Friday, 29 April 2005

- New developments to enhance bilingual campus - NUI Galway today (Friday 29th April 2005,) announced that a new €35 million Irish language institute Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge is to be developed on campus at the University and at a number of Gaeltacht centres. The national institute was launched by the Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, Éamon Ó Cúiv. The institute will pioneer the provision of third level education through the medium of Irish and will provide a range of courses through Irish including many of the disciplines provided in the Arts and Science Faculties. The launch of Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge is central to NUI Galway's strategy of creating an exemplary bilingual campus at the University and is in line with the priorities outlined in the University's Strategic Plan (2003-2008). The creation of the institute reconfirms NUI Galway's commitment to the promotion of the Irish language. Funding to support this initiative will be raised through a range of sources. The national institute, the first of its kind in Ireland, will provide university programmes, engage in research, provide consultancy and be a centre of excellence for Irish language research and planning, in co-operation with other institutions. In addition to its centre on campus at NUI Galway, the University will further develop its three outreach Gaeltacht centres, two in the Galway Gaeltacht (Carna and An Cheathrú Rua) and one in Donegal (Gaoth Dobhair). Commenting on the initiative, the Minister for Community, Rural and Gaeltacht affairs, Éamon Ó Cúiv TD. said, "NUI Galway is to be congratulated for its strategic and innovative approach to the provision of third-level education through the medium of Irish. The creation of the Institute is vital for the continued promotion of the Irish language in Ireland. Equally, NUI Galway has played a key role in bringing Irish to the regions, through its outreach centres in Gaeltacht areas, it is bringing the University to the people and empowering those communities in a sustainable and meaningful way." Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, President of NUI Galway added: "This University has a long and proud tradition of supporting Gaeltacht and Irish language communities and the Acadamh will strengthen and invigorate our commitment to provide sustainable development of the Irish language. The creation of an exemplary bilingual campus ensures our ongoing commitment to the Irish language over the longer term. Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge will contribute to the social, economic, cultural and linguistic life of the communities in which it is based at a local level while broadening and enriching education provision at National and International levels. As it expands, the range of courses developed into areas such as information technology, communications, education and translation studies, will be extended." At present, an tAcadamh provides Masters and Higher Diploma programmes in Translation Studies and Applied Communications, as well as part-time and full-time courses in information technology, radio and television skills. An tAcadamh provides a Diploma in Irish in 22 centres throughout the country, attended by more than 850 students this year. Peadar Mac an Iomaire, Príomhfheidhmeannach (CEO) of an tAcadamh announced that a range of new programmes would be developed over the coming years and that over 1,500 students are expected to participate in courses at the Institute. He thanked Minister Ó Cuív for the financial backing received by the University from the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs for the promotion of university education through Irish as well as the maintenance of Irish in Gaeltacht areas. He also paid tribute to Údarás na Gaeltachta and FÁS for their assistance in the work of the University's Gaeltacht Centres over the years. -Ends

