuesday, 10 June 2008

Former President of NUI Galway, Professor Pat Fottrell, has been honoured by the National University of Ireland during a ceremony to confer honorary doctorates at University College Cork. Professor Fottrell was President of NUI Galway from 1996 to 2000, leading the University through a period of major change. Prior to becoming President he was Registrar and Deputy President of NUI Galway, having served as a Senior Lecturer, Associate Professor and Established Professor of Biochemistry with the University. Under his research leadership, NUI Galway developed a widely recognised expertise in rapid diagnostic technology, which in turn led to the creation of one of the first campus companies, Noctech, which later became Cambridge Diagnostics. Speaking at the Honorary Conferring Ceremony, Dr. James Browne, President of NUI Galway, commented, "Pat Fottrell has a tremendous record of achievement and innovation across a range of activities including teaching and research, the commercialization of research, university management and leadership and the development and implementation of public policy. Under his innovative and energetic direction, NUI Galway developed its first strategic plan, defined and agreed its research priorities, created major research institutes including the National Centre for Biomedical Engineering Science and the Irish Centre for Human Rights, and increased student intake by over 30%." Dr. Browne added, "It is entirely appropriate that the National University of Ireland, in this its centenary year, should honour Pat Fottrell. Nobody better embodies the spirit and the achievement of the National University of Ireland." Following his retirement from the Presidency of NUI Galway, Pat Fotrell was invited to Chair the Board of Science Foundation Ireland (SFI). Under his leadership SFI has allocated almost €1 billion in research funding and has created a series of innovative programmes to support the highest quality research in universities. Professor Fottrell also serves on the Board of Teagasc and chairs its Research Committee. He is a member of the Board of Curators and Guardians of the National Gallery of Ireland and of the Galway Hospice Foundation. -ends-

Friday, 6 June 2008

Over 400 delegates from 32 countries will visit NUI Galway from 9-11 June for the '16th European Conference on Information Systems'. The conference is being hosted by the University's Centre for Innovation and Structural Change (CISC) and will address emerging technology trends in business and society. A key conference topic will be 'virtual worlds' and the extent to which such computer-based simulated environments present real opportunities for businesses and educational institutions. IBM and IRCSET (The Irish Research Council for Science and Engineering Technology), in conjunction with researchers at CISC in NUI Galway have recently embarked on a new project to leverage virtual world technology. The project's aim is to link academic researchers and industrialists for value creation through innovation and collaboration. One of the researchers on this project will be Johan Gorecki, who was a member of the start-up team at Skype, and is now pursuing a PhD within CISC at NUI Galway. Speaking about the upcoming event, conference chair Dr. Willie Golden, Director of NUI Galway's CISC, commented, "Virtual technology is a truly exciting research area as it becomes increasingly sophisticated, moving from online games such as Second Life to use in an organisational setting. Companies such as Reebok, Wells Fargo, and Toyota have begun to explore virtual worlds as a potential space for open innovation. Bringing a prestigious international conference of this magnitude to NUI Galway will help facilitate the exchange of leading edge research and ideas". According to Brian O'Donovan, Program Director of the IBM Dublin Centre for Advanced Studies, and a participant at the conference, over 20,000 IBM staff are already active in virtual worlds such as Second Life and OpenWorlds. These worlds are used as collaborative environments for learning, training, corporate announcements, conferences, alumni meetings, commerce – 'vBusiness', recruitment, simulation, visualisation, and modelling. The keynote address at the conference will be by Richard Schroth, a 2008 Fulbright Senior Scholar, Information Sciences and one of the top 25 consultants globally as named by Consulting Magazine. For further information about the conference visit http://www.ecis2008.ie/ -ends-

