Seolann Ollscoil na Gaillimhe Tuarascáil ar Rannpháirtíocht a Leathnú

Dec 02 2022 Posted: 09:12 GMT

Oifigí an Ionaid Rochtana san Ollscoil oscailte go hoifigiúil ag an Aire Stáit Anne Rabbitte

 

Tá an chéad tuarascáil bhliantúil de chuid Ollscoil na Gaillimhe ar Leathnú Rannpháirtíochta seolta ag an Aire Stáit sa Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige agus sa Roinn Sláinte, Anne Rabbitte, T.D., agus d’oscail sí go hoifigiúil oifigí nua an Ionaid Rochtana.

Léiríonn taighde a rinne Ionad Rochtana na hOllscoile go bhfuil líon iomlán na mac léinn ó ghrúpaí nach bhfuil dóthain ionadaíochta acu go traidisiúnta ag fás in Ollscoil na Gaillimhe.

Leis an méadú sin ar rannpháirtíocht, soláthróidh oifigí nua an Ionaid Rochtana foinse thábhachtach tacaíochta chun a chinntiú gur féidir le mic léinn rochtain a fháil, a bheith rannpháirteach agus rath a bheith orthu ag an tríú leibhéal.

Dúirt an tAire Stáit Anne Rabbitte T.D.: “Le scór bliain anuas, rinne an fhoireann san Ionad Rochtana agus a gcomhghleacaithe Ollscoile a ndícheall chun an taithí mac léinn is fearr a thairiscint, chun ionadaíocht a dhéanamh orthu agus eolas a roinnt leis na mic léinn, a bhfuil constaicí suntasacha roimh go leor acu ar a n-aistear oideachasúil. Le hoscailt an Ionaid Rochtana in Ollscoil na Gaillimhe agus foilsiú na tuarascála bliantúla ar Leathnú Rannpháirtíochta táim lánchinnte go bhfuil an Ollscoil ar a míle dícheall ag tógáil ar a bhfuil bainte amach go dtí seo agus bealaí a aimsiú chun cabhrú le daoine a dtodhchaí oideachasúil a fheabhsú agus san am céanna bheith tiomanta don éagsúlacht agus don chomhionannas deiseanna, do dhul i ngleic le míbhuntáiste oideachasúil sa réigiún agus níos faide ó bhaile, agus do chinntiú go bhfuil oideachas ollscoile ann do chách.”

Leagtar amach i dtuarascáil na hOllscoile ar Leathnú Rannpháirtíochta príomhéachtaí chun comhionannas deiseanna a mhéadú do mhic léinn a meastar go traidisiúnta a bheith tearc-ionadaithe san ardoideachas, lena n-áirítear, líon na mac léinn a thosaíonn in Ollscoil na Gaillimhe trí bhealaí iontrála eile seachas an córas Ardteistiméireachta agus an CAO.

-          Mic léinn cláraithe do thacaíocht míchumais

Ó 2015/16 go 2020/21, tá méadú níos mó ná 100% tagtha ar líon na mac léinn atá ag clárú don tSeirbhís Tacaíochta Míchumais san Ollscoil. Tá an tSeirbhís Tacaíochta Míchumais ar fáil do mhic léinn Ollscoil na Gaillimhe a bhfuil tacaíochtaí nó socruithe réasúnta de dhíth orthu mar gheall ar mhíchumas, riocht sláinte leanúnach coirp nó meabhairshláinte, nó deacracht foghlama ar leith.

-          Breisoideachas agus Oiliúint (FET)

Thug bunú an Ghrúpa Oibre ó Bhreisoideachas go hArdoideachas san Ollscoil le chéile príomhpháirtithe leasmhara ó ar fud na hOllscoile agus soláthraithe Breisoideachais áitiúla chun líon agus fairsinge na ndeiseanna fochéime atá ar fáil do mhic léinn a thagann tríd an mBreisoideachas agus Oiliúint a mhéadú.

Tháinig toradh suntasach as méadú na ndeiseanna in Ollscoil na Gaillimhe le hardú 211% ar líon na mac léinn a tháinig isteach in Ollscoil na Gaillimhe ó Bhreisoideachas agus Oiliúint thar thréimhse ceithre bliana.

-          HEAR agus DARE

Is dhá scéim náisiúnta iad an Bealach Rochtana don Ardoideachas (HEAR) agus an Bealach Rochtana Míchumais don Oideachas (DARE) a d’fhorbair Institiúidí Ardoideachais chun líon na mac léinn a théann isteach san Ardoideachas atá faoi mhíchumas (DARE) nó a thagann ó ghrúpaí atá faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch (HEAR) a mhéadú sa tsochaí.

Os cionn 10 mbliana ón mbliain acadúil 2010/11, cuireadh fáilte roimh níos mó ná 4,100 mac léinn chuig an Ollscoil faoi dhá thionscnamh Rialtais.

-          Socheacnamaíoch

Tá próifíl shocheacnamaíoch a bhfuil míbhuntáiste ag baint léi ag beagnach duine as gach 10 mac léinn san Ollscoil agus tá próifíl shocheacnamaíoch atá beagán faoi bhun an mheáin ag 32% de mhic léinn.

Deir an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh, Uachtarán Ollscoil na Gaillimhe: “Cuid lárnach den tuarascáil seo ná féachaint ar na sonraí atá againn ar mhic léinn thearc-ionadaithe agus foghlaim ón méid atá bainte amach go dtí seo, ionas gur féidir linn leanúint ar aghaidh ag forbairt pobal ollscoile atá ionadaíoch ar an tsochaí agus a threoraíonn an bealach chun an tsochaí a athrú. Is dúshlán é seo agus táimid ar fad freagrach as. Is teist iad na gníomhaíochtaí méadaithe rannpháirtíochta atá leagtha amach sa tuarascáil seo ar ár dtiomantas dár luachanna oscailteacht, meas, sármhaitheas agus inbhuanaitheacht, agus sa tuarascáil seo, feicimid torthaí an tiomantais seo ar mhaithe le leas an phobail.

Dúirt Imelda Byrne, Ceann an Ionaid Rochtana in Ollscoil na Gaillimhe: “Déantar cur síos sa tuarascáil seo ar an raon leathan oibre atá déanta chun éagsúlacht daonra na hOllscoile a mhéadú agus na hiarrachtaí atá á ndéanamh chun cur chuige uile-institiúide a chinntiú maidir le rannpháirtíocht a leathnú. Táimid bródúil as an dul chun cinn atá déanta againn go dtí seo ach aithnímid gur féidir níos mó a dhéanamh fós chun deiseanna a mhéadú do ghrúpaí tearc-ionadaithe.”

Dúirt an Dr Daniel Savery, Oifigeach don Leathnú Rannpháirtíochta in Ionad Rochtana na hOllscoile: “Cuireann an tuarascáil seo fianaise shoiléir ar fáil go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta againn maidir le rannpháirtíocht a leathnú agus timpeallacht níos cuimsithí a chruthú do mhic léinn ó ghrúpaí nach bhfuil dóthain ionadaíochta acu go traidisiúnta in Ollscoil na Gaillimhe. Is trí chomhoibriú a baineadh é seo amach go dtí seo, agus táimid ag tnúth le cur leis na héachtaí seo.”

Tá cóip den tuarascáil ar fáil ag https://www.universityofgalway.ie/media/access/Widening-Participation-Report-2022.pdf

Críoch

Marketing and Communications Office

Previous

Featured Stories