Friday, 29 April 2005

- Forbairtí nua chun campas dátheangach OÉ, Gaillimh a láidriú - D'fhógair OÉ, Gaillimh inniu (Dé hAoine an 29 Aibreán 2005) go bhfuil institiúid nua teanga ar chostas €35 milliún, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, le forbairt ar champas na hOllscoile agus i roinnt ionad sa Ghaeltacht. Ba é Éamon Ó Cuív TD, an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta a sheol an institiúid náisiúnta. Glacfaidh an institiúid nua ceannródaíocht maidir le soláthar an oideachais tríú leibhéal trí Ghaeilge agus cuirfidh sí raon cúrsaí ar fáil trí Ghaeilge lena n-áirítear go leor de na disciplíní a chuimsítear i nDámha na nDán agus na hEolaíochta. Tá seoladh Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge i gcroílár straitéis OÉ, Gaillimh maidir le campas eiseamláireach dátheangach a chruthú san Ollscoil agus tagann sé leis na tosaíochtaí a leagtar amach i bPlean Straitéiseach na hOllscoile (2003-2008). Dearbhaíonn cruthú na hinstitiúide arís eile díocas OÉ, Gaillimh i dtaobh chothú na Gaeilge. Déanfar maoiniú chun tacú leis an tionscnamh seo a fháil ó fhoinsí éagsúla. Cuirfidh an institiúid náisiúnta, an chéad institiúid dá sórt in Éirinn, cláir ollscoile ar fáil, rachaidh sí i mbun taighde, cuirfidh sí comhairleoireacht ar fáil agus beidh sí ina hionad ardchaighdeáin don taighde agus don phleanáil Ghaeilge, i gcomhar le hinstitiúidí eile. I dteannta an ionaid ar champas OÉ, Gaillimh, déanfaidh an Ollscoil tuilleadh forbartha ar na trí ionad sheachtracha atá aici sa Ghaeltacht; tá dhá ionad acu sin suite i nGaeltacht na Gaillimhe (Carna agus an Cheathrú Rua) agus ionad eile suite i nDún na nGall (Gaoth Dobhair). Ag labhairt faoin tionscnamh seo dó, is é a dúirt an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éamon Ó Cúiv TD., "Ní mór ardaitheantas a thabhairt do OÉ, Gaillimh as an gcur chuige straitéiseach agus nuálaíoch atá glactha aici i leith sholáthar an oideachais tríú leibhéal trí Ghaeilge. Tá bunú na hinstitiúide seo ríthábhachtach do chothú leanúnach na Gaeilge in Éirinn. Bhí ról lárnach ag OÉ, Gaillimh freisin maidir leis an nGaeilge a thabhairt i measc na réigiún trí na hionaid sheachtracha atá aici sna ceantair Ghaeltachta; tá an ollscolaíocht á tabhairt i measc na ndaoine aici agus tá na pobail sin á gcumasú ar bhealach inmharthana a mbaineann idir bhrí agus tábhacht leis." Dúirt an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, Uachtarán OÉ, Gaillimh, an méid seo: "Tá sé de thraidisiún ag an Ollscoil le fada an lá tacaíocht a thabhairt do phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge agus déanfaidh an tAcadamh an díocas atá againn maidir le forbairt inmharthana na Gaeilge a threisiú agus a bheochan. Ach campas eiseamláireach dátheangach a chruthú, léireofar cúram na hOllscoile seo i leith na Gaeilge san fhadtréimhse. Cuirfidh Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge le saol sóisialta, eacnamaíoch, cultúir agus teanga na bpobal ina bhfuil sé lonnaithe ag leibhéal áitiúil agus ag an am céanna déanfaidh sé soláthar an oideachais ag leibhéil Náisiúnta agus Idirnáisiúnta a shaibhriú agus a leathnú. De réir mar atá sé ag fás, táthar ag forbairt raon na gcúrsaí i réimsí cosúil le teicneolaíocht faisnéise, cumarsáid, oideachas agus staidéar an aistriúcháin." Faoi láthair, cuireann an tAcadamh cláir Mháistreachta agus Ard-Dioplóma ar fáil i Staidéar an Aistriúcháin agus i gCumarsáid Fheidhmeach, mar aon le cúrsaí páirtaimseartha agus lánaimseartha i scileanna ríomhaireachta, raidió agus teilifíse. Cuireann an tAcadamh Dioplóma sa Ghaeilge ar fáil in 22 ionad ar fud na tíre, agus d'fhreastail os cionn 850 mac léinn ar an gcúrsa sin i mbliana. D'fhógair Peadar Mac an Iomaire, Príomhfheidhmeannach an Acadaimh, go ndéanfar raon clár nua a fhorbairt i rith na mblianta amach romhainn agus go bhfuiltear ag súil leis go mbeidh os cionn 1,500 mac léinn rannpháirteach i gcúrsaí na hInstitiúide. Ghlac sé buíochas leis an Aire Ó Cuív as an tacaíocht atá tugtha ag a roinn don ollscolaíocht trí Ghaeilge go dtí seo. Ghlac sé buíochas chomh maith le hÚdarás na Gaeltachta agus le FÁS as a dtacaíocht ag páirt mhaoiniú cuid de chúrsaí an Acadaimh sna hIonaid Ghaeltachta. - Críoch -