Wednesday, 4 June 2008

The Environmental Change Institute (ECI) at NUI Galway is opening its doors to the public on Wednesday, 11 June, from 2-5.30 pm, for its second annual 'ECI Research Day'. A series of short talks will address subjects such as heavy metal pollution, storm surge extremes in Irish coastal waters, and bioelectrochemical fuel cells. Throughout the afternoon, over 40 ECI researchers will display specially prepared posters on their research in areas such as Climate Change, Energy, Biodiversity, Environment and Health, Environmental Technologies, Environmental Informatics, and the Social and Economic Impacts of Environmental Change. Because of its location on the North Western periphery of Europe, adjacent to the North Atlantic Ocean, ECI is uniquely positioned to address this very challenging field of science. The rich variety of habitats and ecosystems, recognised as being of value in a European and global context, lends itself to the study of biodiversity and of ecological interactions in a variety of pristine terrestrial and aquatic environments. At the same time, demographic, socio-economic and human impacts in recent years are affecting the rate of environmental change in ways that urgently need to be researched. Professor Gerard Jennings, Director of the ECI at NUI Galway, says, "Galway is home to a Research Centre of national importance in the field of Environmental Change, and at the ECI we are always looking to involve the local community in the work that we do here. We see the ECI Research Day as another opportunity to bridge the gap that sometimes can exist between research and society. In the area of environmental change it is essential that we all continue to learn from each other, and we welcome the chance to get feedback, and to exchange ideas, with interested members of the public." While much of the work of ECI takes place on campus, there is also a wide range of research projects happening around the country. External facilities include the Carron Field Research Station in the Burren, County Clare and the Mace Head Atmospheric Research Station, near Carna, County Galway. For more information on the ECI please visit www.nuigalway.ie/eci, and if you wish to attend the ECI Research Day please contact Dr. Sarah Knight, Outreach Officer at ECI, at sarah.knight@nuigalway.ie or on 091 495061. -ends-

Tuesday, 3 June 2008

NUI Galway has announced the graduands to be conferred with Honorary Degrees on Friday, 27 June, 2008. Ms Fionnula Flanagan is an Emmy Award-winning and Tony Award-nominated Irish actress. She trained in the Abbey Theatre, Dublin and has appeared in numerous films including, The Others with Nicole Kidman, Transamerica and Waking Ned Devine, as well as television series and stage productions. She also recently guest starred in the episode "Flashes Before Your Eyes" of Lost. She came to prominence in Ireland in 1965 as a result of her role as Máire in the Teilifís Éireann production of the Irish Language play, An Triail. Ms Flanagan established herself as one of the foremost interpreters of James Joyce in the 1967 film version of Ulysses. Justice Richard Goldstone served as a Justice of the Constitutional Court of South Africa; as the Chief Prosecutor of the United Nations International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda; and as Chancellor of the University of Witwatersrand, South Africa. He has taught at New York University, Harvard, and Fordham Law Schools. He is presently a visiting professor at Georgetown University Law Center. In 2006 Goldstone taught at the Irish Centre for Human Rights at NUI Galway. Professor Deirdre McCloskey, UIC Distinguished Professor of Economics, History, English and Communication at the University of Illinois, Chicago, is a leading economist, rhetorician, scholar and public intellectual. McCloskey has written 14 books one of the latest being The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce which is the first of a projected five-volume magnum opus. Before The Bourgeois Virtues her best known books were The Rhetoric of Economics (1985) and Crossing: A Memoir, published in 1999, which was a New York Times Notable Book. Mr Eugene Murtagh is the founder and Chairman of Kingspan Group Plc. Since starting in the 1960s as a small family business Kingspan has grown to become one of Ireland s most successful companies. With a turnover in excess of €1.8 billion, the Group has 43 manufacturing plants in 28 countries around the world, employing over 6,500 people. Murtagh was appointed in 2000 by the Irish and British governments as a director of the International Fund for Ireland, which has invested €849 million in projects across the island of Ireland. Mr Donagh O'Donoghue is a prominent member of the Galway business community and a member of NUI Galway Governing Authority. O'Donoghue succeeded his father as Group Managing Director of Thomas McDonagh & Sons Ltd. in 1975 and grew the company significantly over a twenty-five year period. His catalogue of directorships includes Bord na Móna, Broadcasting Commission of Ireland and Galway Airport. He has also served as board member of IBEC, Galway Chamber of Commerce and Druid Theatre Company. Mícheál Ó hUiginn, Uas. is a member of NUI Galway s Governing Authority and director of Ó hUiginn Teoranta, Galway. He has served successive terms on Galway City Council from 1964 until his retirement in 2004. During these forty years of service to the city of Galway, Mícheál Ó hUiginn has been Mayor of Galway for three terms and has made significant contributions to all aspects of civic life and local government, particularly in the area of education. Governor Martin O'Malley is the 61st Governor of Maryland. An American Democratic politician he previously served as Mayor of Baltimore from 1999 to 2007. During his two terms as Mayor, Baltimore became a national model for improvement in public safety, government efficiency, education and economic development. As Governor he is now applying his experience to the State of Maryland and has been described by The Washington Post as a "governor unafraid of government". In 2005 Business Week listed O'Malley as one of "Five Fresh Faces" to lead the Democratic Party. Commenting on the announcement of this year's graduands, Dr. James J. Browne, President of NUI Galway, said, "We are delighted to confer honorary degrees on seven outstanding individuals: Fionnula Flanagan, Justice Richard Goldstone, Professor Deirdre McCloskey, Eugene Murtagh, Donagh O Donoghue, Mícheál Ó hUiginn and Governor Martin O Malley. This University is fortunate to be associated with many outstanding honorary graduates throughout its history and those being honoured this year form a particularly distinguished group. Their contributions in many spheres – business, the arts, public service, education and justice – have been remarkable and NUI Galway is very pleased to be in a position to recognise these exceptional individuals." -ends-

