Major Jobs Boost as Construction Resumes on NUI Galway Campus

Jan 17 2012 Posted: 12:32 GMT

400 jobs as part of €75 million spend on university developments

There was a major boost for employment in the West of Ireland today as NUI Galway announced the beginning of five construction projects on its city centre campus. An estimated 400 jobs are expected to be created in the construction sector as work begins on five new buildings valued at €75 million.

The University has awarded a contract for the completion of three new world-class research buildings to Galway-based contractor, JJ Rhatigan & Co, including an Arts Humanities Social Sciences Research Building and two buildings dedicated to Biomedical Science Research. These buildings, which had been temporarily stalled by the receivership of a previous contractor, will be completed on a phased basis from the end of 2012 into early 2013.

Work has already begun on the Arts, Humanities and Social Sciences Research Building, located beside the existing James Hardiman Library. The Building will provide a unique research environment to transform Galway’s rich cultural resources into social and economic opportunity. The new facility will be a national and international resource that integrates research and training in the Humanities, Digital Cultures, Creative Industries, Business, Social Sciences, Human Rights, Advocacy, and Public Policy.

Construction will shortly re-commence on the Biosciences Research Building, located near the Corrib Village student accommodation in Dangan. The third building, a combined Clinical/Translational Research Facility, will be located on the grounds of University Hospital Galway and will also begin in early 2012. Together, these two facilities will enable NUI Galway to build on its existing strength in the biomedical sciences area. NUI Galway is located at the centre of the medical device and healthcare industries in Ireland and the new facilities are expected to enhance the national capacity and international standing of Ireland in the biomedical sciences arena.

The new infrastructure requirements on campus stem from the rapid growth of research activity, in biomedical science for example, which directly supports the region's vital medical devices industry. Infrastructure requirements are also being fuelled by dramatic rises in student numbers.

Speaking about the development of the research infrastructure at the University, President Jim Browne commented: “I am delighted that these strategically important projects are underway. The investment in research infrastructure will have an immediate benefit in bringing much-needed jobs to the construction industry. Concentrating resources on biomedical science and arts, humanities and social sciences research at NUI Galway will have a major impact on the medical technologies and the creative arts industries in the West of Ireland. We have the opportunity now to provide two distinct Irish industry sectors with relevant, world-class research solutions, transforming national leadership into global competitiveness.”

Work has also got underway on two other buildings on the NUI Galway campus. An €8m extension to the Arts Millennium Building, which will house the University’s growing School of Psychology, is scheduled for completion during 2013; JJ Rhatigan & Co is the contractor. Construction has re-commenced on an extension to the student branch of the Bank of Ireland, located on the Arts/Science Concourse. BAM Building Limited will complete this extension.

Commenting on the investment in the campus, Vice-President for Capital Projects, Mr Keith Warnock said: “The University will play its part in revitalising the economy and bringing much-needed jobs to the construction sector. We are investing in world-class facilities for our students. At present, we are investing €.75 million per week in developing our campus so that we can offer students a learning environment that is second to none.”

-ends-

                 -----------------------------------------------------------------------------

Leagan Gaeilge

Borradh Fostaíochta leis an Obair Thógála ar siúl arís ar Champas OÉ Gaillimh

400 post mar chuid d’infheistíocht €75 milliún i bhfoirgnimh san Ollscoil

Dea-scéala do staid fostaíochta Iarthar na tíre inniu gur fhógair OÉ Gaillimh go gcuirfí tús le cúig thogra tógála ar champas na hOllscoile. Meastar go gcruthófar 400 post in earnáil na tógála nuair a thosóidh an obair ar chúig fhoirgneamh ar luach €75 milliún.

Tá conradh tugtha ag an Ollscoil do chonraitheoir na Gaillimhe, JJ Rhatigan & Co, chun trí cinn de na foirgnimh thaighde den chéad scoth a thógáil. Is iad sin an Foirgneamh Taighde sna Dána, sna Daonnachtaí & sna hEolaíochtaí Sóisialta agus dhá Fhoirgneamh Taighde don Eolaíocht Bhithleighis. Cuireadh moill leis an obair thógála seo nuair a cuireadh an conraitheoir roimhe seo faoi ghlacadóireacht. Tógfar céim ar chéim anois na foirgnimh agus beidh siad réidh faoi dheireadh 2012 nó tús 2013.

