NUI Galway Welcomes Government Funding for Regeneration of Nuns’ Island

Feb 01 2019 Posted: 09:02 GMT

Public Consultation now open to inform the new City Quarter Masterplan

NUI Galway and Galway City Council have welcomed the commitment of the Government’s Urban Regeneration and Development Fund for the exciting regeneration of Nuns’ Island in the heart of Galway City. 

The commitment supports a major planning exercise, to include a public consultation process which has now opened, to inform the preparation of a plan which will result in a strategy for a structured approach to regeneration of the lands at Nuns’ Island in Galway City, which is being prepared by internationally-renowned planners BDP, business strategy advisors Colliers International and quantity surveyors AECOM.

The former industrial quarter is right in the centre of Galway and is set to be transformed by the masterplan into a new quarter that will enable the City to capitalise on its high-value ecosystem of innovation and culture to attract big multinational companies.  

Community, educational, cultural, economic, start-up, environmental, residential and social uses will all be considered in the masterplan.  The plan is being developed as a collaborative venture between the University and Galway City Council.

The masterplan encompassing 15 acres of Galway’s urban fabric will provide new spaces and give the City a centre-piece to confirm it as the capital for creativity, enterprise and quality of life. The waterways at the heart of Nuns’ Island have the potential to further enhance Galway’s reputation as a global landmark destination of quality.

The first phase of the consultation process is now underway involving a programme of engagement with local residents, community and business groups, as well as other interested parties. This consultation process will inform the development of an integrated masterplan scheduled to be completed later this year.

In welcoming the announcement, President of NUI Galway, Professor Ciarán Ó hÓgartaigh said: “We very much welcome this support from the Urban Regeneration Development Fund and are delighted to see an agreed vision that this part of our City has the potential to generate a range of community, economic, social, environmental and educational benefits.  This master-planning exercise will deliver fresh perspectives on the development of University lands and properties on Nuns’ Island.

“Our dul chun cinn as a University is influenced strongly by the strengths of our hinterland and we welcome all views that will contribute to the long-term development of Nuns’ Island for the betterment of our community. This process will result in a plan with options for regenerating the area and we look forward to hearing the ideas of local residents, businesses, community groups and other interested parties as we collectively look to the future for this part of the City.”

The Chief Executive of Galway City Council, Brendan McGrath said:  “On behalf of Galway City Council, I am delighted to see the further advancement in the development of the Nuns’ Island regeneration project and join with Professor Ó hÓgartaigh, President of NUI Galway in welcoming the inclusion of this signal partnership project in the Government’s Urban Regeneration Development Fund. We have been working closely with our partners and colleagues in the university to bring the project to this point and we look forward to engaging with all the stake-holder communities in this process of consultation. Galway City Council is committed to the triple concept of ‘People, Place and Process’ and in Nuns’ Island we look forward to building on the established strengths embedded in this city-centre area and to drawing together the complementary strands of education, culture, heritage, business and the residential community to improve and develop the local area in the context of our vibrant, dynamic city and region.”

The plan will be developed in partnership with Galway City Council as part of the commitments in Policy 5.1 of the Galway City Council Development Plan 2017-2023.  Submissions to the consultation can be made to: nunsisland@nuigalway.ie with more information available at www.nuigalway.ie/nunsisland

ENDS

Fáiltíonn OÉ Gaillimh roimh mhaoiniú an Rialtais d’athnuachan Oileán Altanach

Comhairliúchán Poiblí oscailte anois chun bonn eolais a chur faoi Mháistirphlean Cheathrú nua na Cathrach

Chuir OÉ Gaillimh agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe fáilte roimh ghealltanas Chiste Athnuachana agus Forbartha Uirbí an Rialtais d’athnuachan Oileán Altanach i gcroílár Chathair na Gaillimhe. 

Tacaíonn an gealltanas le mórfheidhmiú pleanála, a áireoidh próiseas comhairliúcháin phoiblí atá oscailte anois, chun bonn eolais a chur faoi ullmhú plean a chuirfidh straitéis ar fáil le haghaidh cur chuige struchtúrtha i ndáil le hathnauchan na dtailte ag Oileán Altanach i gCathair na Gaillimhe. Is iad na pleanálaithe a bhfuil cáil idirnáisiúnta orthu, BDP, na comhairleoirí straitéise gnó, Colliers International agus na suirbhéirí cainníochta, AECOM atá i mbun an phlean a ullmhú.

Tá an t-iarcheantar tionsclaíochta i gceartlár na Gaillimhe agus tá sé mar aidhm ag an máistirphlean ceantar nua a dhéanamh de a chuirfidh ar chumas na Cathrach leas a bhaint as an éiceachóras ardluach nuálaíochta agus cultúir a bhaineann léi chun cuideachtaí móra ilnáisiúnta a mhealladh.  