Tuesday, 3 June 2008

Tá eolas fógartha ag OÉ Gaillimh faoi na Céimeanna Oinigh a bhronnfar Dé hAoine, an 27 Meitheamh 2008. Aisteoir Éireannach í Fionnula Flanagan a bhfuil Gradam Emmy bronnta uirthi agus ainmniúchán do Ghradam Tony faighte aici. Is in Amharclann na Mainistreach a d'fhoghlaim sí a ceird agus i measc na scannán ar ghlac sí páirt iontu tá The Others le Nicole Kidman, ,Transamerica agus Waking Ned Devine, mar aon le sraith teilifíse agus léiriúcháin ar stáitse. Chomh maith leis sin, ghlac sí páirt in eagrán den tsraith teilifíse Lost – eagrán dár teideal "Flashes Before Your Eyes". Thuill sí clú agus cáil in Éirinn den chéad uair sa bhliain 1965 tráth ar thug sí léargas iontach ar a cumas aisteoireachta i bpáirt Mháire i léiriú Theilfís Éireann den dráma Gaeilge – An Triail. Léirigh Fionnula Flanagan a cumas mar aisteoir a raibh sárthuiscint aici ar scríbhinní James Joyce sa scannán a rinneadh de Ulysses sa bhliain 1967. D'oibrigh an Breitheamh Richard Goldstone mar Bhreitheamh ar Chúirt Bhunreachtáil na hAfraice Theas; mar Phríomh-Ionchúisitheoir ar Bhinsí Coiriúla Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe don iar-Iúgslaiv agus Ruanda; agus mar Sheansailéir ar Ollscoil Witwatersrand, An Afraic Theas. Chaith sé tamall ag teagasc i Scoileanna Dlí Ollscoil Nua-Eabhrac, Ollscoil Harvard agus Fordham. I láthair na huaire, tá sé ag feidhmiú mar ollamh ar cuairt in Ionad Dlí Ollscoil Georgetown. In 2006, chaith Goldstone seal ag teagasc san Ionad Éireannach um Chearta an Duine in OÉ Gaillimh. Is Ollamh Oirirc le hEacnamaíocht, Stair, Béarla agus Cumarsáid in Ollscoil Illinois, Chicago í An tOllamh Deirdre McCloskey. Tá sí ar cheann de na heacnamaithe, reitricithe, scoláirí agus intleachtóirí poiblí is mó cáil sna Stáit Aontaithe. Tá 14 leabhar scríofa ag McCloskey, ina measc The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce – an chéad leabhar as magnum opus cúig imleabhar. Sular foilsíodh The Bourgeois Virtues ba iad na leabhair ba mhó cáil a scríobh sí The Rhetoric of Economics (1985) agus Crossing: A Memoir, a foilsíodh i 1999, leabhar ar tagraíodh dó sa New York Times mar Notable Book. Is é ,an tUasal Eugene Murtagh bunaitheoir agus Cathaoirleach Kingspan Group Plc. Ó cuireadh tús le Kingspan an chéad lá riamh sna 60idí mar ghnó beag teaghlaigh tá fás agus forbairt dhochreidte tagtha ar an ngnó agus anois tá sé ar cheann de na cuideachtaí is bisiúla in Éirinn. Tá láimhdeachas de bhreis is €1.8 billiún ag an nGrúpa anois, lena n-áirítear 43 monarcha dhéantúsaíochta i 28 tír ar fud an domhain. Tá breis is 6,500 duine fostaithe ag an nGrúpa ar fud na cruinne. Cheap Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Breataine Murtagh mar stiúrthóir ar an gCiste Idirnáisiúnta d'Éirinn in 2000. Tá