Tá tús curtha leis an obair cheana féin ar an bhFoirgneamh Taighde sna Dána, sna Daonnachtaí & sna hEolaíochtaí Sóisialta, le taobh Leabharlann Shéamais Uí Argadáin. Beidh timpeallacht uathúil taighde san Fhoirgneamh a úsáidfidh acmhainní iontacha cultúir na Gaillimhe mar dheis shóisialta agus eacnamaíoch. Áis náisiúnta agus idirnáisiúnta a bheas san fhoirgneamh nua a thabharfaidh taighde agus oiliúint le chéile sna Daonnachtaí, Cultúr Digiteach, Tionscal Cruthaitheach, Gnó, Eolaíochtaí Sóisialta, Cearta Daonna, Abhcóideacht, agus Polasaí Poiblí.

Tosóidh an obair thógála arís go luath ar an bhFoirgneamh don Eolaíocht Bhithleighis in aice le Baile na Coiribe sa Daingean. Beidh an tríú foirgneamh, Foirgneamh Taighde Cliniciúil/Aistritheach, suite ar thalamh Ospidéal na hOllscoile agus cuirfear tús leis an tógáil go luath in 2012. Cuirfidh an dá fhoirgneamh seo le cumas OÉ Gaillimh i réimse na n-eolaíochtaí bithleighis. Tá OÉ Gaillimh suite i lár cheantar na dtionscal feistí leighis agus cúram sláinte in Éirinn agus meastar go gcuirfidh na foirgnimh nua le cumas náisiúnta agus idirnáisiúnta na hÉireann i réimse na n-eolaíochtaí bithleighis.

Teastaíonn na foirgnimh nua seo ar an gcampas mar gheall ar an mborradh as cuimse atá tagtha ar ghníomhaíocht taighde, san eolaíocht bhithleighis mar shampla, rud a thacaíonn go díreach le tionscal feistí leighis an réigiúin. Tá géarghá le breis spáis freisin mar gheall ar an méadú mór atá tagtha ar líon na mac léinn.

Ag labhairt dó faoin bhforás ar bhonneagar taighde na hOllscoile, bhí an méid seo a leanas le rá ag an Uachtarán Jim Browne: “Táim fíorshásta go bhfuil na tograí tábhachtacha seo ar bun. Beidh tairbhe ag an infheistíocht seo sa bhonneagar taighde ó thaobh poist a bhfuil géarghá leo a chruthú i dtionscal na tógála. Má dhírítear acmhainní ar an eolaíocht bhithleighis agus ar an taighde sna dána, sna daonnachtaí agus sna heolaíochtaí sóisialta in OÉ Gaillimh beidh an-tionchar aige sin ar thionscail na dteicneolaíochtaí leighis agus na n-ealaíon cruthaitheach in Iarthar na hÉireann. Tá an deis againn anois réitigh taighde chuí den chéad scoth a sholáthar do dhá earnáil ar leith in Éirinn rud a chuirfidh lenár n-iomaíocht mar cheannairí náisiúnta ar fud an domhain.”

Tá tús curtha leis an obair chomh maith ar dhá fhoirgneamh eile ar champas OÉ Gaillimh. Cuirfear síneadh €8m le hÁras Dán na Mílaoise. Lonnófar Scoil na Síceolaíochta, atá ag méadú, anseo nuair a bheidh sé críochnaithe in 2013; is é JJ Rhatigan & Co an conraitheoir. Tá an obair tosaithe arís ar shíneadh a chur le brainse na mac léinn de Bhanc na hÉireann, atá suite ar Shlí Dála na nDán/na hEolaíochta. Cuirfidh BAM Building Limited barr smólaigh ar an obair seo.

Ag labhairt dó faoin infheistíocht ar an gcampas, dúirt an Leas-Uachtarán um Thionscadail Chaipitiúla, an tUasal Keith Warnock an méid seo a leanas: “Beidh a ról féin ag an Ollscoil chun borradh a chur faoin ngeilleagar agus poist a bhfuil géarghá leo a chruthú in earnáil na tógála. Táimid ag infheistiú in áiseanna den chéad scoth dár mic léinn. Faoi láthair, táimid ag infheistiú €.75 milliún sa tseachtain sa champas ionas go mbeimid in ann timpeallacht foghlama den chéad scoth a chruthú do na mic léinn.”

-críoch-

 

Marketing and Communications Office

PreviousNext

Featured Stories