Déanfar an úsáid éagsúil a d’fhéadfaí a bhaint as an gceantar a mheas sa mháistirphlean, mar atá úsáid do chúinsí pobail, oideachais, cultúrtha, eacnamaíocha, gnólachta nuathionscanta, comhshaoil, cónaitheacha agus sóisialta.  Tá an plean á fhorbairt mar fhiontar comhoibritheach idir an Ollscoil agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe.

Cuimseoidh an máistirphlean 15 acra de thalamh chathair na Gaillimhe agus cuirfear spásanna nua ar fáil agus cruthófar lárphíosa don Chathair chun í a dhaingniú mar phríomhchathair chruthaitheachta, fiontraíochta agus caighdeáin saoil. Tá sé de chumas ag na huiscebhealaí atá i gcroílár Oileán Altanach cur le cáil na Gaillimhe mar cheann scríbe domhanda don bharr feabhais.

Tá an chéad chéim den phróiseas comhairliúcháin ar siúl anois agus mar chuid de táthar i mbun clár rannpháirtíochta le cónaitheoirí áitiúla, le grúpaí pobail agus gnó, chomh maith le páirtithe leasmhara eile. Cuirfidh an próiseas comhairliúcháin seo bonn eolais faoi fhorbairt an mháistirphlean chomhtháite atá le bheith curtha i gcrích níos déanaí i mbliana.

Agus é ag cur fáilte roimh an bhfógra, bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh: “Cuirimid fáilte mhór roimh an tacaíocht seo ón gCiste Forbartha Athnuachana Uirbí agus tá áthas orainn fís aontaithe a fheiceáil go bhfuil de chumas ag an gcuid seo dár gCathair réimse buntáistí pobail, eacnamaíochta, sóisialta, comhshaoil agus oideachais a chruthú.  Cuirfidh an cleachtas máistirphleanála dearcadh úr ar fáil maidir le forbairt thailte agus fhoirgnimh na hOllscoile ar Oileán Altanach.

Tá tionchar mór ag láidreachtaí ár gceantair ar ár ndul chun cinn mar Ollscoil agus cuirimid fáilte roimh gach tuairim a chuirfidh le forbairt fhadtéarmach Oileán Altanach chun ár bpobal a fheabhsú. Mar thoradh ar an bpróiseas seo beidh plean ina mbeidh roghanna chun an ceantar a athnuachan agus táimid ag tnúth le smaointe na n-áitritheoirí áitiúla, gnólachtaí, grúpaí pobail agus páirtithe leasmhara eile a chloisteáil agus muid ag féachaint le chéile ar thodhchaí don chuid seo den Chathair.”

Dúirt Brendan McGrath, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach na Gaillimhe:  “Thar ceann Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, tá an-áthas orm an dul chun cinn breise a fheiceáil i bhforbairt thionscadal athnuachana Oileán Altanach agus cuirim fáilte, mar a rinne an tOllamh Ó hÓgartaigh, Uachtarán OÉ Gaillimh, roimh an tionscadal suntasach comhpháirtíochta seo i gCiste Forbartha Athnuachana Uirbí an Rialtais. Táimid ag obair go dlúth lenár gcomhpháirtithe agus comhghleacaithe san Ollscoil chun an tionscadal a thabhairt go dtí an pointe seo agus táimid ag tnúth le dul i gcomhairle leis na pobail uile atá i gceist sa phróiseas comhairliúcháin seo. Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe tiomanta don choincheap triarach ‘Daoine, Áit agus Próiseas’ agus san Oileán Altanach táimid ag tnúth le tógáil ar na láidreachtaí seanbhunaithe atá leabaithe sa cheantar lár cathrach seo agus chun na snáitheanna comhlántacha oideachais, cultúir, oidhreachta, gnó agus an phobail a thabhairt le chéile chun an ceantar áitiúil a fheabhsú agus a fhorbairt i gcomhthéacs ár gcathrach agus ár réigiúin bheoga agus dhinimiciúil.”

Déanfar an plean a fhorbairt i gcomhpháirtíocht le Comhairle Cathrach na Gaillimhe mar chuid de na gealltanais i bPolasaí 5.1 de Phlean Forbartha Chomhairle Cathrach na Gaillimhe 2017-2023. Is féidir aighneachtaí i ndáil leis an gcomhairliúchán a dhéanamh chuig: nunsisland@nuigalway.ie agus tá tuilleadh eolais ar fáil ag www.nuigalway.ie/nunsisland

CRÍOCH

Marketing and Communications Office

PreviousNext

Featured Stories