os cionn €849 milliún infheistithe ag an gCiste seo i dtionscadail ar fud na hÉireann. Duine aitheanta i measc phobal gnó na Gaillimhe é an tUasal Donagh O'Donoghue mar aon le comhalta d'Údarás Bainistíochta OÉ Gaillimh. Tháinig O'Donoghue i gcomharba ar a athair mar Stiúrthóir Bainistíochta Grúpa Thomas McDonagh & Sons Ltd. sa bhliain 1975 agus chinntigh sé gur tháinig fás agus forbairt ar an gcuideachta thar thréimhse 20 bliain. I measc na gcuideachtaí a raibh ról stiúrthóireachta aige iontu tá Bord na Móna, Coimisiún Craolacháin na hÉireann agus Aerphort na Gaillimhe. Chomh maith leis sin, bhí sé ina chomhalta boird de IBEC, Cumann Tráchtála agus Tionscail na Gaillimhe agus Amharclann Druid. Comhalta d'Údarás Bainistíochta OÉ Gaillimh agus stiúrthóir ar Ó hUiginn Teoranta, Gaillimh é an tUasal Mícheál Ó hUiginn. Bhí sé ina chomhalta de Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ó 1964 go dtí go ndeachaigh sé ar scor in 2004. Chaith sé daichead bliain ag obair ar son chathair na Gaillimhe, toghadh é mar Mhéara na Gaillimhe trí théarma éagsúla agus rinne sé an-obair ar mhaithe le cur le gach gné de shaol na cathrach agus an rialtais áitiúil, go háirithe sa réimse oideachais. Is é an Gobharnóir Martin O'Malley 61ú Gobharnóir Maryland. Le linn dó a bheith ag feidhmiú mar pholaiteoir Daonlathach i Meiriceá bhí sé ina Mhéara ar Baltimore ó 1999 go dtí 2007. Le linn an dá théarma a chaith sé mar Mhéara, ainmníodh Baltimore mar shamhail náisiúnta d'fheabhas i sábháilteacht phoiblí, éifeachtacht rialtais, oideachas agus forbairt gheilleagrach. Tá sé ag feidhmiú mar Ghobharnóir anois agus ag baint leasa as an taithí atá aige chun dul chun cinn a dhéanamh i Stát Maryland. Scríobhadh in The Washington Post gur "governor unafraid of government" é Martin O'Malley. Sa Business Week in 2005, liostaíodh O'Malley mar dhuine den "Five Fresh Faces" a chinnteodh dul chun cinn an Pháirtí Dhaonlathaigh. Le linn don Dr James J. Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh, a bheith ag trácht ar ócáid na bliana seo dúirt sé go bhfuil "an-áthas ar OÉ Gaillimh céimeanna oinigh a bhronnadh ar sheachtar den scoth: Fionnula Flanagan, An Breitheamh Richard Goldstone, An tOllamh Deirdre McCloskey, Eugene Murtagh, Donagh O'Donoghue, Mícheál Ó hUiginn agus an Gobharnóir Martin O'Malley. Tá an t-ádh ar an Ollscoil seo go bhfuil an oiread sin céimeanna oinigh bronnta ar chéimithe den scoth le blianta fada anuas, agus is cinnte gur grúpa ar leith iad an seachtar atá roghnaithe i mbliana. Tá an t-uafás oibre déanta acu san iliomad réimse – gnó, na healaíona, seirbhís phoiblí, oideachas agus ceartas – agus cúis áthais dúinn anseo in OÉ Gaillimh aitheantas a thabhairt don sárobair atá déanta ag na daoine seo." - críoch -


Featured Stories