Monday, 18 April 2005

NUI Galway International Conference: "Edna O Brien: A Reappraisal" Edna O Brien s writing has always provoked controversy, from her earliest The Country Girls trilogy to her more recent works of faction , In the Forest and Down by the River. Critical responses have been divided between those who see her writing as populist and stereotypical, and those who admire her flouting of taboo and experiments with style and language. Existing criticism has tended, however, to regard O Brien primarily in the light of feminist and Irish nationalist and religious discourses, leaving unexplored a great deal of what makes her a complex figure. A major International Conference, "Edna O Brien: A Reappraisal", will take place on Saturday 23rd April in NUI Galway (9.00am, Centre for the Study of Human Settlement and Historical Change). Co-hosted by the University s Department of English and the Centre for Women s Studies, delegates from Finland, France, Italy, the US, England and Ireland are due to attend. "The conference will seek to broaden the critical framework for O Brien studies, reconsidering, for example, the reception of her work both in Ireland and elsewhere and her place in the canon, the way in which her work interacts with contemporary fiction, literary influences on her work and more," says Dr Rebecca Pelan, director of the Women s Studies Centre, NUI Galway, who has published extensively on the subject of Irish women s writing and Edna O Brien s fiction and who will address the conference. Established scholars as well as newer voices will contribute on the day towards creating fresh critical perspectives on the writing of Edna O Brien. Other speakers include Amanda Greenwood (Andrew Marvell School, UK) who is the author of the most recent monograph on Edna O Brien and Heather Ingman (TCD) who has published several books and articles on women s writing, including work on Irish women s writing and that of Edna O Brien. Conference programme available at: www.nuigalway.ie/english/eob/index.html Ends

Monday, 18 April 2005

History will be made today (Monday), when the first conferral of the degree of Master of Fine Arts in this State will take place in the Burren College of Art (BCA) at Newtown Castle, Ballyvaughan, Co. Clare. The degrees will be conferred by National University of Ireland, Galway on seven students from USA, Canada, Africa and Ireland, at a ceremony attended by the Presidents and senior Faculty members of the BCA and NUI Galway. The Master of Fine Arts is a joint NUI Galway-Burren College of Art two-year fulltime postgraduate degree programme, based in the Burren College of Art. The programme is offered in association with two of the world's leading art schools – the Royal College of Art, London and the School of the Art Institute of Chicago. Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, President of NUI Galway said: "Over the years the Burren College of Art has established itself as a vibrant, global, artistic educational centre with international affiliations and accreditations and NUI Galway is very pleased to be a partner with the College in this joint initiative, drawing on our long-standing strengths in preserving and developing our cultural heritage and fostering artistic creativity and imagination. We at the University see our involvement with the Burren College of Art through this programme as an integral part of our strategic aims to support educational development and training in the west region." Mary Hawkes-Greene, President of the Burren College of Art said: "Organically integrated into its local community and space, Burren College of Art is already well known across the USA and increasingly across Europe as one of the most distinctive independent art colleges in the world. It is also one of the smallest, catering for only 60 students. With the completion of its magnificent state of the art studios, the opening of which coincided with the first Masters' degree show, the Burren College provides what successful artists thrive on and what emerging artists need – the time represented by a high level of individual tuition from top class resident and visiting artists, the space afforded by 200 sq. ft. studio space for each graduate student with 24 hr. access, 7 days a week and finally, the inspiration which can be drawn in abundance from the spectacular Burren landscape, free from urban distraction." Ends

Monday, 18 April 2005

NUI Galway has appointed Dr Chris Coughlan as an Adjunct Professor in the Department of Management. Dr Coughlan is a senior manager at Hewlett-Packard who has contributed personally over many years to both the teaching and research programmes of the University. His appointment to this part-time honorary position was welcomed by the Dean of Commerce and head of the Department of Management, Professor Roy Green. "Dr Coughlan is an outstanding individual who has done much to build strong relationships between NUI Galway and regional business, especially in the high tech sector," said Professor Green. "We are delighted to formalise his role in the University with this appointment." Ends

Monday, 11 April 2005

Pupils from 4th, 5th and 6th classes in a number of selected Galway City schools will tonight (Monday 11th April) celebrate the completion of a 'Sport for Success' programme in NUI Galway, designed to encourage pupils in disadvantaged areas to continue their education right up to and including third level. Packie Bonner, former Republic of Ireland soccer star, will present certificates at 7.00pm (Ó hEocha Theatre, Arts Millennium Building), to pupils from St. Michael's Boys School, Mervue, Holy Trinity Girls School, Mervue and Scoil Bhríde, Shantalla, who have completed the programme. 'Sport for Success,' part of NUI Galway's Access programme since 2002, is a combined sport and homework initiative that promotes third level education and the value of education itself, as well as improving sporting techniques and skills. On one afternoon each week over the spring term, pupils come into the University where Access students and Access university under-graduates provide help and guidance with homework. On completion of that task, the pupils can then enjoy an hour of popular sports such as soccer and basketball. They learn new sports such as uni-hockey, climbing on the climbing well, Tai-Bo, spinning and juggling. According to Imelda Byrne, NUI Galway's Access Officer: "The children really benefit from the 'Sport for Success' programme. It helps students develop personally by building their self esteem, confidence, communication skills and social behaviour through team games and sport activities in addition to their educational attainment, especially improvement in numeracy and literacy skills." Professor Ger Hurley, Vice-President for Strategic Initiatives and External Affairs, NUI Galway said: "The very fact that ten, eleven and twelve year olds are participating in a university-run programme is a powerful positive action which will no doubt focus these young minds on future achievement and educational attainment." Ends

Tuesday, 5 April 2005

The Centre for Irish Studies at NUI Galway has announced the appointment of the distinguished poet Máire Mhac an tSaoi to the position of Adjunct Professor of Irish Studies. Máire Mhac an tSaoi is one of a handful of major poets who transformed poetry in Irish in the period during and after the Second World War. Her work is particularly significant in that it anticipates the emergence of women's voices at the forefront of Irish poetry in both Irish and English during the 1970s and 80s. A generation before the groundbreaking achievements of Nuala Ní Dhomhnaill, Eavan Boland and others, and in more daunting circumstances, Máire Mhac an tSaoi's poetry speaks to and from the intimate experience of women at a time when women's voices were marginalized both in literature and in Irish society. Her most famous poem 'Ceathrúintí Mháire Ní Ógáin', is a powerful challenge to the orthodox morality of Ireland in the 1940s and subsequent decades: Beagbheann ar amhras daoine, Beagbheann ar chros na sagart, Ar gach ní ach a bheith sínte Idir tú agus falla- I care little for people's suspicions, I care little for priests' prohibitions, For anything save to lie stretched Between you and the wall- The intellectual integrity and emotional independence that characterise her poetry is evident again in Máire Mhac an tSaoi's public life. In reviewing her autobiography The Same Age as the State¸ Seamus Heaney says 'there is truth to experience here, a forthrightness about passion and transgression that is thrilling and exemplary'. Throughout the book, she speaks frankly of her own experience as a civil servant and career diplomat during a period of dramatic change and political turbulence in Ireland, Europe, and the developing world. During her time in the Department of External Affairs, she was, in her own words, the 'token woman' on Ireland's first delegation to the United Nations. As chargé d'affaires at the Irish Embassy in Madrid, she was invited to the Palacio del Oriente, where she met with General Franco, an experience she describes as 'both baroque and absurd'. She also spent time with her husband Conor Cruise O'Brien in the Congo, Ghana, and elsewhere in dramatic times and dangerous circumstances. One of the most powerful passages in The Same Age as the State recounts a violent incident in Katanga and an apparent attempt to assassinate Dr O'Brien. Ms Mac an tSaoi's appointment is a timely one, according to Dr Louis de Paor, Director of the Centre for Irish Studies at NUI Galway. "While she is highly regarded by other poets and by critics, the full extent of Máire Mhac an tSaoi's contribution to twentieth-century Irish literature and politics has yet to be fully appreciated and acknowledged. In recognition of her achievement, as a groundbreaking poet and as a public figure who participated significantly in some of the key moments of recent Irish, European, and world history, it is entirely appropriate that she be appointed to this honorary position." ENDS


Featured Stories